Acatistul Sfântului Serafim de Sarov

Viaţa Cuviosului Părinte Serafim de la Sarov (2 ianuarie)

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1

Alesule, de minuni făcătorule şi preaminunate, plăcutule al lui Hristos, grabnice ajutătorule şi purtătorule al nostru, cuvioase părinte Serafime, mărind pre Domnul Cel ce te-a proslăvit pre tine, cele de laudă aducem ţie. Tu dar, ca cela ce ai mare îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozeşte pre noi care strigăm: Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov!

Icosul 1

Făcătorul îngerilor te-a ales pre tine din început, ca să proslăveşti cu viaţa ta cea minunată numele Sfintei Treimi; că te- ai arătat cu adevărat înger pe pământ şi serafim în trup: ca o rază prealuminată a Soarelui dreptăţii Cel veşnic strălucit-a viaţa ta. Deci noi, privind cele prealăudate ale tale osteneli, cu bună cucernicie şi cu bucurie zicem unele ca acestea:

Bucură-te, îndreptătorul credinţei şi al binecuvântării.
Bucură-te, chipul blândeţilor şi al smereniei.
Bucură-te, mărirea cea preaslăvită a credincioşilor.
Bucură-te, mângâierea cea prea lină a scârbiţilor.
Bucură-te, lauda cea preaiubită a călugărilor.
Bucură-te, ajutător preaminunat al vieţuitorilor în lume.
Bucură-te, slava şi îngrădirea stăpânirii creştineşti.
Bucură-te, împodobire sfinţită a laturei Tambovului.
Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov!

Condacul 2

Văzând maica ta, cuvioase părinte Serafime, dragostea ta cea fierbinte către viaţa călugărească, a cunoscut voia Domnului cea sfântă pentru tine şi aducându-te ca un dar desăvârşit lui Dumnezeu, te-a blagoslovit spre calea cea strâmtă a călugăriei cu a sa Sfântă Cruce, pe care tu o ai purtat pe pieptul tău până la sfârşitul vieţii tale, însemnând dragostea ta cea mare către Cel ce S-a răstignit pentru noi, Hristos Dumnezeul nostru, Căruia toţi cu umilinţă strigăm: Aliluia!

Icosul 2

Înţelegere cerească ţi s-a dăruit ţie, sfinte al lui Dumnezeu; că din tinereţile tale, necontenind a cugeta la cele cereşti, ai lăsat casa părinţilor tăi pentru Împărăţia Cerului şi pentru dragostea ei. Pentru aceasta, primeşte de la noi laudele acestea:

Bucură-te, din oraşul Kursk fiu de Dumnezeu ales.
Bucură-te, a părinţilor celor binecredincioşi odraslă preacinstită.
Bucură-te, cel ce ai moştenit bunătăţile maicii tale.
Bucură-te, cel învăţat de dânsa curăţia şi viaţa cea bună.
Bucură-te, că de maica ta spre lupte cu Crucea ai fost blagoslovit.
Bucură-te, cela ce până la moarte blagoslovenia aceasta ca o sfinţenie o ai păzit.
Bucură-te, cela ce pentru dragostea către Domnul casa părintească o ai lăsat.
Bucură-te, cela ce toate cele frumoase ale lumii acesteia întru nimic le-ai socotit.
Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov!

Condacul 3

Puterea Celui Preaînalt din tinereţile tale cu adevărat te-au păzit pe tine, Cuvioase; că, căzând tu din înălţimea bisericii, nevătămat te-a ferit pe tine Domnul, şi când cumplit pătimeai tu de boală, însuşi Stăpâna lumii s-a arătat, din cer aducându-ţi vindecare, căci din pruncie drept ai slujit lui Dumnezeu, neîncetat cântându-I Lui: Aliluia!

Icosul 3

Având osârdie spre lupta vieţii călugăreşti celei asemenea îngerilor, ai mers la sfânta lavră Pecerska din Kiev şi din gura cuviosului Dositei primind poruncă ca să îndreptezi calea ta în pustia din Sarov, cu credinţă de departe ai sărutat acel loc sfânt şi acolo sălăşluindu-te, ai sfârşit viaţa ta cea bineplăcută lui Dumnezeu. Noi dar, minunându-ne de aşa purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, cu umilinţă strigăm ţie:

Bucură-te, cel ce deşertăciunea lumească ai lepădat.
Bucură-te, că de patria cerească cu fierbinţeală ai dorit.
Bucură-te, că pe Hristos cu toată inima L-ai iubit.
Bucură-te, că jugul cel bun al lui Hristos pe tine l-ai luat.
Bucură-te, că ai fost plin de ascultarea cea desăvârşită.
Bucură-te, păzitorule cel adevărat al poruncilor lui Hristos.
Bucură-te, cel ce mintea şi inima ta prin rugăciune, întru Dumnezeu ţi-ai întărit.
Bucură-te, stâlpul cel neclintit al binecuvântării.
Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov!

