Acatistul Sfântului Ierarh Ambrozie (II)

Viaţa celui între sfinţi Părintele nostru Ambrozie, Episcopul Mediolanului (7 decembrie)

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Troparul, glasul al 4-lea
Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Ambrozie, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1
Apărătorului credinţei şi slujitorului Bisericii celei nedespărţite, Sfântului Ierarhului Ambrozie, episcopul cetăţii Mediolanului, cântări de laudă să-i aducem, ca unuia care a luptat pentru apărarea dogmelor celor sfinte şi a biruit ereziile. Cu toţi într-un glas, să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite!

Icosul 1
Sfinte Ierarhe Ambrozie, cel ce din pruncie te-ai arătat a fi binecuvântat de Dumnezeu, cu rugăciunile tale, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea şi limba, precum ai deschis minţile şi limbile celor ce te ascultau, spre lauda Prea Sfintei Treimi, care, prin viaţa ta curată şi mai presus de fire, a fost preaslăvită, ca împreună cu aceştia să grăiesc ţie:

Bucură-te, că din pruncie te-ai arătat a fi om ales;
Bucură-te, că un roi de albine te-a hrănit în chip minunat;
Bucură-te, că doica aceea care avea grijă de tine s-a spăimântat văzând minunea;
Bucură-te, ale cărui cuvinte sunt mai dulci decât mierea;
Bucură-te, miere duhovnicească;
Bucură-te, ocrotitorul apicultorilor;
Bucură-te, vas ales al Domnului;
Bucură-te, cel prin care vine bucuria;
Bucură-te, trandafir cu mireasmă duhovnicească;
Bucură-te, scară cerească;
Bucură-te, chimval răsunător;
Bucură-te, bucuria credincioşilor;
Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite !

Condacul 2
Născut din părinţi dreptcredincioşi şi de bun neam, în cetatea Treveri, te-ai arătat a fi iubitor de Dumnezeu, căci învăţând Scriptura, cea insuflată, ai fost puternic în cuvânt biruind pe mulţi înţelepţi. De aceea, ca un vrednic propovăduitor, cântai Stăpânului: Aliluia!

Icosul 2
La vârsta copilăriei fiind şi locuind în cetatea Romei, i-ai văzut pe cei ai casei tale, sărutând mâna unui episcop, iar tu, ca un copil glumind, ai întins mâna ta ca şi ţie să-ţi fie sărutată, închipuind, prin aceasta, ceea ce aveai să devii; pentru care aducem ţie laude ca acestea:

Bucură-te, că Duhul Sfânt grăia prin tine;
Bucură-te, că darul lui Dumnezeu, mai înainte de vreme, te pregătea pentru treapta arhieriei;
Bucură-te, că Scriptura ai învăţat-o cu bucurie;
Bucură-te, căutător al dogmelor celor înţelepte;
Bucură-te, cinstitor al Sfintei Treimi;
Bucură-te, mireasma dumnezeirii;
Bucură-te, lucrător al duhovniciei;
Bucură-te, podoaba Bisericii;
Bucură-te, grădină duhovnicească;
Bucură-te, râul înţelepciunii;
Bucură-te, cel ce ca avocat ai slujit dreptăţii;
Bucură-te, cel ce eşti ucenic al lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite!

Condacul 3
Cunoscând atât învăţătura lumească, cât şi pe cea duhovnicească, Sfinte Ambrozie, ai fost numit guvernator al Liguriei şi al Emiliei, dar Dumnezeu, a vrut să te cheme la treapta arhieriei, pentru aceasta cu credinţă I-ai cântat: Aliluia!

Icosul 3
După moartea episcopului eretic Auxenţiu s-a iscat tulburare între episcopii ortodocşi şi cei arieni, pentru alegerea unui nou episcop, dar tu, Părinte, ai fost trimis ca să potoleşti mulţimea; atunci un prunc din biserică a strigat: «Ambrozie Episcop!» Iar noi, auzind unele ca acestea, cântăm ţie:

Bucură-te, cel care ai potolit tulburarea;
Bucură-te, că Duhul Sfânt a grăit prin gura unui prunc;
Bucură-te, că tu, fiind încă nebotezat, ai refuzat a fi episcop;
Bucură-te, că din mâna unui episcop ortodox ai primit botezul;
Bucură-te, că la opt zile după botez ai fost aşezat episcop ;
Bucură-te, căci ai acceptat, cu smerenie, demnitatea episcopală;
Bucură-te, că poporul te-a primit cu bucurie ca episcop al Mediolanului;
Bucură-te, cel care stai în ceata ierarhilor;
Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii;
Bucură-te, turn al lui David;
Bucură-te, Părinte al Apusului şi al Răsăritului;
Bucură-te, minune a Bisericii celei din Mediolan;
Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite!

Condacul 4
Sfântul Dionisie, cel care mai înainte de tine a păstorit cetatea Mediolanului, fiind izgonit de arieni şi-a trăit ultimele clipe ale vieţii în Capadocia, cetatea marelui întru ierarhi Vasile, care văzându-i tăria credinţei a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4
Mare bucurie ai pricinuit Sfântului Vasile cel Mare, prin scrisoarea ta, Sfinte Ambrozie, prin care îi cereai moaştele lui Dionisie, pe care cu bucurie dăruindu-ţi-le nu înceta a te lăuda, pentru virtutile tale, grăind aşa:

Bucură-te, cel cu gând înalt;
Bucură-te, cel îmbrăcat cu podoabele darurilor lumeşti;
Bucură-te, judecătorule cel drept;
Bucură-te, urmaş al Apostolilor;
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu;
Bucură-te, cinstitor al luptătorilor pentru credinţă;
Bucură-te, că Evanghelia lui Hristos n-ai învăţat-o de la oameni;
Bucură-te, că Însuşi Hristos te-a aşezat pe scaunul apostolilor;
Bucură-te, cinstitor al Sfântului Dionisie;
Bucură-te, că ai putere mare în cuvânt;
Bucură-te, cel plin de modestie;
Bucură-te, râvnitorule după cele sfinte;
Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite!

Condacul 5
Prin înţelepciunea şi credinţa ta cea mare în Hristos, adevăratul Dumnezeu, ai reuşit să fi sfetnic a trei împăraţi, pentru care aceştia au dat slavă lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 5
Sfinte Ierarhe, Dumnezeu te-a rânduit ca prin tine să se descopere moaştele Sfinţilor Mucenici Protasie şi Ghervasie, care fiind scoase din pământ la iveală, multe minuni se făceau printr-însele; pentru care, laude ca acestea îţi aducem:

Bucură-te, cinstitorul Sfinţilor Mucenici Protasie şi Ghervasie;
Bucură-te, că duhurile necurate se izgoneau din oameni, prin atingerea de sfintele lor moaşte;
Bucură-te, că Sevir, orbul, numai ce s-a atins de moaştele lor s-a tămăduit;
Bucură-te, că sfintele tale moaşte se odihnesc alături de ale celor doi Sfinţi Mucenici;
Bucură-te, cel care ai rânduit cinstirea sfinţilor, prin Sfânta Liturghie;
Bucură-te, că batjocorit fiind de arienii care nu credeau în puterea tămăduitoare a sfintelor moaşte, tu pe aceştia i-ai ruşinat;
Bucură-te, că pe mulţi arieni i-ai adus la dreapta credinţă;
Bucură-te, cel care ai luminat poporul cu cunoştinţele tale;
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu;
Bucură-te, biruitorul cetelor diavoleşti;
Bucură-te, Părinte al nostru, blând şi milostiv;
Bucură-te, cel binecuvântat de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite.

Condacul 6
Sfinte Ambrozie, luminat fiind de Duhul Sfânt, ai alcătuit scrieri prin care ai apărat sfintele dogme şi ai dezrădăcinat ereziile, iar noi, pentru aceasta, cântăm lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 6
Cine poate spune luptele şi nevoinţele tale, căci tu, timp de 22 de ani, cât ai păstorit turma cea încredinţată ţie de Dumnezeu, i-ai combătut pe ereticii acelor vremuri, pe arieni, pe necinstitorii Duhului Sfânt şi pe apolinarişti, păzindu-i pe dreptcredincioşi de unii ca aceştia; pentru care, şi noi, grăim către tine aşa:

Bucură-te, biruitorul păgânilor şi al ereticilor;
Bucură-te, propovăduitorul adevăratei credinţe;
Bucură-te, că ai ars neghina ereziilor;
Bucură-te, dreptmăritor al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh;
Bucură-te, al adevărului fără de frică lucrător;
Bucură-te, că un arian văzând cum un înger al Domnului îţi şoptea la ureche, s-a întors la credinţa cea dreaptă;
Bucură-te, că alţi doi arieni, vrând a te ispiti, au fost pedepsiţi de Dumnezeu cu moartea;
Bucură-te, că prin tine, vrăjmaşii dreptei credinţe au fost biruiţi;
Bucură-te, că mult ai pătimit din pricina arienilor;
Bucură-te, căci timp de trei zile te-ai închis într-o biserică, împreună cu mult popor, biruind uneltirile arienilor;
Bucură-te, că celui care fusese trimis de împărăteasa Iustina, ca să te omoare, i s-a uscat mâna atunci când a vrut să te lovească cu sabia;
Bucură-te, că tu, fiind fără de răutate, ai vindecat mâna aceluia;
Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite!

Condacul 7
Bărbat cu mare înfrânare, iubitor de osteneală şi de rugăciune neîncetată, scriitor de cărţi folositoare, făclie luminoasă a Bisericii te-ai arătat, sfinte, căci pe mulţi eretici şi închinători la idoli i-ai întors la adevărata credinţă, pentru care cântăm lui Dumnezeu, cu umilinţă: Aliluia!

Icosul 7
Pe nevrednica slujitoare a împărătesei Iustina, cea care fusese trimisă către tine pentru a te batjocori în faţa poporului, tu pe aceasta degrab ai împiedicat-o cu dumnezeiasca certare, Sfinte Ambrozie, iar noi văzând certarea ta cea dreapta îţi cântăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, că nu ai tăcut la aflarea fărădelegii făcute;
Bucură-te, că pentru credinţa cea dreaptă ai suferit una ca aceasta;
Bucură-te, căci cu credinţă ai mustrat pe împărăteasă;
Bucură-te, apărătorul dreptăţii;
Bucură-te, pierzătorul fărădelegii;
Bucură-te, că ai fost aparat de Dumnezeu;
Bucură-te, că dreptatea cu osârdie o căutai;
Bucură-te, că si poporul de sprijinea;
Bucură-te, al nedreptăţiţilor sfătuitor;
Bucură-te, al ortodoxiei propovăduitor;
Bucură-te, cel care ai luptat pentru credinţa cea dreapta;
Bucură-te, lauda ierarhilor dreptcredincioşi;
Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite!

Condacul 8
Celui care a descoperit plăcutului său Ambrozie moaştele sfinţilor mucenici Vitalie, Agricolae, Nazarie şi Chelsie, lui Dumnezeu, celui în Treime închinat şi slăvit, să-i aducem cântarea: Aliluia!

Icosul 8
Poporul din Tesalonic s-a ridicat asupra voievodului Votiriei şi l-a omorât, pentru care pricină mâniindu-se împăratul Teodosie cel Mare a trimis o armată asupra acelei cetăţi, ucigând mulţi oameni. Auzind de această faptă, tu Părinte, te-ai întristat şi cu îndrăzneală l-ai pus sub canon de pocăinţă pe împărat, amintindu-i cuvintele: «împăratul e în Biserica nu peste Biserică», iar noi, cunoscând judecata ta cea dreaptă, grăim către tine:

Bucură-te, sprijinitorul credincioşilor din Tesalonic;
Bucură-te, că te-ai întristat când ai aflat de uciderea făcută de împărat;
Bucură-te, că l-ai mustrat pentru uciderea săvârşită,
Bucură-te, că nu l-ai lăsat să intre în catedrala episcopală din Mediolan;
Bucură-te, că l-ai oprit de la împărtăşirea cu Sfintele Taine;
Bucură-te, că la Sfânta Liturghie nu l-ai lăsat pe împărat să intre în altar;
Bucură-te, că pe acesta l-ai îndemnat la pocăinţă;
Bucură-te, că împăratul, pocăindu-se, se arunca cu faţa la pământ şi plângea;
Bucură-te, că după ce s-a pocăit, l-ai iertat;
Bucură-te, că împreună cu tine a cântat şi el imnuri mântuitoare;
Bucură-te, că l-ai împărtăşit împreună cu credincioşii;
Bucură-te, că nu te depărtezi de dreptcredincioşi;
Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite!

