Acatistul Sfântului Ierarh Teotim

(20 aprilie)

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1

Prealuminat păstor al Tomisului, vas al isihiei şi cuvântării de Dumnezeu, chip al iubirii părinteşti te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Teotim, revărsând în lume mirul milostivirii de Sus. Pentru aceasta, ca la un izvor pururea curgător al harului lui Dumnezeu la tine alergăm şi cu credinţă îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Icosul 1

Purtând moştenirea de neam şi pământ daco-roman, împreună cu pro-pria-ţi viaţă jertfă vie lui Hristos ai adus-o, intrând într-o mânăstire din hotarele Cassienilor şi ale peşterilor. Iar în această vatră de dumnezeiască nevoinţă şi înţelepciune, ca un mare păstor ai strălucit, fiind cel dintâi dascăl şi Părinte al Sfinţilor Ioan Casian şi Gherman.

Bucură-te, pământ sfinţit de iubirea dumnezeiască
Bucură-te, smerenie întipărită cu Chipul lui Hristos
Bucură-te, biserică vie a isihiei
Bucură-te, Chip de Părinte în care Dumnezeu se arată la faţă
Bucură-te, că şi pe noi ne naşti din moarte la Viaţă
Bucură-te, aducere de sine pe altarul iubirii
Bucură-te, de har înrourată asprime a vieţuirii
Bucură-te, crin al pustniceştilor nevoinţe
Bucură-te, comoară de sfinţenie în traiul modest ascunsă
Bucură-te, minte purtătoare de icoană
Bucură-te, împărtăşire de duhovniceasca hrană
Bucură-te, înfrânare născută din dorul de taină
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul 2

Luminând ca o făclie aprinsă de iubirea şi înţelepciunea dumnezeiască, ai fost ales episcop după mutarea din viaţă a înaintaşului tău Gherontie. Atunci şi mai mult te-ai ostenit a semăna în pământul şi neamul tău sămânţa filocalicei vieţuiri, spre rodirea sfinţeniei şi bucuria cântării de: Aliluia!

Icosul 2

Cu puterea Duhului apa vie a cuvintelor Scripturii o scoteai, revărsând-o peste pământul însetat al inimilor. Aşa prin chipul crinului zugrăveai sufletul lipsit de griji şi vanităţi şi te osteneai a-i izbăvi pe oameni din în-văluirea păcatelor şi din spinii grijilor ce înăbuşă iubirea de Dumnezeu şi de oameni.

Bucură-te, piatră de temelie a Filocaliei româneşti
Bucură-te, căutare peste toate a împărăţiei lui Dumnezeu
Bucură-te, râvnă cu dreaptă-socoteală spre desăvârşire
Bucură-te, blândeţe cuceritoare prin iubire
Bucură-te, crin înmiresmat al Dobrogei
Bucură-te, smerenie călăuzită de Duhul la tot adevărul
Bucură-te, voire purtătoare a insuflării dumnezeieşti
Bucură-te, milostivă pogorâre la neputinţele omeneşti
Bucură-te, cunoaştere întru lărgimea Duhului
Bucură-te, minte făcută potir al Cuvântului
Bucură-te, cuvânt făcut scară de la pământ la cer
Bucură-te, cuvânt născut în rugăciune
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul 3

Neîncetat liturghiseai, ca un vrednic ierarh, taina unirii între Dumnezeu şi creaţia Sa, slujind şi teologhisind cu darul Sfintei Treimi spre zidirea Bisericii în dragostea lui Hristos şi bucuria cântării de Aliluia!

Icosul 3

Cu duhovnicească înţelegere şi mintea lui Hristos ai străbătut filosofia vremii, punând în lucrarea de mântuire tot ce este bun şi frumos şi folo-sitor. Aşa, cu aleasă evlavie şi elocinţă ai semănat dreapta-credinţă dând culturii pecetea Cuvântului întrupat.

Bucură-te, iubire de înţelepciune
Bucură-te, iubire de frumos
Bucură-te, chivot al Euharistiei lui Hristos
Bucură-te, chivot din care iese puterea lui Dumnezeu
Bucură-te, aflător al mărgăritarului din ţarină
Bucură-te, lepădare de sine spre aflarea comorii de taină
Bucură-te, dorire de a împărtăşi tuturor comoara harului
Bucură-te, vedere curată a lumii în lumina lui Hristos
Bucură-te, vedere curăţită de întunericul patimilor
Bucură-te, cunoaştere prin vederea duhovnicească
Bucură-te, cunoaştere prin împărtăşirea dumnezeiască
Bucură-te, credinţă lucrătoare prin iubire
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul 4

Unind tăcerea cu cuvântul şi cu ascultarea, te-ai făcut vas ales al isihiei adevărate, din care toţi cei ce beau cu credinţă se umplu de dorul lui Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul 4

Împăraţi şi episcopi, călugări, credincioşi şi barbari, toţi te cunoşteau şi te preţuiau pentru evlavia, cinstea şi înţelepciunea ta izvorâte din liniştea minţii şi a inimii. Iar tu, iubindu-i pe toţi cu dragostea lui Hristos, nu con-teneai să-i tămăduieşti şi să-i luminezi spre a păşi în hotarul lucrării du-hovniceşti.

Bucură-te, minte curăţită de patimi
Bucură-te, inimă luminată de har
Bucură-te, arhierescă vrednicie a unirii cu Dumnezeu
Bucură-te, sfânt mărturisitor şi de minuni făcător
Bucură-te, tămăduitor de bolile sufleteşti şi trupeşti
Bucură-te, îmblânzitor prin iubire al sălbăticiei patimilor
Bucură-te, inimă de Părinte, milostivă şi iertătoare
Bucură-te, inimă primitoare şi rugătoare
Bucură-te, inimă în care bat suferinţele şi bucuriile lumii
Bucură-te, braţe părinteşti grabnic ajutătoare
Bucură-te, mare ascet, plin de dragostea lui Hristos
Bucură-te, icoană vie, Chip luminos
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul 5

Epocă de aur s-a arătat răstimpul păstoririi tale pentru mânăstirile şi sihăstriile Dobrogei, Sfinte Ierarhe Teotim. Căci prin apostolica-ţi râvnă pentru Hristos dumnezeiasca viaţă de nevoinţă şi isihie într-însele a înflorit, în neîncetată cântare de: Aliluia!

Icosul 5

De mântuirea oamenilor pururi te îngrijeai, Teotime Preacinstite, che-mându-i şi călăuzindu-i la Hristos cu iubirea ta de Părinte. Pentru aceasta, biserici mari ai înălţat şi împodobit în pământul Dobrogei, pecetluindu-l cu dumnezeiasca frumuseţe a Liturghiei lui Hristos

Bucură-te, apostole al dragostei lui Hristos
Bucură-te, gură de aur a Bisericii strămoşeşti
Bucură-te, floare a raiului isihiei
Bucură-te, veghe la hotarul veşniciei
Bucură-te, lucrarea rodurilor de sfinţenie
Bucură-te, izvor de blagoslovenie
Bucură-te, dar din Darul Treimii Sfinte
Bucură-te, inimă de Părinte
Bucură-te, Purtare a crucii de neam şi pământ
Bucură-te, închinare de fiu pe altarul cel sfânt
Bucură-te, jertfă prefăcută în rod al Învierii lui Hristos
Bucură-te, al dragostei ce zideşte, rug luminos
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul 6

Mult ai avut de suferit din partea barbarilor migratori, dar cu desăvâr-şită blândeţe şi iubire de vrăjmaşi le-ai răspuns, supunând sălbăticia cuge-tului lor prin daruri, rugăciuni şi sfinţenia vieţii. Drept aceea, „zeul roma-nilor” te numeau păgânii, iar tu neîncetat Îl mărturiseai pe Hristos, cân-tând: Aliluia!

Icosul 6

Icoană vie a lui Hristos te-ai arătat, chip al Bisericii în care Duhul Sfânt se pogoară şi preface darul în împărtăşire de taină a creaţiei cu cele dum-nezeieşti

Bucură-te, nerăutate ce topeşti ura şi vrăjmăşia
Bucură-te, bunătate ce te reverşi peste toată făptura
Bucură-te, ieşire în căutarea oii pierdute
Bucură-te, vedere în aproapele a Chipului dumnezeiesc
Bucură-te, dar făcut punte peste abisul neiubirii
Bucură-te, părtaş la slava dumnezeirii
Bucură-te, neclintită răbdare în suferinţe
Bucură-te, stâlp luminos al dreptei credinţe
Bucură-te, odihnă în gestul de dăruire
Bucură-te, vas al luminii mai presus de fire
Bucură-te, iconom al Tainelor celor Sfinte
Bucură-te, împlinitor al voii Cerescului Părinte
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul 7

Citind cu minte curată şi călăuzită de Duhul lucrarea iconomiei dum-nezeieşti în viaţa lumii şi în toată filosofia, ai scris, Fericite Teotim, scurte tratate sub formă de dialoguri, în stilul vechii elocinţe. Prin aceasta arătai că însăşi taina creaţiei este după Chipul Treimii, dialog şi dăruire, vedere şi întâlnire, iubire în împărtăşire şi cântare de: Aliluia!

Icosul 7

Bătrân cu înţelepciunea şi veşnic tânăr cu frumuseţea chipului te ară-tai, Părinte, zugrăvind tainic Chipul Tatălui ce în Fiul se arată la faţă întru lumina şi îmbrăţişarea Sfântului Duh.

Bucură-te, vedere a lumii în icoana iubirii duhovniceşti
Bucură-te, contemplare a pecetei sfinte a lucrării lui Dumnezeu
Bucură-te, adâncă închinare înaintea Sfintei Treimi
Bucură-te, frumuseţe străluminată de har
Bucură-te, chip încununat de cinstite plete
Bucură-te, minte încununată de cugete sfinte
Bucură-te, purtător al Chipului moştenirii de neam
Bucură-te, icoană a vieţii monahiceşti
Bucură-te, dor al stării faţă către faţă cu Dumnezeu
Bucură-te, râvnă a întâlnirii creaţiei cu Ziditorul
Bucură-te, iubire de creaţie născută din iubirea lui Dumnezeu
Bucură-te, libertate răsădită în necuprinsul voii dumnezeieşti
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul 8

Învăţai, Sfinte Teotim, după cuvântul Domnului, să iertăm celor ce ne greşesc şi să ne împăcăm cu fratele care are ceva împotriva noastră, înain-te de a ne aduce darul la altar. Căci numai aşa liturghisirea noastră pri-meşte pecetea Duhului iubirii şi viaţa Trupului lui Hristos, întru bucuria cântării de Aliluia!

Icosul 8

Simplă şi pustnicească îţi era hrana, pe care o închinai ca dar lui Dumnezeu în biserica vie a trupului, chemând şi odihnind în tine rugăciu-nea cu negrăit suspin a Duhului. Aşa, viaţa ta lua tot mai mult chipul ase-mănării dumnezeieşti, al împărtăşirii de slava şi bucuria sălăşluirii Sfintei Treimi.

Bucură-te, iertare, punte peste prăpastia dezbinării
Bucură-te, împăcare, răsădire a darului în Trupul Iubirii
Bucură-te, închinare, dăruire de sine pe altarul de taină
Bucură-te, lepădare de poftele şi grijile deşarte
Bucură-te, dorire şi îngrijire de dobândirea Duhului Sfânt
Bucură-te, înfrânare ce găteşti calea Împărtăşirii dumnezeieşti
Bucură-te, oprire a faptelor lipsite de duhul iubirii
Bucură-te, cufundare în pocăinţă şi smerenie a voirii
Bucură-te, tărie neclintită a dragostei duhovniceşti
Bucură-te, acoperământ al binecuvântării părinteşti
Bucură-te, iubire în faţa căreia demonii sunt neputincioşi
Bucură-te, iubire însetată de mântuirea celor păcătoşi
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul 9

Arătai că cel ce păcătuieşte cu cugetul, prin însăşi iuţimea gândului săvârşeşte în minte păcatul complet, pe când faptele pot fi întrerupte de multe lucruri. Drept aceea, Sfinte Teotim, îi îndemnai pe creştini a împlini porunca iubirii, veghind a nu se îndulci cu răsăririle de gând ale ispitelor, ci a căuta numai spre Crucea Învierii lui Hristos, în cântarea de Aliluia!

Icosul 9

Povăţuiai pe toţi a înainta pe calea desăvârşirii, zugrăvindu-le rodul cel de la capătul drumului, transfigurarea prin iubire ce dă chipul împlinirii

Bucură-te, călăuză pe cărarea cea strâmtă
Bucură-te, cel ce scara raiului o ai străbătut
Bucură-te, cel ce înaintezi în adâncul infinit al tainei dumnezeieşti
Bucură-te, blândeţe neclătinată de valurile ispitelor
Bucură-te, bărbăţie ce sfarmi idolii din lăuntru şi din afară
Bucură-te, smerenie, altar al prefacerii duhovniceşti
Bucură-te, trezvie, oglindă a cugetului lăuntric
Bucură-te, pază a minţii, plivire a odrăslirilor morţii
Bucură-te, rugăciune, semănare a Cuvântului veşnic
Bucură-te, pocăinţă, spălare în lacrima duhului
Bucură-te, cuvânt lucrător în inimi cu puterea lui Hristos
Bucură-te, căutare a iubirii dumnezeieşti, însuşi chipul monahicesc
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul 10

Cu iubire de străini şi dumnezeiască râvnă te osteneai, Sfinte Teotim, a-i aduce pe păgâni la lumina cunoştinţei de Dumnezeu. Pentru aceasta, marele tău prieten, Sfântul Ioan Gură de Aur, ţi-a trimis în anul 399 călugări misionari pentru hunii nomazi de la Istru, ca să înveţe şi ei a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Cu legătura nedezlegată a dragostei şi tăria credinţei neclintite v-aţi unit în iubirea lui Dumnezeu, zugrăvind icoana prieteniei duhovniceşti. Balsam şi mângâiere, sprijin şi îmbărbătare v-aţi făcut unul altuia, întru binevestirea şi slava numelui lui Hristos

Bucură-te, neîncetată slujire lui Dumnezeu şi aproapelui
Bucură-te, râvnă spre plinirea Trupului lui Hristos
Bucură-te, mărturisitor al Cuvântului făcut trup
Bucură-te, prieten al Adevărului întrupat
Bucură-te, prieten devotat al marelui patriarh şi dascăl a toată lumea
Bucură-te, al cuceritorilor barbari supunător cu pacea lui Hristos
Bucură-te, al năvălirilor păgâne îmblânzitor cu iubirea şi înţelepciunea
Bucură-te, împreună-lucrător cu Dumnezeu
Bucură-te, stâncă de care se sparg valurile vrăjmăşiei
Bucură-te, simplitate ce descui porţile înţelegerii
Bucură-te, vedere prin iubire, descoperitoare a tainelor
Bucură-te, descuietor cu razele isihiei al inimilor zăvorâte
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul 11

Întrarmat cu dumnezeiasca înţelepciune şi râvna dreptei credinţe, n-ai pregetat a merge la Constantinopol la sinodul convocat de Sf. Ioan Gură de Aur împotriva învăţăturii greşite a episcopului Antonin al Efesului. Căci ştiai, părinte, că orice erezie răpeşte mărgăritarul de mult preţ, lumi-na şi bucuria cântării de Aliluia!

Icosul 11

Peste încă trei ani erai din nou la Constantinopol, sprijinind cu mult curaj, pricepere şi hotărâre pe Sfântul Ioan Gură de Aur împotriva acuza-ţiilor aduse de Sf. Epifanie al Ciprului. Aşa te-ai arătat apărător cu dreap-tă-socoteală al Ortodoxiei şi scrierilor filocalice, păstrător cu evlavie al sfintei tradiţii şi moştenirii duhovniceşti

Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu şi de oameni
Bucură-te, iubitorule de înţelepciune şi frumos
Bucură-te, iubitorule de adevăr şi pace
Bucură-te, punte peste prăpastia dezbinării
Bucură-te, vedere netulburată de viforul clevetirii
Bucură-te, vedere din hotarul veşnicei iubiri
Bucură-te, sol al dragostei şi isihiei dumnezeieşti
Bucură-te, cunoaştere neatinsă de ură şi învrăjbire
Bucură-te, cunoaştere prin iubire, fără de amăgire
Bucură-te, cunoaştere cu duhovnicească înţelegere
Bucură-te, albină culegătoare a mierii duhovniceşti
Bucură-te, apărător al Sfântului Ioan, pe care întruchiparea Ortodoxiei îl numeai
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul 12

Pentru viaţa ta curată, sfinţenia şi minunile tale te cinsteau chiar şi bar-barii necredincioşi, încât dreapta credinţă se înmulţea şi pământul se lumina de strălucirea cântării de Aliluia!

Icosul 12

Urcând toată scara desăvârşirii, ţi-ai dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos, lăsându-ne icoana sfântă a vieţii tale prin care te cunoaştem pururea rugător către Dumnezeu pentru noi, sprijinitor şi călăuzitor pe cărările mântuirii.

Bucură-te, sfeşnic de lumină neapusă
Bucură-te, icoană în care se vede taina creştină
Bucură-te, nevoitor al ştiinţei duhovniceşti
Bucură-te, izbăvitor din întunericul necunoştinţei
Bucură-te, sprijin neclătinat în încercări
Bucură-te, călăuză a celor rătăciţi
Bucură-te, ridicare a celor căzuţi
Bucură-te, tămăduire a celor suferinzi
Bucură-te, braţe părinteşti întinse în ajutorul fiilor risipitori
Bucură-te, isihie, dor împlinit şi pururi înnoit
Bucură-te, comoara sfântă a pământului şi neamului românesc
Bucură-te, stea mult-luminoasă a Bisericii Ortodoxe
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul 13

O, Sfinte Ierarhe Teotim, cum te vom putea cinsti după vrednicie, că sfinţenia vieţii, bogăţia înţelepciunii şi negrăitele tale faceri de minuni ne copleşesc înţelegerea! Cum vom privi la strălucirea Chipului tău încunu-nat de virtuţi şi transfigurat de dragostea lui Hristos, cu necurăţită minte şi inimă? Primeşte dar acum smerita noastră cântare de laudă şi fi-ne pururi aproape pe drumul mântuirii, ca să aflăm şi noi rodul pocăinţei şi haina de nuntă a iubirii Sfintei Treimi, cântând împreună cu tine: Aliluia! (de 3 ori).

Apoi se zice iarăşi Icosul 1 si Condacul 1

RUGĂCIUNE

O, Sfinte Ierarhe Teotim, cel prieten şi asemenea prin dumnezeiasca vieţuire marelui Ioan Gură de Aur, veşnicule locaş al sălăşluirii Sfintei Treimi, ajută-ne pe noi, cei căzuţi în robia patimilor, în marea învolburată a ispitelor şi în cumplite neputinţe. Nu ne lăsa pradă pierzării în iadul deznădejdii, spre batjocura vrăjmaşului, ci ascultă săracă rugăciunea noas-tră pe care o aducem acum cu umilită şi înfrântă inimă, că mult poate mij-locirea dreptului înaintea Preabunului Dumnezeu. Dezleagă-ne din legă-turile nevăzute, tămăduieşte-ne şi ne călăuzeşte la raiul smereniei, cu da-rul de Sus şi rugăciunile tale către Domnul. Acoperă-ne mintea de năvă-lirile păgâne şi pierzătoare, alinându-ne cu o picătură din roua dumne-zeieştii isihii şi ne deschide inima cu razele înţelegerii duhovniceşti, ca să ne gătim cum se cuvine de a-L primi pe Mântuitorul Hristos. Păzeşte ţara şi poporul acesta de meşteşugitele curse ale nevăzutului vrăjmaş, fereşte-ne de toată înşelarea şi de apăsarea duhului lumesc, potrivnic credinţei şi iubirii dumnezeieşti. Ajută-ne să ne lepădăm de toţi idolii văzuţi şi nevă-zuţi şi de toată aplecarea egoistă împotrivitoare Crucii iubirii lui Hristos. Întăreşte-ne a ne purta cu mulţumire crucea încercărilor şi suferinţelor îngăduite de milostivul Dumnezeu spre curăţirea şi tămăduirea rănilor de moarte ale păcatului. Sprijină-ne la tot pasul, îndemnându-ne şi ridicân-du-ne din multele căderi, în urmarea lui Hristos. Treci peste nevrednicia noastră şi cu iubirea ta de Părinte, iartă-ne şi ne primeşte, ajutându-ne să dezgropăm în noi prin pocăinţă şi cu darul lui Hristos Icoana Chipului Dumnezeiesc. Ca lepădând orice necurată pornire sau pătimaşă deprin-dere, să nu scârbim cu nimic şi să alungăm pe Duhul Cel Sfânt care lu-crează în noi asemănarea cu Dumnezeu. Acoperă-ne cu haina iubirii pă-rinteşti, ridică-ne şi fii împreună cu noi pe cărarea cea strâmtă şi necăjită ce duce spre Viaţă. Atinge-te de noi, cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte şi opreşte cu harul dat ţie de sus curgerea patimilor, ca să putem găti în ini-ma noastră lăcaş Preasfintei Treimi. Cheamă peste noi suflarea harului lui Hristos ce alungă poftele şi nălucirile spurcate, de zi şi de noapte, şi ne curăţeşte simţirile spre a-L vedea pe Hristos strălucind.

Aşa, Sfinte Ierarhe Teotim, ajută-ne nouă să aducem prescurea rugă-ciunii şi vieţii noastre la altarul preacurat al Domnului, ca să primim şi noi de la Duhul Cel Sfânt prefacerea duhovnicească şi viaţa Trupului lui Hristos. Şi aşa, la sfârşitul acestei petreceri pământeşti, să putem şi noi intra întru bucuria binecuvântată a Tatălui Ceresc.

O, dumnezeiască Iubire care în sfinţi străluceşti şi ne descoperi nouă Chipul mântuitor al Sfintei Treimi, vino şi te sălăşluieşte întru noi, cei ce ne închinăm ţie. Amin.