Duhul Sfânt, Mângâietorul

Sfântul Nicolae Velimirovici despre Duhul Sfânt, Mângâietorul
Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu (loan 14: 26).

Care să fie înţelesul practic al acestor cuvinte, dacă nu acela că ne este de absolută trebuinţă să ne rugăm zilnic ca să ni se trimită zilnic Duhul Sfânt, tot aşa cum zilnic ne rugăm ca să primim pâinea cea de toate zilele? Dumnezeu cu adevărat voieşte ca să ne trimită pre Duhul Sfânt în fiecare zi, dar El voieşte ca noi să ne rugăm zilnic pentru aceasta. Căci aşa cum este cu pâinea, care câteodată ne prisoseşte iar altădată ne lipseşte, aşa este şi cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine şi pleacă de la noi după cum este şi râvna sau trândăvia noastră la rugăciune, după cum sunt şi faptele noastre bune sau răbdarea noastră. De aceea a rânduit Biserica ca Sfintele Slujbe ale dimineţii să înceapă cu chemarea Duhului Sfânt: împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, vino şi Te sălăşluieşte întru noi! Şi numai după aceea este rânduită cererea: Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi! De ce? Pentru că, fără Duhul Sfânt, noi nici măcar nu am şti cum să folosim pâinea cea de toate zilele cum se cuvine, adică în scopul mântuirii.

Acela vă va învăţa toate. Adică, ziua şi noaptea, în orice împrejurare s-ar afla omul, El îl călăuzeşte, îl sfătuieşte, îl învaţă ce şi cum să gândească, ce trebuie să spună, şi ce trebuie să facă. Pentru aceasta să-l implorăm pe Dumnezeu ca să ne trimită Duhul Sfânt şi pentru nimic altceva, şi El însuşi, Duhul, ne va aduce nouă tot ceea ce ne lipseşte la orice moment dat. Când Duhul Sfânt Se pogoară asupra noastră, noi atunci cunoaştem toate, înţelegem toate, şi suntem în stare să lucrăm toate cele câte ne sunt de folos, nouă şi altora.

Şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. Adică: «Să nu vă fie teamă că aţi putea uita învăţătura Mea şi cuvintele Mele către voi. Duhul Sfânt ştie toate câte sunt ale Mele, şi atunci când Se va pogorî în voi, toată învăţătura Mea întru voi va fi, împreună cu El.»

O Stăpâne Doamne Duhule Sfinte, îndură-Te şi Te pogoară peste noi, nu după vrednicia noastră, ci după vrednicia Stăpânului şi Domnului nostru Iisus Hristos, şi După marea Ta iubire de oameni, căci Ţie se cuvine toată slava şi mulţumită în veci, Amin.

Despre mărturia Duhului Sfânt
Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine(Ioan 15: 26).

Dumnezeu Fiul L-a trimis pe Dumnezeu Duhul Sfânt în lume ca să mărturisească despre El până la sfârşitul veacurilor. Acela va mărturisi despre Mine. Dar cum va mărturisi Dumnezeu Duhul depsre Dumnezeu Fiul? Dumnezeu Duhul va mărturisi despre El în multe feluri:

Prin atragerea sufletelor oamenilor către Biserica lui Hristos;
Prin descoperirea faţă de oameni a înţelesului Sfintelor Scripturi;
Prin conducerea minţilor oamenilor la Sfintele Porunci ale lui Hristos şi la împlinirea lor cu fapta;
Prin dăruirea de căldură, prospeţime, putere şi blîndeţe rostirii cuvintelor lui Hristos;
Prin convertirea celor ce se pocăiesc la calea dreptăţii;
Prin împlinirea tuturor făgăduinţelor şi prorociilor făcute de Hristos oamenilor, neamurilor, şi Bisericii lui Dumnezeu;
Prin întărirea Bisericii lui Hristos şi păstrarea ei tare împotriva tuturor furtunilor timpului şi tuturor relelor aduse de demoni şi slugile lor de-a lungul timpurilor.

Duhul, Cel Care lucrează în felurile înşiruite mai sus şi în multe nenumărate altele, este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Adevărului, blând, de viaţă-facător şi atotputernic. Nici unul dintre cuvintele Mântuitorului nu merge în pofida Duhului lui Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu nu merge niciodată şi nicicum în pofida măcar a unui singur cuvânt al lui Hristos. De aceea, când Duhul lui Dumnezeu binevoieşte să se sălăşluiască în inima vreunui om, acel om se înviorează şi se face martor adevărat a toate cele pe care Stăpânul Hristos le-a grăit şi le-a lucrat. Atunci acel om are o credinţă plină de bucurie şi de neclintit. Căci cum ar putea el să nu-L creadă pe cel mai mare şi mai statornic Martor şi împreună Lucrător în toate cuvintele, minunile şi lucrările lui Hristos?

Astfel, fraţilor, să ne rugăm mai înainte şi mai presus de toate ca acest Martor şi împreună Lucrător, adică Sfântul şi Atotputernicul Duh al Domnului, să vină şi să se sălăşluiască în inimile noastre, astfel încât credinţa noastră să se facă şi ea vie, fericită, şi de neclintit.

O Doamne Duhule Sfinte, Duhul Adevărului, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, căci Ţie se cuvine toată slava şi mulţumită în veci, Amin.

(din Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului)