Acatistul Sfântului Marcu Eugenicul

Viaţa Sfântului mărturisitor Marcu Eugenicul, episcopul Efesului (19 ianuarie)

Rugăciunile începătoare, apoi:

Condacul 1

Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând: Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Icosul 1

Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu, şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm:

Bucură-te cel scris în cartea vieţii cea din ceruri
Bucură-te luceafăr între sfinţi luminător
Bucură-te că îngerilor cu vieţuirea ai urmat
Bucură-te cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat
Bucură-te cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit
Bucură-te că obiceiurilor bătrân te-ai arătat
Bucură-te lauda cuvioasei tale maici
Bucură-te rod al sfintei rugăciuni
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 2

Împărate ceresc, slavă se cuvine Ţie Celui ce trimiţi luminători şi povăţuitori la vremi de cumpănă şi de prigoană, între care în vremurile cele de pe urmă l-ai arătat şi pe Sfântul Marcu, dimpreună zicând Ţie: Aliluia!

Icosul 2

Pildă de fapte bune de milostenie şi de înfrânare ai fost dăruit de Dumnezeu lumii, tu care nu ţi-ai îngropat talantul ci l-ai înmulţit spre a primi de la Dumnezeu răspuns bun, te rugăm primeşte această cântare:

Bucură-te păstorule al Efesului
Bucură-te luminătorule de Dumnezeu trimis
Bucură-te tuturor pildă de fapte bune
Bucură-te cel ce cu înfrânarea şi cu milostenia te-ai împodobit
Bucură-te iubitorule de feciorie
Bucură-te că darul ce l-ai primit l-ai înmulţit
Bucură-te că pentru răspuns bun te-ai îngrijit
Bucură-te că rugăciunea ta cu adevărat s-a împlinit
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 3

Ajungând la vârsta bărbatului desăvârşit, nu atât cu anii cât cu mintea cea înţelepţită, te-ai arătat ca o rază ce străluceşti din lumina Sfintei Treimi, pe care o lăudăm cu cântarea: Aliluia!

Icosul 3

Înger pământesc şi om ceresc, cu ce gură te vom lăuda pe tine şi cu ce glas vom putea povesti darurile tale ce ai luat de la Dumnezeu, pentru care ai fost ridicat la scaunul Efesului ca o lumină pusă în sfeşnic ce luminează tuturor, de la care auzi:

Bucură-te bărbat desăvârşit în înţelepciune
Bucură-te că se minunează cei ce aud de bogăţia darurilor tale
Bucură-te înger pământesc şi om ceresc
Bucură-te cel ce vrednic eşti întru arhierie
Bucură-te cel ce prin nevoinţe te-ai adus întru curăţie
Bucură-te că dragostea cu adevărul ai împreunat
Bucură-te că Filioque eres catolicesc ai arătat
Bucură-te că primatul papal, dogmatisind l-ai surpat
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 4

Vechea mitropolie a Efesului oarecând în vremurile vechi scaun apostolesc fiind în care a stat ucenicul cel iubit al Mântuitorului, tu primindu-l, cu acela te-ai sârguit a te asemăna lui Hristos Dumnezeu cântându-i: Aliluia!

Icosul 4

De la începutul păstoriei tale, preaminunate părinte, de toţi ai fost cunoscut ca fiind păstor adevărat şi toţi slăveau pe Dumnezeu şi pe tine te lăudau zicând:

Bucură-te vas de mult preţ al lui Hristos
Bucură-te ce cu vieţuirea te-ai arătat mult-cuvios
Bucură-te ce prin cuvinte ai grăit luminos
Bucură-te ce până la sânge te-ai împotrivit ereticilor
Bucură-te că te-ai făcut următor Apostolilor
Bucură-te ce neîmblânzit ai asuprit pe draci
Bucură-te cel ce cuvintele latinilor în cenuşă le prefaci
Bucură-te că pe apostaţii ierarhi i-ai mustrat
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 5

Cu voia ta Doamne pentru păcatele noastre ai adus necazuri şi prigoniri, pe care pentru dreptate le primim; dar te rugăm încetează bătaia, potoleşte mânia, pentru rugăciunile sfântului Marcu pentru care Te lăudăm zicând: Aliluia!

Icosul 5

Începând lupul cel depărtat de Biserică a sfâşia turma lui Hristos, tu ca un diamant tare i-ai stat împotrivă, pentru care ai atras asupra ta ura celor mai mari ai Romei, iar noi fericindu-ţi îndrăzneala te binecuvântăm strigându-ţi:

Bucură-te făclia prealuminată a Bisericii
Bucură-te ce cu lumină ai orbit ereticii
Bucură-te că la pocăinţă pe toţi i-ai chemat
Bucură-te că tâlhăreştilor sinoade nu te-ai plecat
Bucură-te că doar cei învârtoşaţi nu te-au urmat
Bucură-te că nu ai pregetat cu blândeţe a-i mustra
Bucură-te că prin cuvinte sfinte la Ortodoxie pe mulţi ai adus
Bucură-te că minciuna catolicilor nu te-a supus
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 6

Împăratul Ioan al Bizanţului cerând ajutor apusenilor în nevoile poporului în vreme de război, legat-a prieteşug cu latinii, iar tu nicicum nu ai vrut a întări acest sfat, ci drept mărturiseai şi-L slăveai pe Hristos Dumnezeu zicând: Aliluia!

Icosul 6

Chemând papa în cetatea Florenţei pe ortodocşii arhierei din toată lumea, fost-ai şi tu chemat la acel rău sobor, şi punându-ţi înainte dogmele ereticeşti, te ispiteau să te învoieşti cu ei, iar tu nicidecum nu ai voit a auzi de aceasta ci îndată i-ai mustrat pe faţă, pentru care te lăudăm:

Bucură-te ce pe latini i-ai vădit de eres
Bucură-te că la învăţarea norodului ortodox ai purces
Bucură-te că nu ai răbdat dezbinarea Bisericii
Bucură-te că nu ai semnat zapisul cu catolicii
Bucură-te voinic propovăduitor al Sfintei Tradiţii
Bucură-te că te-ai împotrivit unirii cu schismaticii
Bucură-te că cele şapte soboare ţi-au fost dreptar
Bucură-te ale catolicilor cârteli zadarnice le-ai făcut
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 7

Singur sfinte părinte te-ai aflat în acel nelegiuit sobor ca un fiu al luminii, mărturisind dogma Sfântului Duh care purcede numai din Tatăl, dar închinat dimpreună cu Fiul, o singură Dumnezeire în trei ipostasuri, căreia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Duhul Sfânt pe care l-ai mărturisit după învăţăturile Sfinţilor Părinţi te-a întărit pe tine cel ce erai sfinţit de El, spre a răbda prigoana şi însingurarea, pentru care auzi:

Bucură-te aur preastrălucit
Bucură-te că în foc te-ai lămurit
Bucură-te că mărturisind te-ai mântuit
Bucură-te că pe demoni i-ai asuprit
Bucură-te credincios apărător al credinţei
Bucură-te păstrător al Sfintei Tradiţii
Bucură-te tâlcuitor iscusit din scripturi
Bucură-te luminos povăţuitor de mulţimi
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 8

Ca altă dată un nou Moise te-ai arătat că din muntele cel sfânt pogorându-te către poporul cel păcătos, le-ai sfărâmat ereticesul aşezământ şi idolul pe care şi l-au făcut, aruncându-l degrab sub blestemul Sfinţilor Părinţi, pe cei ce nu ştiau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Văzându-te fiii blestemului celui veşnic că nu te pleci hotărârilor lor, care nicidecum nu au putut a te pleca în vicleşuguri, au aruncat pricini nedrepte asupra ta, prin care în surghiun te-au trimis, iar poporul cel binecredincios departe de tine fiind, îţi cânta:

Bucură-te surpătorul ereticeştilor oşti
Bucură-te înfricoşătorul netrebnicilor papistaşi hulitori
Bucură-te ridicătorul înşelaţilor ce se smeresc
Bucură-te rană mult chinuitoare latinilor eretici
Bucură-te pierzătorul anatemelor celor mincinoase
Bucură-te dumnezeiasca lumină a celor prigoniţi pentru dreptate
Bucură-te povăţuitor şi cârmaci ortodocşilor
Bucură-te vrednic stareţ al monahilor evlavioşi
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 9

Nu ai încetat, părinte, a scrie epistole şi învăţături care erau pline de Duh Sfânt, în care rătăcirea catoliceştilor învăţături o arătai; pentru aceasta noi cei binecredincioşi îl lăudăm pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia!

Icosul 9

Toată cetatea Bizanţului căzută la un gând cu papa Romei o ai afurisit, iar mica turmă ce nu s-a învoit cu neadevărul pe tine te-au luat păstor, care cu un glas te laudă:

Bucură-te stea ce ai condus pe necredincioşi la credinţă
Bucură-te cel prin care se luminează norodul
Bucură-te izgonitorul de iscusite vicleşuguri
Bucură-te făcător de nemincinoase minuni
Bucură-te mângâietor al căzutelor făpturi
Bucură-te stâlp de foc al credinţei
Bucură-te ce neclintit ai pătimit umilinţe
Bucură-te temelia dreptei credinţe
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 10

În sfântul munte al Athonului, venind spre închinare, înştiinţare de la Dumnezeu primind sfinţii părinţi, de a ta venire toţi s-au bucurat, care cu sârguinţă spre a primi binecuvântare de la tine un singur arhiereu ortodox pe tine te mărturiseau, slăvind pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!

Icosul 10

Venind mai marele Sfântului Munte în insula Limnos unde erai întemniţat, cu întrebări te-a cercetat despre dreapta credinţă, şi primind răspunsul tău cel dreptmăritor, îndată toate lavrele din muntele Athonului ţi-au viersuit cântare, lăudându-te aşa:

Bucură-te cela ce prin feciorie te-ai curăţit
Bucură-te cela ce prin nevoinţe te-ai luminat
Bucură-te că prin mărturisire te-ai desăvârşit
Bucură-te că prin isihie cu mintea ai văzut lămurit
Bucură-te că inima prin rugăciune ţi-ai neprihănit
Bucură-te că de glasul conştiinţei ai ascultat
Bucură-te că simţurile trupeşti cu duh le-ai adăpat
Bucură-te că sufletul nu ţi-ai întinat
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 11

Care laude sau ce cuvinte pot zugrăvi bucuria ce le-ai pricinuit celor dreptcredincioşi în vremurile acelea de prigoană, când toţi după Hristos Dumnezeu şi preacurata Lui Maică, pe tine ajutor te-au agonisit, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Înteţindu-se relele chinuiri şi trupul slăbindu-ţi din pricina frigului şi flămânzirii, abătutu-sa asupra ta boala ce nu te-a lăsat până în sfârşit, pentru care te fericim cu unele ca acestea:

Bucură-te cela ce din umbra patimilor ne-ai scos
Bucură-te că la liman duhovnicesc ne-ai adus
Bucură-te rugător pentru cei neiscusiţi în credinţă
Bucură-te dascăl celor iubitori de adevăr întru dreptate
Bucură-te mângâietor celor ce zac întru umilinţe
Bucură-te părinte al monahilor celor ce petrec în trezvie
Bucură-te sfânt povăţuitor al preoţilor cuvioşi
Bucură-te mare luminător al ierarhilor ortodocşi
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 12

Cu ce laude vom ritorisi minunile tale Doamne, care ai întărit mulţimea mucenicilor ce au pătimit până la sânge pentru iubitul Tău Fiu Iisus Hristos, de nu vom cânta: Aliluia!

Icosul 12

Astăzi la fericitul tău sfârşit, părinte sfinte, toţi doresc să audă cuvântul tău cel de pe urmă, iar tu ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, poruncă ai lăsat ca la a ta îngropare niciunul să nu vină din cei căzuţi în reaua credinţă, şi nici la al tău mormânt să nu slujească nimeni din latinii cei hulitori, apoi cu veselie sufletul l-ai dat lui Dumnezeu, iar noi îţi cântăm:

Bucură-te că această zi este de bucurie pentru tine
Bucură-te că Hristos ţi-a dat cereasca împărăţie
Bucură-te că multe minuni se fac la al tău mormânt
Bucură-te bucuria iubitorilor de adevăr curat
Bucură-te preacuvios părinte de dragoste luminat
Bucură-te soare care niciodată nu apui
Bucură-te piatră de poticnire apostaţilor de azi
Bucură-te cela ce pe temeiul Credinţei Ortodoxe ne înalţi
Bucură-te Sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

Condacul 13

O întru tot lăudate sfinte Marcu, primeşte aceste puţine laude ce le aducem din inimi smerite şi te milostiveşte spre noi cei ce cădem cu smerită rugăciune către tine; grăbeşte spre a ne ajuta căci ridicatu-s-au prigoniri şi dureri negrăite, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1 şi Condacul 1