Tâlcuirea rugăciunii Sfântului Efrem Sirul

Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Efrem Sirul

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânie şi al grăirii în desert nu mi-l da mie!
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-mi mie, slugii Tale!
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul (~306 – 373) marchează slujbele Postului Mare. Este repetată de trei ori si însoţită de trei metanii mari, închinăciuni cu fruntea până la pământ. Metania (metanoia) desemnează tocmai pocăinţa ca eliberare a noastră de sub toată stăpânirea acestei lumi.

Talcuire:

Doamne şi Stăpânul vieţii mele

“Doamne” sugerează misterul inaccesibil al lui Dumnezeu cel de dincolo de Dumnezeu, hypertheos. Totuşi, El nu-mi este străin, ci mă aduce la fiinţă prin voia Sa, îmi însufleţeşte trupul de lut cu Suflarea Sa, mă cheamă şi aşteaptă răspuns şi devine prin întrupare “Stăpânul vieţii mele”. El este cel care dă sens vieţii mele chiar şi atunci şi mai ales atunci când cred că l-am pierdut. “Stăpân”, aici, deşi pune în evidentă transcendenţa, nu înseamnă tiran, ci Tată care se jertfeşte şi mă eliberează, care vrea să mă înfieze în Sine şi îmi respectă infinit libertatea. Fiul Său întrupat, în care este în mod desăvârşit prezent, se naşte într-un staul, se lasă omorât de libertatea noastră crudă, înviază dar nu se revelează decât celor care-L iubesc. Or, acest “stăpân” răstignit rămâne Stăpânul Vieţii. Numai El ne poate elibera libertatea, numai El poate transfigura, în Suflul Său dătător de viată, patima obscură a vieţii noastre. Măreţia acestui împărat constă în aceea că S-a făcut slujitorul nostru: “Am venit în lume ca să slujesc, nu să Mi se slujească”. Relaţia mea cu acest Stăpân nu este deci una de aservire, de sclavie, ci de liberă încredere. El este “Stăpânul vieţii mele”, pentru că El îi este izvorul, pentru că nu contenesc s-o primesc de la El, pentru că El este cel Care dă şi iar dă, din belşug, un viitor înnoit: “Du-te şi nu mai păcătui”. Nu exist decât prin această iubire extrem de discretă, care mă ridică deasupra oricărei determinări, a oricărei necesităţi, care se face slujitoare pentru ca cei ce vor să slujească, să-i devină prieteni. Asceza pe care insistă Postul Mare nu poate fi o adevărată eliberare decât în credinţă. Iar credinţa presupune întâi de toate riscul încrederii. În Tine, Stăpânul vieţii care Te revelezi într-un Chip, îmi pun toată încrederea; în cuvântul şi în prezenta Ta, căci Tu nu eşti numai un exemplu, tu eşti cel nedespărţit, care Te faci limanul nostru, un liman unde nu mai este moarte: “Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi si împovăraţi si Eu vă voi odihni pe voi”. A se odihni sau a se reaşeza, în divin şi în uman în acelaşi timp, un loc pentru noi, toţi orfanii pământului natal, un loc al obiceiurilor înţelepte, al civilizaţiilor în mod cert aspre şi dure, dar un liman de linişte şi pace pentru noi, nomazii lipsiţi de poezie ai marilor oraşe; şi acesta eşti Tu, limanul şi Stăpânul vieţii. În acest loc vom săpa catacombele de unde vor tâşni catedralele viitorului.

Duhul trândăviei, al deznădejdii, al iubirii de stăpânire si al grăirii în desert, nu mi-l da mie

