Acatistul Maicii Domnului, Preacinstita Egumenă a Mănăstirilor din toată lumea

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1:

Celei alese de la întemeierea lumii, Preasfintei Fecioare, Născătoarea de Dumnezeu, ca celeia ce cu adevărat a născut pe Iisus Hristos Mântuitorul şi Domnul nostru, ca Stăpână a toată lumea, care mult iubeşte neamul Cuvioşilor lui Hristos şi care ia sub acoperământul ei cel stăpânitor sfintele lor mânăstiri, îi aducem cântări de laudă. Iar tu, Preacinstita egumenă a mânăstirilor, păzeşte-ne şi ne mântuieşte, ca să-ţi strigăm: Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mânăstirilor din toată lumea!

Icosul 1:

Îngeri în trup fiind toţi Cuvioşii Părinţi şi Cuvioasele Maici, care din veac au strălucit întru sfinţenie pe calea Ortodoxiei, au păşit la locaşurile cereşti sub strălucirea cinstitei şi de-viaţă-făcătoarei Cruci a lui Hristos, au străbătut calea pământească, valea plângerii şi a durerii, sub Acoperământul stăpânitor al Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, Egumenă a vieţii monahale, căreia împreună cu aceştia cu bucurie îi cântăm:

Bucură-te, preacinstita Egumenă a mânăstirilor;
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre;
Bucură-te, păzitoarea Muntelui Athos;
Bucură-te, bucuria şi slava celor ce-L urmează pe Hristos;
Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a pustnicilor;
Bucură-te, că prin mijlocirea ta oamenii se mântuiesc;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale lumea se sfinţeşte;
Bucură-te, cea întru Dumnezeu stăpâna limbilor nenumărate;
Bucură-te, Călăuzitoare spre lăcaşurile Raiului;
Bucură-te, începutul bun şi sfârşitul slăvit al vieţii tuturor sfinţilor;
Bucură-te, curgerea dumnezeiască a bucuriei sfinte;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mânăstirilor din toată lumea!

Condacul 2:

Văzând îngreunată calea mântuirii pentru toţi Cuvioşii Săi, Domnul nostru Iisus Hristos a binevoit şi a binecuvântat-o pe Maica Sa să-şi întindă dumnezeiescul Acoperământ al egumeniei peste toate mânăstirile Sfântului Munte Athos şi peste toţi monahii şi monahiile din toată lumea care caută mântuire, ca văzând aceasta, toţi cei ce se mântuiesc întru cuvioşie şi sfinţenie neîncetat să-I cânte Mântuitorului şi Dumnezeului nostru, cu mulţumire şi credinţă: Aliluia!

Icosul 2:

Având minte dumnezeiască toţi Preacuvioşii Părinţi şi preacuvioasele Maici din tot sufletul au iubit slava cerească, iar lumea aceasta cu toate lucrurile ei au dispreţuit-o, urmând numai lui Hristos, călăuziţi de-a pururea de Fecioara Cerească pe care, văzând-o prin credinţă în chipul icoanelor ei sfinte, cu umilinţă o mărim aşa:

Bucură-te, mijlocitoarea mântuirii noastre;
Bucură-te, bucuria noastră în viaţa aceasta şi în cea de apoi;
Bucur’ă-te, a tuturor mânăstirilor minunată ziditoare;
Bucură-te, iconoama milostivă a obştilor călugăreşti;
Bucură-te, floarea înfloririlor dumnezeieşti;
Bucură-te, bucuria învierii a toată lumea;
Bucură-te, podoaba monahismului ortodox;
Bucură-te, Maică a Mântuitorului nostru;
Bucură-te, că L-ai născut cu trupul tău pe Biruitorul iadului;
Bucură-te, că pe Athos ai plantat grădină duhovnicească;
Bucură-te, că ai călăuzit la Rai pe cei ce trăiau în cuvioşie;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mănăstirilor din toată lumea!

Condacul 3:

Puterea Celui de Sus umbreşte pe toţi cei ce trăiesc în cuvioşie, în sfinţenie şi dreptate, şi care au fugit la sfintele mânăstiri, iar acolo în chipul îngeresc au luat jugul cel lin al lui Hristos, ducând întru sfinţenie toată viaţa lor, cântând neîncetat către Dumnezeul cel Întreit: Aliluia!

Icosul 3:

Având dorinţă mare de mântuire mulţimea Cuvioşilor şi a Cuvioaselor, săvârşeşte acum, sub scutul minunat al dumnezeieştii egumenii a Maicii lui Dumnezeu, faptele mântuirii în mânăstiriie vieţii de obşte, în lavre, în schituri, în chinovii, în chilii, în peşteri şi în toată lumea ortodoxă, cântându-i celei ce străluceşte între sfinţi, cu laudă, unele ca acestea:

Bucură-te, că din mijlocul lumii celei rele ne aduni;
Bucură-te, ziditoare duhovnicească a mântuirii noastre;
Bucură-te, că mântuirea neamului celui căzut al lui Adam prin tine a venit;
Bucură-te, că ai născut pe Mântuitorul Iisus în chip negrăit;
Bucură-te, preacinstit chip al călugăriei sfinte, care şi pe noi ne mântuieşti;
Bucură-te, neprihănită Egumenă a cinului călugăresc;
Bucură-te, biruinţa credinţei ortodoxe şi tăria cea duhovnicească;
Bucură-te, Maica Domnului şi după dar şi a noastră;
Bucură-te, că eşti către toţi sfinţii binevoitoare;
Bucură-te, uşa milostivirii pentru cei ce se căiesc;
Bucură-te, nădejdea celor ce cu Domnul trăiesc;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mânăstirilor din toată lumea!

Condacul 4:

Părăsind viforul valurilor iubirii de păcate, Cuvioşii Părinţi şi Cuvioasele Maici au iubit mai mult calea spinoasă a mântuirii, trăind în suferinţe şi lipsuri de tot felul pentru împărăţia lui Dumnezeu cea Cerească, împodobind cu viaţa lor plăcută lui Dumnezeu multe părţi ale lumii, unde au întemeiat sfintele chinovii obşteşti pentru mântuire, pururea cântându-I lui Hristos, Dumnezeul nostru: Aliluia!

Icosul 4:

Auzind cuvintele sfinte ale lui Hristos din Evanghelie, aleşii Cerului au urât toate cele deşarte ale lumii acesteia şi având pe Egumena cea Milostivă acoperitoare a toate sfintele mânăstiri din toată lumea, au pornit pe calea cea strâmtă, au purtat jugul lin al lui Dumnezeu Mântuitorul nostru şi prin viaţa lor s-au asemănat sfinţilor îngeri luminând ca stelele cerului;
pentru aceasta pururea strigă Maicii Preacurate:

Bucură-te, Preaînţeleaptă Egumenă a monahismului ortodox;
Bucură-te, mântuire a sufletelor noastre;
Bucură-te, stâlpul fecioriei şi oceanul milei;
Bucură-te, veşnica trăire a bucuriei Raiului;
Bucură-te, scăparea păcătoşilor ce se căiesc;
Bucură-te, comoara săracilor pustnici;
Bucură-te, că acoperi cu dragoste toată lumea;
Bucură-te, că prin curăţia ta lacrimi ai adus demonilor pe veci;
Bucură-te, bucuria dumnezeiască a îngerilor şi a oamenilor;
Bucură-te, a credinţei ortodoxe bună nădejde;
Bucură-te, Maica Domnului şi a noastră mângâiere;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mânăstirilor din toată lumea!

Condacul 5:

Petrecând drepţii O viaţă strâmtorată pentru Dumnezeu, cu gândul la Împărăţia Cerească se bucură în Domnul cu sfinţii îngeri în veci; noi însă, ai lor confraţi şi împreună-lucrători pe calea mântuirii, prin mila lui Dumnezeu ne mântuim în sfintele mânăstiri, cântând cântare lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5:

Văzut-au aleşii Domnului că mărirea şi fericirea lumii acesteia sunt repede trecătoare, bogăţia e nestatornică frumuseţea veştejitoare, iar suferinţele, deznădejdile, strâmtorările şi toată întâmplarea cea rea şi la sfârşit moartea cea de neocolit însoţesc totdeauna viaţa aceasta. Prin lumina credinţei au privit veşnicele locaşuri ale Raiului şi au iubit calea îngustă şi anevoioasă a vieţii monahale, unde Preasfânta Născătoare de Dumnezeu întru Domnul veghează ca egumenă, conducându-şi la mântuire fiii duhovniceşti şi pe toţi cei ce-i cântăm:

Bucură-te, bună ajutătoare a mântuirii sufletelor noastre;
Bucură-te, bucuria Raiului pentru cei din necaz şi întristare;
Bucură-te, a Sfântului Munte Athos luminătoare;
Bucură-te, apărătoarea tuturor bunurilor pământeşti;
Bucură-te, sigură scăpare a celor ce se pocăiesc;
Bucură-te, liman lin care pe cei din primejdii mântuieşti;
Bucură-te, a mânăstirii şi a bisericii Lavrei Pecerska întemeitoare şi a Mânăstirii Poceaevului ocrotitoare;
Bucură-te, iconoama Marii Lavre a lui Atanasie din Athos;
Bucură-te, Testamentul Noului Sion, carte a lui Hristos;
Bucură-te, că dreptcredincioşilor calea spre Rai le-ai arătat;
Bucură-te, că pe toti sfinţii într-o unire i-ai adunat;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mânăstirilor din toată lumea!

Condacul 6:

Propovăduitori ai vieţii harice şi îngereşti arătându-se în trup cuvioşii părinţi: Antonie cel Mare, Pahomie, Macarie, Teodosie şi toţi ceilalţi Cuvioşi Părinţi şi Maici, pilda vieţii lor urmând, multe cete de Cuvioşi au devenit moştenitori ai locaşurilor cereşti împreună cu toţi sfinţii; şi noi, urmând lor şi trăind în trupuri stricăcioase, îngereşte îi cântăm Mântuitorului lumii cu glas de laude: Aliluia!

Icosul 6:

A răsărit chipul vieţii îngereşti pentru toţi cei ce caută mântuirea departe de toate deşertăciunile lumii cu marea pildă a lui Hristos Mântuitorul şi Dumnezeul nostru şi a Preacuratei Sale Matci, a înaintemergătorului Ioan şi a mulţimii de sfinţi; această pildă a vieţii lor o urmează toţi Cuvioşii sub puternica îndrumare a Preacinstitei Egumene, Stăpâna lumii, Născătoarea de Dumnezeu, pururea Fecioara Maria pe care cu toţii o lăudăm împreună cu sfinţii:

Bucură-te, minunată Egumenă a clerului dreptcredincios;
Bucură-te, veşnica mântuire a vieţii celor fără de prihană;
Bucură-te, călăuza cea bună pe calea vieţii lor sfinte;
Bucură-te, că orfanilor şi bolnavilor scut puternic le eşti;
Bucură-te, că celor ce se nevoiesc în viaţă sfântă cununi le găteşti;
Bucura-te, că pe cei drepti îi iubeşti şi pe cei ce se pocăiesc de păcate îi miluieşti mereu;
Bucură-te, că iubirea ta de oameni se aseamănă cu iubirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin tine în Domnul toată făptura se mântuieşte;
Bucură-te, că prin tine toată întinăciunea se curăteşte;
Bucură-te, bucuria dumnezeieştii bucurii;
Bucură-te, acoperământul şi mântuirea lumii întregi;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mânăstirilor din toată lumea!

Condacul 7:

Vrând să lămurească calea către Cer, Domnul nostru Iisus Hristos a dat binecuvântare Maicii Sale să fie egumenă peste toate mânăstirile ortodoxe din toată lumea, călăuzind mulţimile lor în care cu adevărat se caută mântuirea şi se cântă Izbăvitorului nostru: Aliluia!

Icosul 7:

Viaţă nouă, în chipul vieţii îngereşti au arătat Cuvioşii Părinţi şi Cuvioasele Maici, pentru că lepădând lucrurile diavoleşti şi urâte, au păşit pe calea ce duce la Cer, calea Împăratului Slavei, a lui Iisus Hristos Dumnezeul nostru, Calea Crucii. Conduşi fiind ei pe această cale de Maica Domnului, îndrumătoarea vieţii lor cuvioase, ca mucenici fără vărsare de sânge
au suferit toate pentru împărăţia lui Dumnezeu pe care, dobândind-o laudă aduc Preacinstitei şi Preaslăvitei lor Egumene cântând împreună cu noi:

Bucură-te, Maica Domnului, a Judecătorului, a Atotdreptului;
Bucură-te, cea aleasă din veci pentru egumenie;
Bucură-te, că ai preaînălţat toată făptura prin a trupului curăţie;
Bucură-te, că ai împodobit Cerurile prin sfinţenia sufletului;
Bucură-te, a împărăţiei Cereşti sfântă evlavie;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară, crinul cel duhovnicesc al monahismului ortodox;
Bucură-te, Ceea ce pentru toţi creştinii te rogi cu osârdie;
Bucură-te, că aleşilor sfinţi le eşti puternică temelie;
Bucură-te, limanul cel lin pentru călătorii;
Bucură-te, odihna bătrânilor cu viaţă fericită;
Bucură-te, că în cer, pe pământ şi în iad eşti cunoscută;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mânăstirilor din toată lumea!

Condacul 8:

Viaţă minunată au avut aleşii lui Hristos. Lepădând lucrurile şi plăcerile trupeşti, au iubit mai mult calea spinoasă a Crucii, trăind întocmai ca îngerii şi împreună cu fiarele, în locuri pustii, în ostroave, în crăpăturile munţilor şi în peşteri unde au şi zidit, cu voia lui Dumnezeu, sfinte mânăstiri în care au înălţat glas heruvimic lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 8:

Dumnezeul cel Atotputernic întru totul a locuit în minţile şi inimile celor aleşi ai Săi. Domnul i-a scos din mijlocul lumii păcătoase, sălăşluindu-i în sfintele mânăstiri, ca în ele să laude Numele Său cel sfânt împreună cu sfinţii îngeri şi cu Stăpâna Născătoare de Dumnezeu în vecii vecilor. Preabuna Maică a Domnului cu întelepciune veghează ca egumenă, scăpând din nevoi şi întristări pe cei ce cu umilinţă îi cântă:

Bucură-te, Ceea ce eşti mai cinstită decât toate făpturile lumii;
Bucură-te, că eşti mai dulce decât toate şi că eşti Maica lui Dumnezeu;
Bucură-te, acoperământul sfânt al vieţii noastre;
Bucură-te, izvorul dumnezeiesc al dulceţii Raiului;
Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre şi pacea noastră;
Bucură-te, că după Dumnezeu eşti nădejdea noastră în viaţa pământească;
Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a lumii;
Bucură-te, că pe tine te laudă toate oştile cereşti;
Bucură-te, că de toţi sfinţii după vrednicie eşti lăudată;
Bucură-te, că eşti uşa pocăinţei de toţi căutată;
Bucură-te, că eşti grabnic ajutătoare a mântuirii mele;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mânăstirilor din toată lumea!

Condacul 9:

Toţi sfinţii au nesocotit cu totul înţelepciunea cea lumească, arătându-se unii nebuni pentru Hristos, fugind, rătăcind, în lume neavând nicăieri odihnă pentru trup, şi aceasta numai pentru câştigarea împărăţiei Cerului pe care au şi dobândit-o. Şi noi urmându-le lor în viaţă, în fapte şi în dragoste către Domnul, îi lăudăm îngereşte, cântând: Aliluia!

Icosul 9:

Ritori ai înţelepciunii dumnezeieşti s-au arătat Cuvioşii: Antonie cel Mare, Pahomie, Macarie Egipteanul, Onufrie, Eftimie, Sava cel Sfinţit şi toţi stareţii osârduitori şi sfinţi ai tuturor sfintelor mânăstiri ortodoxe, care au strălucit cu mare sfinţenie prin viaţa lor pilduitoare, îngereşte vieţuind pe pământ şi călăuzind spre mântuire, prin viaţa şi cuvintele lor, mulţimea ucenicilor, adevăraţi robi ai lui Hristos, adunaţi din toată lumea prin bunăvoinţa Sfintei Treimi sub puternica egumenie a Stăpânei Născătoare de Dumnezeu, pe care o lăudăm cu tărie şi credinţă:

Bucură-te, Fiică întru-tot-iubită a Părintelui Ceresc;
Bucură-te, că pentru sfinţenia ta te-ai învrednicit să fii Maica Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Preafrumoasă Mireasă pururea Fecioară;
Bucură-te, că eşti cea mai bogată în dragoste, în cer şi pe pământ;
Bucură-te, că iubeşti monahismul, fiind mai cinstită decât heruvimii;
Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, că eşti mai presus decât serafimii;
Bucură-te, privind răbdarea cea minunată a Sfinţilor Mucenici;
Bucură-te, pentru preaînţeleapta ceată a Sfinţilor Apostoli;
Bucură-te, a tuturor sfinţilor oblăduitoare;
Bucură-te, în străduinţele cele bune, puternică ajutătoare;
Bucură-te, nădejde de întărire şi zid de mântuire;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mânăstirilor din toată lumea!