Condacul 4

Viforul ispitelor celor rele alinându-l, ai trecut toată calea cea strâmtă şi cu scârbe a luptelor călugăreşti, zotvorului??=pustiei şi a tăcerii, a privegherii de multe nopţi, şi aşa, cu darul lui Dumnezeu suindu-te din putere în putere, de la lucrare către privirea de Dumnezeu, te-ai mutat în locaşurile cele de sus, unde cu îngerii cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind şi văzând viaţa ta cea sfântă, Cuvioase Serafime, toţi fraţii se mirau de tine şi venind la tine, se învăţau din cuvintele şi din luptele tale, slăvind pe Domnul, Cel ce este minunat întru sfinţii Săi. Şi noi toţi cu credinţă şi cu dragoste te lăudăm pe tine, Cuvioase Părinte, şi strigăm ţie aşa:

Bucură-te, cela ce pre tine cu totul întru jertfă Domnului te-ai adus.
Bucură-te, cela ce la înălţimea nepătimirii te-ai suit.
Bucură-te, ostaşule al lui Hristos cel prea bine biruitor.
Bucură-te, al Cerescului Stăpân de casă slugă bună şi credincioasă.
Bucură-te, înainte stătătorule pentru noi către Domnul, neruşinat.
Bucură-te, purtătorul nostru către Născătoarea de Dumnezeu, cel neadormit.
Bucură-te, al crinului din pustie preaminunată mireasmă.
Bucură-te, al darului lui Dumnezeu vas fără prihană.
Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov.

Condacul 5

Lumină dumnezeiască a strălucit în casa ta, Cuvioase, când, bolnav fiind tu şi pe patul morţii culcat, însuşi Preacurata Fecioară venind la tine cu Sfinţii Apostoli Petru şi Ioan, au zis: „acesta este din neamul nostru” şi s-a atins de capul tău. Îndată dar făcându-te sănătos, ai cântat cu mulţumire Domnului: Aliluia!

Icosul 5

Văzând pizmaşul neamului omenesc viaţa ta cea curată şi sfântă, Cuvioase Serafime, a vrut să te piardă pe tine; deci a adus asupra ta oameni răi, care fără de nici o vină te-au bătut pe tine şi te- au lăsat abia viu fiind. Tu, dar, părinte sfinte, ca un miel blând toate le-ai suferit, rugându-te Domnului pentru muncitorii tăi. De aceasta, noi cu toţii minunându-ne de a ta nerăutate, strigăm ţie:
Bucură-te, căci cu blândeţile şi cu smerenia ta lui Hristos Dumnezeu ai urmat.
Bucură-te, căci cu nerăutatea ta pe duhul răutăţii ai biruit.
Bucură-te, păzitorul cel osârdnic al curăţiei sufleteşti şi trupeşti.
Bucură-te, pustnice, de darurile cele cu dar dăruite plin.
Bucură-te, luptătorule, de Dumnezeu proslăvit şi înţelepţit.
Bucură-te, învăţătorul călugărilor minunat şi de Dumnezeu înţelepţit.
Bucură-te, a Sfintei Biserici laudă şi bucurie.
Bucură-te, a locaşului din Sarov laudă şi îmbunătăţire.
Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov!

Condacul 6

Propovăduieşte pustia Sarovului luptele şi ostenelile tale, de Dumnezeu purtătorule, plăcutule al lui Hristos; Că locurile cele neumblate şi pădurile ei cu rugăciunea ta le-ai umplut de bună mireasmă, urmând proorocului lui Dumnezeu Ilie şi Botezătorului Domnului, Ioan, şi te-ai arătat odraslă a pustiei cu mulţime de roadă a darurilor Duhului Sfânt, cu ale Căruia lucrare multe şi preaslăvite ai săvârşit, îndemnând pe credincioşi să cânte lui Dumnezeu, Dătătorul de bunătăţi: Aliluia!