Condacul 9
Dobândit-ai puterea Cuvântului, cea mijlocitoare, de mântuire, pentru că în rugăciunea ta nu ai cerut viaţă lungă, bogăţie şi slava deşartă, ci ai cerut de la Dumnezeu darul învăţăturii şi al înţelepciunii, pentru care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9
Pe ritorii cei mult grăitori îi vedem tăcând ca nişte peşti fără de glas, că străbătând vestea despre tine pretutindeni, Sfinte Ierarhe Ambrozie, au venit din Persia în Mediolan doi bărbaţi prea înţelepţi, care, prin multe întrebări, vrând să-ţi ispitească înţelepciunea, au rămas ruşinaţi de adâncul ştiinţei tale; pentru care noi, minunându-ne, cântăm ţie:

Bucură-te, că te-ai învrednicit de darul înţelepciunii;
Bucură-te,că te-ai arătat ca un al doilea Solomon;
Bucură-te,cel ce-i ospătezi pe cei înţelepţi;
Bucură-te, al Adevărului mărturisitor iscusit;
Bucură-te, cel ce răspândeşti lumina credinţei adevărate;
Bucură-te, cel ce Calea, Adevărul şi Viaţa le-ai descoperit;
Bucură-te, drept cinstitor al Sfintei Treimi;
Bucură-te, că ai mărturisit-o pe Fecioara Maria ca fiind Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, călăuzitorul Bisericii din Mediolan;
Bucură-te, cel prin care Biserica a biruit;
Bucură-te, lăcaş al dumnezeirii;
Bucură-te, izvor de fapte bune;
Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite!

Condacul 10
Ca o tămâie cu bună mireasmă se înălţau rugăciunile tale către Domnul, căci tu, părinte, prin puterea lui Hristos, pe mulţi îndrăciţi ai tămăduit şi pe mulţi eretici ai biruit, de aceea cu credinţă cântai: Aliluia!

Icosul 10
Murind împăratul Valentinian cel Tânăr, locul acestuia a fost luat de uzurpatorul tiran, care slujind idolilor, a redeschis templele păgâne. Iar tu, părinte, când ai auzit că el vine în Mediolan, pentru a nu te întina de necurăţia păgânească, ai plecat în Florenţa, la un bărbat binecredincios cu numele Dechentie, pentru care îţi aducem ţie laude ca acestea:

Bucură-te, cel care te-ai îngreţoşat de vederea tiranului;
Bucură-te, că pentru a nu te întina ai plecat din Mediolan;
Bucură-te, că pe Eugeniu l-ai îndemnat la pocăinţă;
Bucură-te, că ai găsit sălaş în casa lui Dechentie;
Bucură-te, că pe fiul acestuia, Pansofie, l-ai tămăduit de un duh necurat;
Bucură-te, că murind Pansofie, tu pe acesta l-ai înviat;
Bucură-te, tămăduitorul multor boli;
Bucură-te, al idolilor biruitor;
Bucură-te, al dreptei credinţe apărător;
Bucură-te, că pe dreptcredincioşi îi întăreşti în nevoi;
Bucură-te, al nostru mijlocitor;
Bucură-te, că pe sfinţi i-ai cinstit după cuviinţă;
Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite!

Condacul 11
Ajungând la bătrâneţe, Părinte Ambrozie, atunci când ai început a boli, înaintea sfârşitului tău, Stilic, comitul, s-a întristat văzând apropiata ta mutare la Ceruri, iar noi, cu umilinţă, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11
Bătrân şi bolnav fiind, mai înainte ai văzut plecarea ta din viaţa aceasta pământească, iar Dumnezeu a arătat, prin tine, o nouă minune, căci Paulin preotul a văzut foc înconjurând capul tău, iar faţa ta era albă ca zăpada, arătând prin aceasta o nouă minune; iar noi grăim către tine strigând:

Bucură-te, că străin ai fost de toate agoniselile;
Bucură-te, cel ce te bucurai împreună cu cei ce se bucurau;
Bucură-te, cel ce plângeai împreună cu cei ce plângeau;
Bucură-te, al celor care se pocăiau mângâietor;
Bucură-te, al împietriţilor cu inima mustrător;
Bucură-te, bărbat cu mare înfrânare;
Bucură-te, iubitor de osteneală;
Bucură-te, că în ziua Sfintelor Paşti ai trecut la Domnul;
Bucură-te, că împreună cu îngerii stai înaintea tronului lui Hristos;
Bucură-te, că eşti locuitor al Raiului;
Bucură-te, că nici după trecerea la cele veşnice nu te-ai depărtat de dreptcredincioşi;
Bucură-te, izgonitorul diavolilor;
Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite!

Condacul 12
Călătoria ai plinit, credinţa ai păzit şi ai ajuns în cămările cereşti, în care ţi s-a şi gătit cununa ostenelilor tale, Sfinte Ambrozie, drept pentru care nu înceta a te ruga pentru unitatea credinţei şi a Bisericii Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, ca împreună să-i cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12
Cu cântări te cinstim pe tine, Sfinte Ierarhe Ambrozie, iar tu, ca un părinte blând, priveşte dintru înălţime şi te milostiveşte spre noi, cei care, cu umilinţă, strigăm către tine:

Bucură-te, că ai binevoit a cinsti pământul României cu părticele din sfintele tale moaşte;
Bucură-te, că şi noi îţi aducem cinstirea cuvenită;
Bucură-te, nădejdea tuturor credincioşilor;
Bucură-te, al celor care te cinstesc ajutător;
Bucură-te, că eşti mijlocitor al nostru către Dumnezeu;
Bucură-te, stea a creştinătăţii;
Bucură-te, vorbitorule cu îngerii;
Bucură-te, mir cu bună mireasmă;
Bucură-te, al lui Hristos prieten;
Bucură-te, zid nebiruit al Bisericii nedespărţite;
Bucură-te, luptător pentru unitatea credinţei;
Bucură-te, bucuria locuitorilor din Mediolan;
Bucură-te, Sfinte Ambrozie, mare ierarh al Bisericii nedespărţite!

Condacul 13
O, preabunule Părinte, Sfinte Ierarhe Ambrozie, nu trece cu vederea aceste cântări de laudă pe care noi, păcătoşii, le aducem ţie, ci ca un părinte blând şi iubitor de oameni, primeşte-le şi pururea te roagă înaintea tronului lui Hristos, pentru sănătatea şi mântuirea noastră, a celor care-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH AMBROZIE
Sfinte Ierarhe Ambrozie, rugămu-ne ţie noi, cei încărcaţi cu multe feluri de păcate, nu trece cu vederea aceste smerite laude pe care le înălţam către tine, ci le primeşte şi auzi-ne în tot ceasul în care te chemăm spre a fi mijlocitor înaintea Mântuitorului Hristos, Cel care, după trecerea noastră din viaţa aceasta, ne va judeca după faptele noastre. Noi suntem nevrednici a ne ruga lui Dumnezeu cu inimă curată, din cauza multelor noastre ticăloşii pe care le săvârşim în fiecare zi. De aceea, pe tine te rugăm, cel care toată viaţa ai slujit dreptăţii şi te-ai învrednicit să fii ales, în chip minunat, episcop al Mediolanului, să ne fii mijlocitor alături de toţi ceilalţi sfinţi şi mai ales alături de Prea Sfânta şi Prea Curata Fecioară Maria, cea care neîncetat se roagă cu lacrimi înaintea Fiului său, pentru noi.
Sfinte Ambrozie, adu-ţi aminte şi de familiile şi cunoscuţii noştri, ale celor care cu osârdie ne rugăm ţie, ocroteşte-i pe aceştia şi pe noi, de toată reaua întâmplare şi de toate uneltirile diavolului, şi dăruieşte-le acestora şi nouă sănătate şi ajutor în toate cele de trebuinţă, pentru ca prin tine să se preaslăvească numele cel preasfânt al dumnezeirii celei de o fiinţă şi nedespărţită: Tatălui, Celui fără de început, Fiului, Cel Unul Născut şi Sfântului Duh, Care de la Tatăl purcede, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.