Există o cale. Tu eşti Calea. Dar pe această cale sunt obstacole care definesc condiţia noastră fundamentală de fiinţe păcătoase, cea de care Iisus le-a amintit celor care voiau s-o ucidă pe femeia adulteră. “Trândăvia” nu este “clinofilia” lui Oblomov, nici lenevirea din dimineţile noastre de vacantă. Trândăvia înseamnă uitarea despre care asceţii spun că este “păcatul de căpetenie”. “Uitarea”, adică neputinţa de a se uimi, de a se minuna, sau pur si simplu de a vedea. Lipsa trezviei, un soi de somnambulism, al agitaţiei sau al inerţiei. Nici un alt criteriu, în afara utilităţii, rentabilităţii, a raportului calitate-preţ. Agitaţia interioară şi exterioară, pentru unii agenda prea plină, în care orice moment ameninţă să vină peste celălalt, pentru alţii agenda prea goală, violenţa şi drogurile, slabe sau puternice. Faptul de a nu mai şti că celălalt există într-o interioritate la fel de profundă ca şi a mea, de a nu mă mai opri, cuprins de emoţie, la auzul unei melodii sau la vederea unui trandafir, de a nu mai da slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru ele – pentru că totul mi se cuvine. Când nu-mi pasă că totul este înrădăcinat în taină şi că taina locuieşte în mine. Când uit de Dumnezeu şi de creaţia Lui. Când nu mai ştiu să mă accept ca o creatură cu destin veşnic. Când uit de moarte si de ceea ce i-ar putea urma: o nevroză spirituală care nu are nimic de-a face cu sexualitatea – care devine un mijloc de a uita – ci cu îndepărtarea de “lumina vieţii”, cea care dă sens existentei celuilalt, celui mai neînsemnat fir de praf, mie însumi. Această uitare, devenită colectivă, deschide drumurile decăderii. Ne spunem atunci că Dumnezeu nu există, nevroza se accentuează, îngerii perverşi ai neantului invadează scena istoriei. Doamne şi stăpânul vieţii mele, trezeşte-mă. Această “trândăvie”, această anesteziere a întregii fiinţe, insensibilitate, pecetluire a zonei profunde a inimii, exasperare a sexului şi a intelectului, duce la descurajare, la ceea ce asceţii numesc “acedie” – silă de viată, deznădejde. La ce bun totul? Fascinaţie a sinuciderii, o bătaie de joc generală. M-am săturat de toate, totul îmi e indiferent, iată-mă cinic sau închistat. Şi foarte îmbătrânit, fără pic de suflet de copil. Mai poţi, vrând să rămâi activ, să te refugiezi în duhul “iubirii de stăpânie” sau în cel al “grăirii în deşert”. Avem nevoie de sclavi şi de duşmani, ni-i inventăm noi înşine, îi sacralizăm chiar, aşa cum a arătat René Girard. Să stăpâneşti, să de simţi dumnezeu, să ai duşmani, înseamnă să-i faci pe ei răspunzători de spaimele tale. Torturându-l pe celălalt – pentru că întotdeauna el e cel vinovat – violându-i trupul şi poate şi sufletul, să-l ţii la bunul tău plac, pe marginea prăpastiei, dar fără să-l laşi să-şi afle scăparea în moarte – faci experienţa unui soi de atotputernicie, cvasi divină. Prin el mă urăsc pe mine ca fiinţă muritoare. Călcându-l în picioare, îmi batjocoresc propria moarte. Cunoaştem regi-zei şi tirani divinizaţi, căci orice exerciţiu al puterii se aureolează cu un fel de sacralitate.

De aceea primii creştini refuzau chiar cu preţul vieţii să spună că Cezar este Domnul. Singur Dumnezeu este Domnul. Alţi creştini, în secolul nostru, au refuzat să se închine rasei sau clasei sociale şi au plătit pentru asta. Amintindu-ne că trebuie să dăm lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu şi Cezarului ce-i al Cezarului, Hristos a golit stăpânirea de sacralitate. De-a lungul veacurilor creştinii nu au făcut-o întotdeauna. Ei au canonizat un împărat care şi-a ucis fiul şi soţia, căci considerau că şi-a pus puterea în slujba lui Dumnezeu. Speranţă, uneori realizată, a unei puteri care devine slujire. Dar cel mai adesea, ea devine o iluzie costisitoare. Biserica însăşi: în ce măsură este si ea contaminată de duhul stăpânirii?