Icosul 6

Răsărit-a întru tine nou de Dumnezeu văzător, asemeni lui Moisi, Fericite Serafime: că fără prihană săvârşind slujire în altarul Domnului, te-ai învrednicit a vedea pe Hristos, în biserică cu puterile cele fără de trup venind. De această bunăvoinţă a lui Dumnezeu către tine mirându-ne, cântăm ţie aşa:
Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu cel preaslăvit.
Bucură-te, cu Lumina cea întreit strălucită luminat.
Bucură-te, al Preasfintei Treimi slujitorule drepte.
Bucură-te, al Duhului Sfânt locaş împodobit.
Bucură-te, că pe Hristos cu îngerii cu ochii trupeşti L-ai văzut.
Bucură-te, că încă în trupul acesta stricăcios fiind , dulceaţa raiului mai dinainte ai gustat.
Bucură-te, cel ce din pâinea vieţii ai fost îndestulat
Bucură-te, cel ce cu apa nemuririi ai fost adăpat.
Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov.

Condacul 7

Voind Iubitorul de oameni Domnul să arate întru tine, Cuvioase, pre a sa nespusă milostivire către oameni te-a arătat pe tine cu adevărat lumină de Dumnezeşu strălucită. Că cu lucrările şi cu cuvintele tale pe toţi aduceai la buna cucernicie şi dragoste dumnezeiască. Deci, luminaţi fiind cu strălucirea luptelor tale şi îndestulaţi de pâinea învăţăturii tale, pe tine cu osârdie te mărim şi lui Hristos, Cel ce te-a proslăvit pe tine strigăm: Aliluia!

Icosul 7

Văzându-te pe tine nou ales al lui Dumnezeu, din locuri depărtate au alergat la tine credincioşii în scârbe şi în boli; şi pe aceştia îngreuiaţi cu nevoile nu i-ai depărtat vărsând vindecări, dând mângâiere, mijlocind cu rugăciunile. Pentru aceea ieşia în tot pământul rusesc vestirea minunilor tale şi aşa te slăveau pe tine fiii tăi duhovniceşti:
Bucură-te, păstorul nostru cel bun.
Bucură-te, părinte milostiv şi blând.
Bucură-te, doctorul cel grabnic al nostru şi cu dar dăruit.
Bucură-te, vindecătorul neputinţelor noastre cel milosârd.
Bucură-te, în nevoi şi încercări grabnic ajutător.
Bucură-te, al sufletelor celor tulburate preadulce liniştitor.
Bucură-te, că ai văzut cele viitoare ca pe acestea de acum.
Bucură-te, al greşelilor celor ascunse mustrătorule cel înainte văzător.
Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov!

Condacul 8

Străină minune vedem spre tine, Cuvioase; că fiind bătrân neputincios şi obosit de osteneli, o mie de zile şi o mie de nopţi pe piatră întru rugăciune ai petrecut. Cine este îndestulat să spună durerile tale şi luptele, fericite părinte, pe care le-ai suferit tu, ridicând mâinile tale către Dumnezeu, biruind pe Amalic cel gânditor şi lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 8

Tot eşti dorinţă, tot eşti dulceaţă, Preadulce Iisuse! Aşa strigai în rugăciuni, părinte, întru tăcerea ta în pustie. Iar noi, cei întunecaţi cu deşertăciunea şi care toată viaţa noastră întru păcate o am petrecut, proslăvind dragostea ta către Domnul, strigăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, a celor ce te iubesc şi te cinstesc pe tine mijlocitorul mântuirii.
Bucură-te, cela ce aduci pe păcătoşi la îndreptare.
Bucură-te, întru tăcere şi pustie preaminunatule.
Bucură-te, purtătorule pentru noi cel osârdnic.
Bucură-te, cel ce ai arătat înfocată dragoste către Domnul.
Bucură-te, cela ce cu focul rugăciunii săgeţile vrăjmaşului le-ai ars.
Bucură-te, lumină nestinsă, cu rugăciunea în pustie strălucitoare.
Bucură-te, luminătorule care arzi şi luminezi cu daruri duhovniceşti.
Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov!

Condacul 9

Toată firea îngerească s-a minunat de străină vedere: că bătrân fiind în pustie, s-a arătat Împărăteasa Cerului şi a pământului, poruncindu-ţi să deschizi calea spre tine şi să nu pui împiedicare oamenilor celor credincioşi să intre la tine, ci pe toţi să-i înveţi a cânta lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Înţelepţii cei mult vorbitori nu pot să spună puterea dragostei tale, fericite; că te-ai dat spre slujbă tuturor celor ce veneau către tine, plinind porunca Maicii lui Dumnezeu şi ai fost celor nedumeriţi sfetnic bun, celor mâhniţi mângâietor, celor rătăciţi de la adevăr blândă înţelepţire, celor bolnavi doctor şi vindecător. Pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, că din lume în pustie te-ai sălăşluit ca să agoniseşti faptele cele bune.
Bucură-te, că din pustie în mănăstire te-ai întors, ca să semeni sămânţa faptelor bune.
Bucură-te, cel strălucit de darul Duhului Sfânt.
Bucură-te, cel plin de blândeţe şi de smerenie.
Bucură-te, a celor ce aleargă către tine părinte iubitor de fii.
Bucură-te, cel ce în cuvintele dragostei îmbărbătare şi mângâiere acelora le dai.
Bucură-te, că pe cei ce veneau la tine dragoste şi vistierie îi numeai.
Bucură-te, că pentru dragostea ta cea sfântă bucuriilor împărăţiei cereşti te-ai învrednicit.
Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov!

Condacul 10

Când ai ajuns la sfârşitul ostenelii tale cea mântuitoare, Cuvioase, plecând genunchii la rugăciune, ţi-ai dat sufletul tău cel sfânt în mâna lui Dumnezeu, pe carele sfinţii îngeri l-au înălţat sus, la scaunul Atotţiitorului, ca dimpreună cu toţi sfinţii să fii întru slava cea neînserată, cântând cântare de laudă Cuvântului Celui ce este mai sfânt decât toţi sfinţii: Aliluia!

Icosul 10

Zidul tuturor sfinţilor şi bucuria călugărilor, Preasfânta Fecioară s-a arătat ţie înaintea sfârşitului tău, prevestindu-ţi că aproape este mergerea ta către Dumnezeu. Deci noi, mirându-ne de o aşa cercetare a Maicii lui Dumnezeu, strigăm ţie:

Bucură-te, că pe Împărăteasa cerului şi a pământului ai văzut-o la faţă.
Bucură-te, că cu arătarea Maicii lui Dumnezeu te-ai umplut de bucurie.
Bucură-te, cela ce ai primit veste de la ea pentru mutarea la cele cereşti.
Bucură-te, că cu sfârşitul tău cel bun sfinţenia vieţii tale ai arătat.
Bucură-te, că în rugăciune înaintea icoanei Maicii lui Dumnezeu duhul tău cel umilit lui Dumnezeu l-ai dat.
Bucură-te, că cu sfârşitul tău cel fără durere prevestirea ta cea mai dinainte ai plinit.
Bucură-te, căci cu cununa nemuririi din mâna Atotţiitorului ai fost încununat.
Bucură-te, că fericirea raiului cu toţi sfinţii ai moştenit.
Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov!

Condacul 11

Cântare neîncetată Preasfintei Treimi înălţând, Cuvioase, cu toată viaţa ta ostenitor mare pentru binecuvântare te-ai arătat celor rătăciţi de la adevăr spre înţelepţire, celor bolnavi cu trupul şi cu sufletul spre vindecare. Iar noi, mulţumind Domnului pentru aşa milă a Lui către noi, neîncetat strigăm Lui : Aliluia!

Icosul 11

Lumină luminătoare fiind în viaţă, de Dumnezeu fericite părinte, şi după moartea ta ai răsărit ca o lumină strălucitoare a pământului rusesc; că verşi de la cinstitele tale moaşte curgeri de minuni tuturor celor ce cu credinţă şi cu dragoste aleargă către tine. Deci noi, ca celui fierbinte rugător pentru noi şi făcătorului de minuni strigăm ţie:

Bucură-te, cel cu mulţimea minunilor de la Domnul proslăvit.
Bucură-te, cela ce cu dragostea ta ai luminat la toată lumea.
Bucură-te, dragostei lui Hristos următorule drepte.
Bucură-te, mângâierea tuturor celor ce cer de la tine ajutor.
Bucură-te, izvorul cel nesecat al minunilor.
Bucură-te, al bolnavilor şi al celor neputincioşi vindecătorule.
Bucură-te, a apei celei mult vindecătoare fântână nesfârşită.
Bucură-te, că toate marginile pământului nostru cu dragostea ta le-ai cuprins.
Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov!

Condacul 12

Ştiind darul şi îndrăznirea ta cea mare înaintea lui Dumnezeu, ne rugăm ţie, cuvioase părinte: roagă-te firbinte lui Dumnezeu, ca să apere Sfânta Sa Biserică de necredinţă şi dezbinare, de nevoi şi de necazuri, ca să cântăm împreună cu tine, Făcătorului de bine Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 12

Cântând proslăvirea ta, te fericim pe tine, Cuvioase, ca pre cel mult puternic rugător pentru noi către Domnul, ca pre un mângâietor şi apărător şi cu dragoste strigăm ţie aşa:

Bucură-te, lauda Bisericii preaslăvite.
Bucură-te, armă şi îngrădire a patriei noastre.
Bucură-te, apărătorul căii, îndreptând pre toţi spre cer.
Bucură-te, apărătorul nostru şi acoperitorule.
Bucură-te, care cu puterea lui Dumnezeu multe minuni lucrezi.
Bucură-te, care cu haina ta pe mulţi neputincioşi ai vindecat.
Bucură-te, cela ce toate măiestriile diavolului ai biruit.
Bucură-te, cela ce jivini sălbatice, cu blândeţea ta ai supus.
Bucură-te, Cuvioase Serafime, făcătorule de minuni din Sarov!

Condacul 13

O, preaminunate, sfinte şi făcătorule de minuni, Cuvioase Părinte Serafime, primeşte această puţină rugăciune a noastră, ce se înalţă întru lauda ta şi stând acum înaintea scaunului Împăratului împăraţilor, al Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi toţi, ca să aflăm mila Lui în ziua judecăţii, cu bucurie cântându-I Lui: Aliluia! (de trei ori).

Apoi Condacul 1 şi Icosul 1

Rugăciune

O, preaminunate Părinte Serafime, mare făcătorule de minuni din Sarov, pentru toţi cei ce aleargă către tine, ajutătorule, cel grabnic ascultător! În zilele vieţii tale nimeni n-a ieşit de la tine deşert şi nemângâiat, ci tuturor întru dulceaţă le-a fost privirea feţii tale şi glasul cel cu bună întâmpinare a cuvintelor tale. Către acestea încă darul tămăduirilor, darul prevederii, darul vindecării sufletelor celor neputincioase, cu îmbelşugare întru tine s-a arătat. Iar când te-a chemat pe tine Dumnezeu de la ostenelile pustniceşti la odihna cea cerească, nici odinioară dragostea ta n-a lipsit de la noi şi nu este cu putinţă a număra minunile tale, care s-au înmulţit ca stelele cerului; că iată, în toate marginile pământului nostru, oamenilor lui Dumnezeu te arăţi şi le dăruieşti lor tămăduiri. Pentru aceea şi noi strigăm ţie: O, preaminunate, blândule şi plăcutule al lui Dumnezeu, purtătorule cel cu îndrăznire pentru noi, care niciodată nu depărtezi pe cei ce te cheamă pe tine, înalţă pentru noi puternica de bine rugăciunea ta către Domnul Puterilor, ca să întărească poporul nostru, ca să dăruiască nouă cele de bună trebuinţă în viaţa aceasta şi toate cele de folos spre mântuirea sufletească, ca să ne păzească pe noi de căderile în păcate şi să ne înveţe pe noi pocăinţa cea adevărată, ca fără de împiedicare să intrăm noi în Împărăţia cerească cea veşnică, unde tu acum străluceşti întru slavă neapusă, şi acolo să cântăm cu toţi sfinţii pe Treimea Cea începătoare de viaţă, până la sfârşitul veacului. Amin.

Rugăciunea a doua

O, mare plăcutule al lui Dumnezeu, Cuvioase şi de Dumnezeu purtătorule părintele nostru Serafime! Caută din slava ta cea din înălţime spre noi smeriţii şi neputincioşii, cei însărcinaţi cu păcate multe şi cerem ajutorul tău şi mângâiere. Pleacă-te spre noi cu inima ta cea cu bunătate şi ne ajută nouă ca fără prihană să păzim poruncile Domnului, credinţa preaslăvită să o ţinem cu tărie, pocăinţă pentru păcatele noastre cu osârdie să aducem lui Dumnezeu, întru viaţa cea bună creştinească cu darul bine să sporim şi să ne facem vrednici de mijlocirea ta întru rugăciune pentru noi la Dumnezeu.
Aşa, sfinte al lui Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce cu credinţă şi cu dragoste ne rugăm ţie şi nu ne trece cu vederea pe noi, celor ce ne trebuieşte apărarea ta; acum şi în ceasul sfârşitului nostru ajută-ne nouă şi ne apără pe noi cu rugăciunile tale de asupririle diavoleşti cele rele, ca să nu ne stăpânească pe noi puterea lor, ci să ne învrednicim, cu ajutorul tău, să moştenim fericirea locaşurilor raiului. Că spre tine acum nădejdea noastră o punem, părinte preabunule: fii nouă cu adevărat povăţuitor spre mântuire şi ne adu pre noi la Lumina cea neînserată a vieţii de veci cu mijlocirea ta cea bineplăcută la Scaunul Preasfintei Treimi, ca să slăvim şi să cântăm cu toţi sfinţii în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.