Condacul 10:

Vrând să mântuiască neamul omenesc Domnul nostru Iisus Hristos S-a pogorât din Cer în valea plângerii şi a durerilor, iar cu viaţa Sa şi cu Patimile Sale este pildă pentru sfinţii care doresc să ajungă la odihna cea veşnică, cerească, întru cuvioşie, sfinţenie şi dreptate, lăudându-L cu glasuri îngereşti: Aliluia!

Icosul 10:

Dumnezeiesc zid s-a arătat Preacinstita Egumenă ocrotind, mântuind şi acoperind toate mânăstirile din Muntele cel Sfânt al Athosului şi din toată lumea până la ziua Judecăţii înfricoşate a lui Hristos, miluind cu mila sa cea de Maică pe Cuvioşii care pururea îi laudă milele cu smerenie, cântându-i aşa:

Bucură-te, Preasfântă Maică Egumenă;
Bucură-te, izvorul învierii duhovniceşti;
Bucură-te, că toată lumea o acoperi şi din primejdii pe toţi cei ce te cheamă îi izbăveşti;
Bucură-te, că a Bisericii lui Hristos bucurie preacurată eşti;
Bucură-te, slava şi cununa Proorocilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că eşti mai dulce decât Raiul şi mai frumoasă decât Cerurile;
Bucură-te, că eşti pildă pentru viaţă sfântă;
Bucură-te, că ai dragoste către alesul prin sorţi, Sfântul Munte Athos;
Bucură-te, podoaba Ierusalimului şi a Sionului ceresc;
Bucură-te, Maica Milostivului Judecător în ziua Judecăţii;
Bucură-te, că pentru lume ai vărsat râuri de lacrimi;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mânăstirilor din toată lumea!

Condacul 11:

Cântare de umilinţă îţi aduc ţie toţi sfinţii în locaşurile cereşti ale Raiului împreună cu sfinţii îngeri, lăudând şi preamărind Sfânta Treime, cântând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfinte Dumnezeule… şi Aliluia; şi noi, trăitorii creştini, văzând acestea şi înţelegând că ochii minţii şi ai sufletului nostru, cu umilinţă şi credinţă neîncetat strigăm Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 11:

Luând Lumina dătătoare-de-viaţă a crestinătăţii şi strălucind din veacuri împreună cu toţi sfinţii, precum la început, aşa păşesc şi acum soboarele Preacuvioşilor pe calea cea cerească a vieţii lor plăcute lui Dumnezeu, strigând Atotputernicei lor Egumene, cu bucurie, laudele acestea:

Bucură-te, că în mânăstirea mântuirii ne aduni pe noi;
Bucură-te, că acoperitoare şi ocrotitoare te avem în nevoi;
Bucură-te, că adevăratul chip al smereniei ne dăruieşti;
Bucură-te, că ne îmbraci cu virtuţile cele cereşti;
Bucură-te, Conducătoare a tuturor mânăstirilor;
Bucură-te, că vieţile monahilor şi ale monahiilor cu iubirea şi cu binecuvântarea ta le cinsteşti;
Bucură-te, că pentru ceata monahilor, şi în lupta cu satana eşti grabnică ajutătoare;
Bucură-te, eliberarea celor robiţi;
Bucură-te, mângâierea plăcută a celor întristaţi;
Bucură-te, Maică bună a orfanilor;
Bucură-te, dumnezeiesc ocean de îndurare;
Bucură-te, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Egumenă a mânăstirilor din toată lumea!

Condacul 12:

Preadulcele nostru Mântuitor pururea dă Harul Său sfinţilor Săi robi, care în cuviosie şi în sfinţenie se ostenesc pe calea vieţii pământeşti. Căci acum adunarea Sfinţilor şi a Sfinţiţilor Cuvioşi Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe cântă neîncetat în locaşurile cereşti Preasfintei Treimi împreună cu toate Puterile Cereşti, iar noi, urmând pildele lor, îi strigăm lui Dumnezeu cel minunat întru sfinţii Săi cântând: Aliluia!

Icosul 12:

Cântând toate milele şi îndurările arătate nouă de Domnul Iisus Hristos şi de Preasfânta Sa Maică, Marea Egumenă trimisă ca cinstită apărătoare a mânăstirilor şi a monahilor şi monahiilor din toată lumea, ne bucurăm dumnezeieşte şi ne veselim pentru Cuvioşii şi Cuvioasele care s-au învrednicit să intre în cetele care au ajuns în Împărăţia Cerească; cu sfintele lor rugăciuni, nădăjduim să noi în curăţie desăvârşită sub Acoperământul Sfânt al Maicii Egumene cereşti, ca să ajungem la uşa Raiului pe care din milă să ne-o deschidă preamilostiva Maică. Pentru aceasta nu vom tăcea şi pururea laude ca acestea îi vom aduce:

Bucură-te, că ai născut mântuirea cea veşnică;
Bucură-te, a mântuirii noastre ajutătoare;
Bucură-te, a mânăstirilor Egumenă preaîndurătoare;
Bucură-te, că eşti preamilostivă şi tare apărătoare;
Bucură-te, că acoperi toată lumea cu Acoperământul tău;
Bucură-te, hrănitoare a orfanilor, a văduvelor şi a săracilor;
Bucură-te, că porţi grijă de toţi oamenii;
Bucură-te, bucuria strămoşilor noştri Adam şi Eva;
Bucură-te, liman lin al mântuirii tuturor;
Bucură-te, ocrotitoarea şi izbăvitoarea din orice nevoi şi primejdii;
Bucură-te, că îngerii şi oamenii te laudă în cor;
Bucură-te, Preasfântă Născătoate de Dumnezeu, Egumenă a mânăstirilor din toată lumea!

Condacul 13:

O, prealăudată Maică a lui Dumnezeu şi a noastră Egumenă, Preamărită Stăpână Născătoare de Dumnezeu, primeşte aceste fierbinţi rugăciuni ale noastre, pe care din tot sufletul ţi le aducem acum şi ne învredniceşte ca vieţuind noi cu bună cuviinţă în cinul călugăresc cel după chipul îngeresc, să ajungem în Împărăţia Cerului şi împreună cu cetele îngereşti şi cu cele ale tuturor sfinţilor, neîncetată cântare de laudă să aducem Preasfintei Treimi, Dumnezeul nostru, în vecii vecilor strigând: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice Icosul 1 şi Condacul 1

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

SI A NOASTRĂ EGUMENĂ

O, preacurată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Maica noastră Egumenă a tuturor sfintelor mânăstiri ortodoxe din toată lumea şi din Sfântul Munte, primeşte smeritele noastre rugăciuni si le du la Atotmilostivul nostru Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre cu harul Său; caută cu ochiul tău cel milostiv şi cere de la Domnul mântuirea noastră, că fără mijlocirea ta la îndurarea şi purtarea de grijă a Mântuitoruiui nostru şi Fiului tău noi smeriţii şi nevrednicii, nu putem ajunge la adevărata mântuire, căci am pângărit viaţa noastră în deşertăciuni lumeşti. Iată, se apropie timpul secerişului lui Hristos şi vine ziua Judecăţii celei înfricoşate. Noi însă, păcătoşii, pierim în adâncul păcatelor pentru fărădelegile noastre cele rele, trăind în viaţa aceasta ca şi cum noi nu am muri niciodată. Preamilostivă Stăpână şi Egumena noastră, arată-te nouă chezăsuitoare a binelui şi a mântuirii noastre şi nu ne lăsa pe noi, că diavolul urmăreşte în fiecare zi pierzarea sufletelor noastre, ca să ne arunce în prăpăstiile şi întunecimile iadului, în infernul clocotitor de focul cel nestins; toată nădejdea noastră la tine o punem, Maica lui Dumnezeu, ca prin bine primită rugăciunea ta către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, să dobândim împărăţia cea Cerească, unde, împreună cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, cu toate Puterile Cereşti şi cu toţi sfinţii cei ce au bineplăcut Milostivuiui Dumnezeu, să ne bucurăm şi să ne veselim în veci. Amin.