În ce priveşte “vorbirea în deşert” – expresia este evanghelică –, ea desemnează orice exerciţiu al gândirii şi al imaginaţiei, care se disociază de uimire, de neliniştea existenţială, de mister. Ea ţine de orice abordare a omului care pretinde să-l explice, să-l reducă, neţinând seama de ceea ce are în el inexplicabil şi ireductibil; orice abordare a creaţiei care îi dispreţuieşte ritmurile şi frumuseţea. Posedare iar nu posesie. Himeră a unei arte care nu mai vrea să fie nupţială.

Trăim într-o civilizaţie a “vorbelor deşarte”, a imaginilor deşarte, unde nevoile hipertrofiate pervertesc dorinţa, unde banii condiţionează visele, unde publicitatea devine opusul ascezei, această reducere voluntară a nevoilor în scopul eliberării de sub tirania dorinţei. De aceea aşteptăm un cuvânt al vieţii, al morţii date în vileag, un cuvânt plin de linişte, un cuvânt de viaţă şi înviere.

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării si al dragostei, dăruieşte-mi mie, slugii Tale.

În fiecare cerere ne recunoaştem “slugi”, creaturi recreate printr-o suflare care vine din profunzimile sufletului nostru. Rugăciunea nu este numai o simplă meditaţie, ea este întâlnire, intrare în relaţie, convorbire, spuneau vechii monahi. Căci Dumnezeu ne grăieşte prin Scriptură, prin fiinţe şi lucruri, prin diferite împrejurări din existenta noastră şi chiar prin prezenta Sa; cuvinte tăcute, pline de dulceaţă, flăcări care aprind inima (si nu vorbărie mincinoasă, neruşinată, amăgitoare). Numai o asemenea rugăciune poate rupe cercul magic a ceea ce numim philautia, narcisism metafizic, duh de stăpânire, de autosuficientă. “Virtuţile” pe care le enumeră rugăciunea şi care coexistă pentru a se uni îşi au astfel punctul de plecare în credinţă. Din această perspectivă, virtutea nu este numai morală, ea participă la umanitatea lui Hristos îndumnezeită, în care virtualităţile umanului sunt duse la desăvârşire prin unirea cu Numele divine pe care le reflectă.

“Curăţia” este departe de a se referi numai la înfrânare, conform unei accepţiuni moralizatoare şi înguste. Ea evocă mai degrabă integrarea şi integralitatea. Cel curat nu mai este scindat, antrenat ca o frunză în bătaia vântului, de valurile unui eros impersonal. El integrează eros-ul în comuniune, forţa vieţii într-o existentă personală, bazată pe relaţie. Călugărul, pentru care curăţia este într-adevăr înfrânare (dar nu orice înfrânare este curată, castă) îşi consumă eros-ul în agapi, în întâlnirea cu Dumnezeu cel viu, întru totul personal, în admiraţia nesfârşită – durere si apoi uimire – pentru Răstignitul care a biruit moartea. Numai atunci el poate să vină în întâmpinarea celorlalţi cu o atenţie dezinteresată, ca un bătrân-copil, un “bătrân frumos”, unit cu Hristos în veşnicie.

Pentru bărbatul şi femeia care se iubesc sincer şi care îşi sunt credincioşi unul altuia, curăţia este, în Hristos cel unit cu Biserica Sa, ca un Dumnezeu care se uneşte cu umanitatea şi cu pământul ei în lumina uni-diversităţii trinitare, curăţirea este deci pentru doi oameni, transformarea – agapică şi ea – a eros-ului în limbaj al unei întâlniri, în exprimare a persoanelor în căldura unei descoperiri reciproce şi răbdătoare. Iar copilul, micuţ musafir necunoscut şi neaşteptat, sau dimpotrivă, prea mult aşteptat, apare mereu la timp pentru a împiedica iubirea să se închidă în ea însăşi, într-o parodie de absolut.

Curate pot fi: un gând, un cuvânt, o expresie pe care le străbate cu toată sinceritatea (frate, nu pleca privirea prosteşte în fata doamnelor) această puritate fundamentală, acest respect al trupului, această subordonare a vieţii unei taine care o împacă si-i redă unitatea. Biblia respinge extazul impersonal al prostituţiei sacre, dar pune accentul pe “cântarea cântărilor” unei întâlniri căutate, pierdute, regăsite – căci Dumnezeu este Cel “de-a pururi căutat”, spunea sfântul Grigorie de Nyssa – si pe credincioşia smerită, căci Dumnezeu este si Cel de-a pururi credincios.

