Cine este Hristos?

Sfântul Nicolae Velimirovici despre Cine este Hristos?
Cine zic oamenii că sunt? (Marcu 8:27).

Fraţilor, au trecut aproape două mii de ani de la ziua aceea în care Domnul Iisus le-a pus această întrebare ucenicilor Săi. De atunci şi până în ziua de azi această întrebare se pune fiecăruia dintre noi, în fiecare zi, şi în fiecare noapte – şi în fiecare zi, şi în fiecare noapte, fiecare dintre noi trebuie să dea răspuns la ea. Această întrebare este o întrebare de viaţă şi de moarte, iar răspunsul la ea este fie de viaţă făcător, fie de moarte aducător. Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu (Matei 16 :16), răspunde la ea Sfântul Apostol Petru.
Unii spun, întocmai ca evreii, că El este distrugătorul Legii lor şi că Se numeşte pe Sine Mesia cu de la sine putere. Alţii spun, ca şi Pilat atunci, că ei de fapt nu pot cunoaşte adevărul despre acest Om. O a treia seamă de oameni spun, împreună cu Apostolii, că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu, Mântuitorul rasei umane, care o scapă pe aceasta de păcat şi de moarte, că El este înviatul şi învietorul tuturor, că este Cel Viu şi Cel Dătător de Viaţă. Iar noi toţi aceştia care suntem botezaţi în Sfânt Numele Preasfintei Treimi suntem cu toţii de acord şi cu o gură mărturisim împreună cu Sfinţii Apostoli şi cu Sfânta Biserică Cea Apostolică şi Una, că Hristos este Domnul Dumnezeu.

O Doamne, Unule Născut Fiule al Tatălui, ajută-ne nouă ca să putem şi noi, în toate zilele vieţii noastre să credem în Tine cu inimile noastre şi să Te mărturisim pe Tine cu buzele noastre ca Dumnezeu şi Mântuitor al nostru, pe Tine care eşti Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu (I Cor l :24).

Despre Omul pe Care nu-L cunoaşte nimeni
Deci îi ziceau ei: Cine eşti Tu? Şi a zis lor Iisus: ceea ce v-am spus de la început (loan 8: 25).

Stăpânul Hristos este începutul zidirii, începutul înnoirii zidirii, începutul mîntuirii, începutul învierii, şi începutul slavei celei veşnice. Acolo unde vreun rău din lume trebuie dezrădăcinat, cu El trebuie să se înceapă, căci fără El nimic nu se izbândeşte. Oriunde în lume se vrea începerea vreunui lucru bun, cu El trebuie să se înceapă, căci fără El nimic nu foloseşte. Oricine doreşte să dărâme răul din propria familie, sau sat, sau oraş, sau din întreaga lume, cu El trebuie să înceapă, căci El este începutul. Şi oricine doreşte să zidească buna voire, pacea şi dragostea în propria familie, sat, oraş, ţară sau întreaga lume, numai cu El trebuie să înceapă, căci El este începutul.

De ce oare nu putem dezrădăcina răul, nici zidi binele, fără Hristos? De aceea, pentru că răul este de la păcate, şi numai El poate ierta păcatele. Dacă El şi numai El poate ierta păcatele, atunci înţelegem că această iertare este şi dezrădăcinarea lor. Nici un fel de bine nu se poate zidi fără El de aceea că doar El este vistierul a tot binele; a însăşi seminţei oricărui bine. El este singurul Semănător al Binelui în ogorul întregii lumi. Sfântul Apostol Pavel, care a înţeles toate acestea mult mai bine decât noi, zice: Toate le pot întru Hristos, Cel Care mă întăreşte (Filipeni 4:13). Fără lisus Hristos, cine ar putea oare să scoată răul din sine şi din ceilalţi, şi după aceea să pună în loc binele, mai întâi în sine, şi apoi în ceilalţi? Nimeni, cu adevărat nimeni.

De aceea fraţilor, dacă am hotărât neclintit să scoatem afară răul din noi înşine mai întâi, şi apoi din ceilalţi, iar în locul răului să punem binele în noi, şi apoi în ceilalţi, atunci să începem cu începutul, Care este Hristos; să începem adică cu Biruitorul răului şi Semănătorul binelui, cu Domnul Dumnezeul şi Stăpânul nostru lisus Hristos.

O Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, fă-Te nouă început al luptei contra tuturor păcatelor, şi al izbândirii în toate faptele bune, căci Ţie se cuvine toată slava şi mulţumită în veci, Amin.
(din Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului)