Acatistul Sfântului Fotie cel Mare

Viaţa Sfântului mărturisitor Fotie cel Mare, cel întocmai cu Apostolii (6 februarie)

Rugăciunile începătoare, apoi:

Condacul 1

Pe al Treimii apărător, veniţi o iubitorilor de mărturisitori să-l lăudăm noi toţi cei ce ne-am izbăvit de viforul ereticesc prin învăţăturile lui, pe grabnicul ajutător al celor din nevoi, zicând: Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Icosul 1

Înger întâi stătător eşti între mărturisitori de Dumnezeu înţelepţite, Fotie lauda arhiereilor şi bucuria mucenicilor, pentru care cu smerite laude te lăudăm zicând:

Bucură-te că strălucitul tău praznic pe toţi ne veseleşte
Bucură-te că cetăţii împărăteşti ai fost păstor adevărat
Bucură-te că şi nouă ales povăţuitor te-ai arătat
Bucură-te trâmbiţă răsunătoare a Duhului Sfânt
Bucură-te păstorul oilor cuvântătoare
Bucură-te cela ce ai fost ascuns şi la toată lumea neştiut
Bucură-te că astăzi ca un soare tuturor ai răsărit
Bucură-te că razele tale s-au întins în tot pământul
Bucură-te că dogmele ortodoxe cu multă însufleţire le-ai apărat
Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 2

Ca un nou apostol te-a trimis pe tine Dumnezeu, om ceresc şi înger pământesc, căci împletind întreit sfântă cântare, ai făcut pe îngeri împreună cu oamenii a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Nou luminător lumii eşti dumnezeiescule Fotie, că începând cercetarea şi prigonirea credincioşilor, mai întâi lucrătorii fărădelegii au bătut păstorii, ca mai apoi cu lesnire să risipească turma, peste care biruind peste toate, auzi de la noi aşa:
Bucură-te că ai plâns mult văzând risipirea turmei tale
Bucură-te că rugăciuni fierbinţi ai înălţat lui Dumnezeu
Bucură-te neînfricatule mărturisitor al dreptăţii
Bucură-te nebiruitule mustrător al nedreptăţii
Bucură-te cela ce ai arătat mare bărbăţie în prigoană
Bucură-te că pe cei dreptslăvitori i-ai întărit
Bucură-te că pe eretici i-ai afurisit
Bucură-te lauda ortodocşilor
Bucură-te rană nevindecată a latinilor
Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 3

Biserica se veseleşte Părinte, văzând pe păstorul ei punându-şi sufletul pentru oi, iar cetele arhanghelilor, ale serafimilor şi heruvimilor, cu toată oastea cerească, viersuiesc cântare, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi împreună cu tine cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Neiubind Părinte slava şi cinstea cea de puţină vreme, ai dobândit prieteni pe Dumnezeu, pe sfinţi şi pe îngeri, mărturisind adevărul şi dreptatea, pentru aceasta-ţi cântăm:
Bucură-te că încă din viaţă cu sfinţii te-ai numărat,
Bucură-te cu Ioan Gură de Aur împreună vorbitorule
Bucură-te cu Grigorie Teologul împreună teologule
Bucură-te cu Vasile cel Mare împreună liturghisitorule
Bucură-te că ai lepădat dogma apusenilor
Bucură-te că în pătimiri fiind, mărturisitor te arătai
Bucură-te că fiind prigonit, pentru Hristos te bucurai
Bucură-te că ţie cuvântul ţi-a fost drept şi sfânt
Bucură-te că nu ai suferit tăgăduirea dreptei credinţe
Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 4

Al Treimii slujitor şi al sinoadelor soborniceşti apărător, ai întărit învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi predaniile apostoleşti cu neclintită credinţă, cântând: Aliluia!

Icosul 4

Primind înştiinţare de la cei din Apus, te-ai gătit tu şi însoţitorii pentru mărturisirea adevărului, iar aceia se bucurau gândind că te vei pleca la a lor rea cugetare, dar tu ca un stâlp neclintit ai rămas neînvins, pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te mare slujitor al Sfintei Treimi
Bucură-te apărătorule al predaniilor apostoleşti
Bucură-te întăritorule al celor şapte soboare
Bucură-te foc arzător asupra ereticilor
Bucură-te că de reaua înştiinţare nu te-ai spăimântat
Bucură-te căci cu veselie te găteai pentru primejdii
Bucură-te pentru preoţii şi norodul de tine povăţuit
Bucură-te că liturghisind cu Hristos te-ai unit
Bucură-te ostaşule al Împăratului Ceresc
Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 5

La alegerea tuturor ai fost ridicat în scaunul patriarhiei prin descoperire de sus, şi fiind pus ca o lumină în sfeşnic, ca un soare ai luminat deopotrivă Răsăritul şi Apusul, slăvind pe Hristos cu cântarea: Aliluia!

Icosul 5

Se spăimântează şi tremură mincinoasa învăţătură latinească, dimpreună cu tatăl lor Satana, la pomenirea cinstitului tău nume, când cu multă putere se întindea pe tot pământul erezia lor, iar tu ca o lumină ai alungat întunericul, pentru care te lăudăm:

Bucură-te bucuria ortodocşilor
Bucură-te ierarh preabun al lui Hristos
Bucură-te că buzele tuturor pomeneau al tău nume
Bucură-te mare păstor şi întâistătător
Bucură-te că ai spăimântat pe papa cel eretic
Bucură-te că l-ai îngrozit pe tatăl lor Satana
Bucură-te că te-ai ostăşit până la sânge
Bucură-te lumină ce alungi întunericul ereticesc
Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 6

De când ţi-ai arătat vitejia şi iscusinţa în sfintele scripturi, neîncetat îţi căutau toţi pricini nedrepte, ca din scaun şi din mijlocul turmei scoţându-te, să te piardă desăvârşit, iar tu pentru toate, cu mulţumire laudă lui Dumnezeu îi cântai: Aliluia!

Icosul 6

Înştiinţat de calea ce o vei urma, ai luminat minţile credincioşilor ca un alt Pavel şi venind lucrătorii fărădelegii, te-au izgonit cu necinste din împărăteasca cetate, şi răni fără număr pricinuindu-ţi, ne umilim a striga către tine aşa:

Bucură-te viteazule şi iscusitule învăţător în scripturi
Bucură-te părinte că neîncetat erai căutat şi prigonit
Bucură-te că pricini nedrepte asupra ta au adus
Bucură-te că pierderea ta de pe pământ, ereticii foarte o doreau
Bucură-te că pe credincioşi tainele credinţei i-ai învăţat
Bucură-te că pentru Hristos rabzi izgonire
Bucură-te că pe drum multe răni ai suferit
Bucură-te că ai lăsat cetatea cea pământească
Bucură-te că te-ai mutat la cea cerească
Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 7

Nici chinul, nici prigoana, nici foamea, nici sabia, nici moartea nu au putut, părinte, să te despartă de dragostea Mântuitorului Hristos, pentru care ai dobândit împărăţia cerească, şi acum cu îngerii cânţi în ceruri: Aliluia!

Icosul 7

Din depărtare glasul ţi-ai făcut auzit, care pe latini straşnic îi vădea de lepădare, iar poporul binecredincios cu binecuvântări şi cu drepte povăţuiri îl călăuzeai, care cu laude te fericea:

Bucură-te că de foame şi de sete nu ai slăbit
Bucură-te că prigoana şi sabia nu te-au înfricoşat
Bucură-te că moartea o socoteai viaţă veşnică
Bucură-te că de dragostea lui Hristos erai cuprins
Bucură-te că departe fiind, adevărul neîncetat îl propovăduiai
Bucură-te că n-au putut cu îmbunări şi cu măriri să te biruiască
Bucură-te că ai dobândit veşnica împărăţie
Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 8

Învăţătură străină de adevărata credinţă, în acele vremi papa al Romei ridicând, se sârguia a o răspândi în tot pământul; iar tu degrab cu limba ta cea de ritor iscusită, pretutindeni trimis-ai învăţături cu însemnări din sfânta scriptură, iar osteneala ta văzând-o dreptcredincioşii, pe Dumnezeu îl lăudau zicând: Aliluia!

Icosul 8

Cu mare râvnă ai lepădat meşteşugita şi vicleana dogmă prin care Duhul purcede şi de la Fiul, asemănându-te Apostolului Pavel care anatemei a dat pe cei ce răstălmăcesc Credinţa Ortodoxă, la fel şi tu sub greu blestem i-ai aruncat, iar credincioşii bucurându-se îţi cântă:

Bucură-te că învăţătură străină nu ai primit
Bucură-te că pe ticălosul papă de eres l-ai vădit
Bucură-te că potrivnic te-ai făcut relelor nădăjduiri
Bucură-te fiule al lui Dumnezeu după har
Bucură-te râvnitorule al dogmelor ortodoxe
Bucură-te căci cu Pavel te-ai asemănat
Bucură-te căci cu greu blestem pe latini i-ai împovărat
Bucură-te că ai trimis pretutindeni dogma adevăratei credinţe
Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 9

Pe Stăpânul şi Arhiereul cel veşnic, pe Domnul nostru Iisus Hristos L-ai mărturisit de o fiinţă şi pururea născut din Tatăl, iar pe Duhul Sfânt purcezător numai din Tatăl, slavă Treimei celei de o fiinţă şi nedespărţite, căreia-i cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Ca un nou apostol, de Dumnezeu fiind trimis la propovăduire, degrab ai smuls din rădăcină spinii relei credinţe, şi arând ogorul inimilor cel înţelenit al credincioşilor, ai semănat dumnezeiasca sămânţă care în inimile noastre a răsărit, pentru care te binecuvântăm zicând:

Bucură-te binecuvântatule de Dumnezeu
Bucură-te nou apostol al întregii lumi
Bucură-te cela ce pe Duhul Sfânt drept l-ai mărturisit
Bucură-te cela ce purcederea Duhului ai mărturisit-o numai din Tatăl a fi
Bucură-te cela ce ai întărit dogma Sfintei Treimi
Bucură-te veselia credincioşilor
Bucură-te semănătorul seminţei celei bune
Bucură-te că au rodit ostenelile tale
Bucură-te că până la noi a ajuns sămânţa cuvintelor tale
Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 10

În surghiun fiind nu ţi-ai oprit mâna de la a scrie, nici gura a mărturisi cuvintele cele sfinte întărite pe piatra Hristos, şi întru bucuria Duhului Sfânt cântai: Aliluia!

Icosul 10

Nădejdea ta numai spre unul Dumnezeu având, cu adevărat nu ţi-a fost deşartă, că ai ştiut spre cine nădăjduieşti şi te rugai să-ţi dea răbdare şi putere, pe care ai şi dobândit-o, iar noi te rugăm să primeşti unele ca acestea:

Bucură-te că în surghiun ai fost trimis
Bucură-te că multe necazuri fiii cei diavoleşti ţi-au pricinuit
Bucură-te că mâna ta nu a zăbovit a scrie
Bucură-te că gura ta pe Hristos adevărul a mărturisit
Bucură-te dreptule că pentru dreptate eşti prigonit
Bucură-te sfinte căci cu sfinţii te sălăşluieşti
Bucură-te nădejdea credincioşilor după Dumnezeu
Bucură-te că răbdarea ţi-a fost îmbrăcăminte
Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 11

Apropiindu-se vremea şi sfârşitul veacurilor, mândrul Veliar cu paşi repezi venind ca un leu caută să înghită pe toţi aleşii lui Dumnezeu; dar tu sfinte l-ai biruit şi-ntru toate neputincios l-ai vădit, lăudând pe Dumnezeu Cel ce te întărea cu cântarea: Aliluia!

Icosul 11

Până la sfârşit toate pătimirile şi ispitele le-ai răbdat şi-ntru toate vesel arătându-te, al tău cinstit suflet în mâna lui Hristos l-ai dat, pentru care pătimit-ai până la sânge, iar Duhul Sfânt umbrindu-te, ne învaţă a grăi aşa:

Bucură-te că vicleşugurile diavolului cu rugăciunea le-ai risipit
Bucură-te supătorule al mândriei lui
Bucură-te rană nevindecată a slujitorilor lui
Bucură-te vădire a înşelăciunilor
Bucură-te că mai înainte ai cunoscut al tău sfârşit mucenicesc
Bucură-te că nicidecum de cumplita moarte nu te-ai spăimântat
Bucură-te că chinurile cele cumplite cu vitejie le-ai răbdat
Bucură-te că te-ai odihnit după multe osteneli
Bucură-te că ai trecut la locaşurile sfinţilor
Bucură-te că acolo de Domnul şi de sfinţi eşti întâmpinat
Bucură-te că te-ai învrednicit de-a dreapta Domnului a şedea
Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 12

Deşi sub pământ ai apus, dar cu sufletul viezi pururea şi te rogi pentru cei ce săvârşesc sfântă pomenirea ta, bucurându-te cu cei ce cântă: Aliluia!

Icosul 12

Milostiv fii nouă părinte, şi ne mângâie în pătimiri, întărindu-ne în osteneli, căci grea şi cumplită prigoană s-a ridicat asupra Bisericii lui Dumnezeu şi foarte strâmtorându-ne nu avem alt ajutor de niciunde, ci spre tine nădăjduind strigăm aşa:

Bucură-te că în Biserica lui Hristos toţi te lăudăm
Bucură-te că înaintea sfintei tale icoane cu dragoste ne rugăm
Bucură-te ajutătorul celor din nevoi
Bucură-te întăritorule al celor neputincioşi
Bucură-te sprijinitorul celor prigoniţi
Bucură-te cela ce cu laude eşti preamărit
Bucură-te că pomenirea ta de toţi se cinsteşte
Bucură-te cu toţi ortodocşii care te cheamă în rugăciune
Bucură-te moştenitorule al Împărăţiei celei Cereşti
Bucură-te mijlocitorul mântuirii noastre
Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

Condacul 13

O, întru tot lăudate şi mult pătimitorule mărturisitor Fotie, primeşte de la noi aceste smerite laude şi mijloceşte la scaunul Sfintei Treimi curmarea prigoanei dând tărie, iertare şi milă celor prigoniţi pentru dreapta credinţă, ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia (de 3 ori)

Apoi Icosul 1 şi Condacul 1