“Smerenia” înscrie credinţa în existenta de zi cu zi. Nu am nimic al meu care să nu-mi fie dat. Fragil, gata să se rupă atât de adesea, firul vieţii mele nu este păstrat si reînnodat decât prin voinţa de neînţeles a Altuia. “Smerenia este un dar al lui Dumnezeu însuşi si un dar care vine de la El”, spune Sfântul Ioan Scărarul, căci s-a zis: “Învăţaţi, nu de la îngeri, nici de la oameni, ci de la Mine – de la Mine, care rămân în voi; de la lumina şi lucrarea Mea în voi – căci sunt blând şi smerit cu inima, cu gândul şi cu duhul, şi veţi găsi pace pentru sufletele voastre şi eliberarea de războiul gândurilor” (Sf. Ioan Scărarul, Scara 25, 3). Smerit este vameşul din parabolă, care, neputându-se pretinde virtuos, ca un dispreţuit colaborator al puterii ce se află, nu contează decât pe mila lui Dumnezeu, în timp ce fariseul, prea bun, după părerea lui, nu mai are nevoie de Mântuitor. Omul perfect, sigur pe el, mândru de virtutea lui, nu-i mai lasă loc şi lui Dumnezeu în lume, pentru că îl ocupă el pe tot. Cel smerit, dimpotrivă, se deschide gratuităţii mântuirii, o primeşte cu recunoştinţă, îmbrăcându-si inima în haină de sărbătoare. Smerenie, umilinţă-humus: nu strivire, ci rodire. Smerenia este activă, ea ară pământul, îl pregăteşte pentru ca să dea rod însutit atunci când va trece Semănătorul.

Smerenia este o virtute pe care o vedem la celălalt, dar pe care n-o putem vedea la noi înşine. Cel care ar spune: sunt smerit ar fi un biet înfumurat. Smerit devii fără să-ti propui, prin ascultare, detaşare, prin respectul tainei, în gratuitatea sa, prin deschidere deci, la primirea harului. Şi mai ales prin “frica de Dumnezeu”, care nu este teroarea sclavului în faţa unui stăpân aspru care pedepseşte, ci spaima subită de a nu-şi pierde viaţa în iluzie, în pântecele mereu nesătul al eului, în balonul umflat cu aer al patimilor. “Frica de Dumnezeu” ne face smeriţi şi ne eliberează de teama de lume – sunt liber pentru că nu mai am nimic, spune un personaj din Primul cerc al lui Soljenitsîn – ce se transpune încetul cu încetul în această teamă uimită la care ajunge orice mare dragoste. Smerenia se materializează şi în puterea de a acorda atenţie celuilalt, unui copac, insectei pe care o zărim în treacăt, chiar unui nor efemer, dar atât de frumos timp de o clipă. Smerenia face posibilă trezirea, putinţa de “a vedea tainele slavei lui Dumnezeu ascunse în fiinţe…” (Sf. Isaac Sirul, Tratate ascetice, 72). Smerenia este temelia şi consecinţa “virtuţilor” şi una şi celelalte ascunse privirilor noastre. Este o sensibilitate la înviere a întregii fiinţe.

Dacă nu putem şti nimic despre smerenia cu neputinţă de sesizat, putem totuşi afla multe despre răbdarea pe care ne-o cer umilinţele vieţii acesteia. Ceea ce noi căutăm în înfrânare, voi veţi găsi în răbdarea în faţa greutăţilor inevitabile, chiar tragedii ale existentei, le spun călugării celor care rămân să trăiască în lume. Răbdarea este cu adevărat un monahism interiorizat; şi opusul deznădejdii care atât de adesea vine din dorinţa adolescentină de a avea totul şi asta fără întârziere (răbdarea a făcut-o pe Tereza de Lisieux să-şi transforme nerăbdarea în nevoie de sfinţenie). Răbdarea se încrede în timp; nu numai în timpul comun, în care moartea are ultimul cuvânt, timpul care consumă, desparte şi distruge, ci în timpul greu de eternitate pe care ni-l dăruieşte Învierea. Timpul care se îndreaptă spre moarte este cel al neliniştii, cel care merge spre Înviere, timpul speranţei. Astfel, răbdarea este atentă la maturaţii, uneori paradoxale, ca cea a bobului de grâu care moare ca să aducă mult rod. Ea ştie, într-adevăr, că experienţele extreme pot deveni etape, rupturi de nivel quasi-iniţiatice, atunci când ele ne aduc la picioarele crucii celei de viaţă făcătoare şi revarsă în noi apa vie a botezului. Când Dumnezeu pare că m-a părăsit, când privirea celuilalt mă desfiinţează sau încremeneşte în moarte, când speranţele colective şi personale se năruie, răbdarea nu cade. Prin aceasta ea se aseamănă cu dragostea, despre care Sfântul Pavel ne spune că “toate le iartă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă” (1 Cor. 13, 7). Şi într-adevăr totul culminează în dragoste, care constituie sinteza tuturor “virtuţilor”, a căror esenţă este Hristos. Eliberarea, prin răbdare şi speranţă, de “patimile” nerăbdătoare şi deznădăjduite, permite agonisirea a ceea ce se cheamă apatheia, care nu este nepăsarea stoică, ci libertatea, disponibilitatea interioară de a participa la “dragostea nebună” a lui Dumnezeu pentru făpturile Sale. Simeon Noul Teolog spunea despre omul care se sfinţeşte că devine “un sărac plin de iubire frăţească” (cf. Basile Krivocheine, În lumina lui Hristos, Sf. Simeon Noul Teolog, cap.1: “Un sărac plin de iubire frăţească”, Editura Chevetogne, 1980, p.13-25.). Sărac, pentru că se leapădă de funcţiile lui, de importanta lui socială (sau ecleziastică), de nevrozele şi obsesiile sale, pentru că se deschide în acelaşi timp lui Dumnezeu si aproapelui, fără să despartă rugăciunea de slujirea fratelui. El va putea atunci să deosebească chipul celuilalt în spatele atâtor măşti ale urâţeniei si ale păcatelor, aşa cum face şi Iisus în evanghelii. Si-i poate împăca pe cei ce se urăsc si ar vrea să distrugă lumea.

Scena judecăţii, în capitolul 25 de la Matei, arată că exerciţiul iubirii active – să hrăneşti, să primeşti, să îmbraci, să îngrijeşti, să eliberezi – nu are nevoie să-L servească direct pe Dumnezeu, căci omul este pentru om o taină a lui Hristos, “omul-maxim” ( Nicolas de Cuse, Predici, 49, De pace fidei, 444; De cribatione, Alchorani, 507.). O taină ascunsă, dar reală.

Avva Antonie mai spune: “viaţa şi moartea sufletului nostru depind de aproapele nostru”. Într-adevăr, dacă Îl câştigăm pe fratele nostru, îl câştigăm pe Dumnezeu. Dar dacă-l smintim pe fratele nostru, păcătuim împotriva lui Hristos (Pateric, Antonie 11). Şi Sfântul Isaac Sirul: “Frate, iată cum te îndemn: fie ca balanţa milei tale să se încline până când îţi vei simţi inima cuprinsă de toată mila lui Dumnezeu pentru lume” (Tratate ascetice, 34).

Aşa, Doamne Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele si să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor!

Ultima cerere denunţă, dă pe faţă una dintre formele cele mai îngrozitoare ale păcatului, în plan personal ca şi în plan colectiv: să te justifici încriminând, să te autodivinizezi osândind, să urăşti, să dispreţuieşti, să desfiinţezi cu conştiinţa curată a dreptului.

“A-ţi vedea greşelile” înseamnă să te supui primului îndemn evanghelic: “Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor”. Când lumina se apropie, ea alungă întunericul din noi. Omul care se descoperă astfel şi ale cărui minte şi inimă – care se identifică în Biblie – se cercetează pe sine, îşi înţelege dimensiunea propriei rătăciri, a pierzării în care îi duce şi pe alţii, sau a neantului care îl pândeşte şi îl stăpâneşte deja, a prăpastiei peste care a aruncat doar câteva scânduri fragile, şi acelea rupte. Aceasta este “aducerea aminte de moarte”, despre care vorbesc asceţii: demascarea acestei nelinişti fundamentale pe care ne-o înăbuşim, dar care se exprimă în ura fată de aproapele, în nevoia nebună de a-l judeca, de a-l osândi. Dar dacă cugetarea la moarte este însoţită nu de batjocură, ci de credinţă, ea va da la iveală, neclintit între noi şi neant, pe Hristos biruitorul iadului. În El, orice dezbinare e depăşită: păcatul, moartea. Nu mai sunt judecat, ci mântuit, de aceea nu sunt nici eu chemat să judec, ci să salvez.

“A-ţi vedea păcatele” nu înseamnă să stai să socoteşti orice călcare de poruncă, ci să te simţi sufocat, înecat, pierdut şi zbătându-te zadarnic în această pierzanie, să înţelegi că ai trădat iubirea şi să te dispreţuieşti pe tine însuti. Înseamnă să te cufunzi în apele morţii, spre a le transforma în ape ale botezului. Să mori, dar de acum în Hristos, pentru a renaşte în suflarea Sa şi pentru a te regăsi în casa Tatălui. “Mai mare lucru este să-şi vadă cineva păcatele decât să învieze din morţi”, spune o vorbă veche. Căci a-ţi vedea păcatele înseamnă să treci prin cea mai cruntă moarte, în timp ce, după renaşterea prin botez, viata sporeşte în tine fără să-ti dai seama, pentru că ai devenit un “făcător de pace”; măcar că trebuie “să-ti verşi sângele inimii”, spunea stareţul Siluan de la Muntele Athos, pentru a zdruncina negaţii, pentru a topi împietrirea unor inimi şi pentru a putea cere de la Dumnezeu mântuirea tuturor.

Cel care-şi vede păcatele şi nu-l judecă pe fratele său va putea într-adevăr să-l iubească. Sunt destul de scârbit de mine însumi pentru a mai putea fi de altcineva. Ştiu că omul, după chipul lui Dumnezeu, este Taină şi Iubire, dar mai ştiu că această iubire se poate schimba în ură. Respect Taina şi nu aştept nimic în schimb. Trimite-mi Tu, Doamne, iubirea, căci ea este rodul harului Tău.

Să binecuvântăm, deci, să încercăm să devenim nu fiinţe de posesiune – care stăpânesc şi sunt stăpânite –, ci fiinţe de binefacere. Reciprocitate fără margini a binecuvântării: să-L binecuvântăm pe Dumnezeu care ne binecuvintează, să binecuvântăm tot ceea ce există, în lumina Sa, fără să uităm că binecuvântarea, pentru a nu se transforma în “grăire în desert” trebuie să devină “binefacere”. Da, să punem în practică binecuvântarea primită, să ne supunem la tot ce este viaţă, pentru a o împlini şi pentru ca ea să devină binecuvântare.

Rugăciunea sfântului Efrem sugerează exact ce este de fapt asceza: post, dar nu numai de hrană a trupului, ci şi de toropeală a sufletului, pentru ca să nu mai trăim numai cu pâine (imagini, sunete, provocări), ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu (Matei 4, 4). Să postim de patimi, de dorinţa de a stăpâni şi de a osândi, pentru a atinge adevărata libertate de care vorbea sfântul Ioan Scărarul: Fii ca şi un împărat întru lumina ta, stai ridicat întru smerenie, poruncind râsului din tine: Du-te, şi se duce (Matei 8, 9), lacrimilor dulci: Vino, şi vin, iar trupului care nu mai este tiran, ci slugă: Fă aceasta, şi face” (Scara 7, 3).

(Olivier Clement, „Trei rugăciuni:Tatăl nostru, Rugăciunea Împărate ceresc, Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul”)