Acatistul Sfintei Muceniţe Eufimia

Viata Sfintei, întru tot lăudatei, Muceniţe Eufimia (16 septembrie)

Paraclisul Sfintei Eufimia

Rugăciunile începătoare, apoi:

Troparul:

Foarte mult ai veselit pe cei dreptslăvitori şi ai ruşinat pe cei răucredincioşi, Eufimia preafrumoasă fecioară a lui Hristos, întărind cele ce Părinţii bine au dogmatisit la al patrulea Sobor. Muceniţă preamărită, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă

Condacul 1:

Nevoinţe în chinuri, nevoinţe pentru credinţă cu avânt ai suferit pentru Hristos Domnul nostru. Acestuia şi acum roagă-te să surpe trufia vrăjmaşilor sub picioarele binecredincioşilor, precum atunci a surpat eresurile prin rugăciunile tale, ceea ce ai primit hotărârea de la cei şase sute şi treizeci de Dumnezeu purtători Părinţi, prealăudată. Pentru aceasta cântăm ţie: Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Icosul 1:

Care dintre nevoinţele tale sau care din minunile tale sau ce lucru dintr-ale vieţii tale celei fără de prihană trebuie lăudat mai înainte? Căci de toate ne minunăm, cântând ţie unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce întru curăţie ai vieţuit;
Bucură-te, că viaţa ta lui Hristos Dumnezeu o ai dăruit.
Bucură-te, că te-ai izbăvit de mrejele bogăţiei pământeşti;
Bucură-te, că ai dobândit cinstea bogăţiei cereşti.
Bucură-te, că toată grija cea lumească o ai părăsit;
Bucură-te, că de sufletul cel nepieritor te-ai îngrijit.
Bucură-te, că de prigoană şi de moarte nu te-ai spăimântat;
Bucură-te, că Hristos Dumnezeu tărie ţi-a dat.
Bucură-te, că toate chinurile cu bucurie pentru Hristos ai răbdat.
Bucură-te, că dreapta credinţă cu minune la Sobor ai apărat;
Bucură-te, că asupra eresurilor te-ai arătat biruitoare;
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Condacul 2:

Din pruncie vieţuind cu evlavie, te-ai împodobit cu virtuţile cele duhovniceşti, şi pe pământ fiind, în cer petreceai, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

Făcându-te pe tine oglindă curată, ai strălucit cu înţelesurile cele dumnezeieşti; iar acum luminezi cu duhovnicească lumină pe cei ce te cinstesc pe tine prin laude ca acestea:

Bucură-te, diamant al răbdării preastrălucit;
Bucură-te, că întunericul necredinţei ai izgonit.
Bucură-te, mărgăritar preacinstit al dreptei credinţe;
Bucură-te, că pentru mucenicie te-ai pregătit prin nevoinţe.
Bucură-te, că podoabele cele din afară le-ai defăimat;
Bucură-te, că virtuţile cele duhovniceşti ai aflat.
Bucură-te, că pentru Hristos pe cele trecătoare le-ai părăsit;
Bucură-te, că de la Dânsul bunătăţile veşnice ai primit.
Bucură-te, râvnitoare a pătimirii muceniceşti;
Bucură-te, că te veseleşti cu cetele îngereşti.
Bucură-te a grădinii cereşti duhovnicească floare;
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Condacul 3:

Fiind pârâtă ighemonului că eşti creştină, ai fost chinuită cu roate şi cu foc, şi alte multe chinuri răbdând, cu bucurie cântai Domnului: Aliluia!

Icosul 3:

Nesuferind vrăjmaşul duhovniceasca ta vieţuire, a uneltit ca prin slugile sale să fii pârâtă la ighemonul lui Diocleţian; iar acesta văzând neclintirea ta întru dreapta credinţă, a poruncit să fii dată la multe feluri de chinuri pe care le-ai răbdat cu bucurie; pentru aceasta te
lăudăm cântând ţie:

Bucură-te, că pentru Hristos lovituri ai primit;
Bucură-te, că Hristos în fericirea veşnică te-a primit.
Bucură-te, că zdrobire cu roata ai răbdat;
Bucură-te, că pentru răbdare Domnul te-a încununat.
Bucură-te, că la fiare păgânii te-au dat;
Bucură-te, că de acestea nu te-ai spăimântat.
Bucură-te, că prin apă au voit să te nimicească;
Bucură-te, că ai răbdat cu bucurie duhovnicească.
Bucură-te, că şi cu focul ai fost chinuită;
Bucură-te, că în toate ai rămas nebiruită.
Bucură-te, preafericită, de chinuri răbdătoare;
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Condacul 4:

Prin toate felurile de chinuri păgânii au voit să te piardă; însă mai vârtos ei înşişi s-au pierdut cu moartea cea veşnică. Iară tu, prealăudată Muceniţă, ai dobândit fericirea cea nepieritoare, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

Obrazul tău, Muceniţă, răbdând lovituri se lumina strălucit cu izbiturile; şi cu fulgerul Dumnezeiescului Duh a întunecat cugetul vrăjmaşilor. Iar noi văzând muceniceasca ta pătimire, te lăudăm cu cântări ca acestea:

Bucură-te, că peste faţă ai fost lovită cu sălbăticie;
Bucură-te, că acum Faţa Domnului o vezi cu bucurie.
Bucură-te, că lovire peste obraz ai răbdat;
Bucură-te, că obrazul păgânilor de a ta răbdare s-a ruşinat.
Bucură-te, că bătaie până la sânge ai primit;
Bucură-te, că mucenicescul sânge Biserica o a împodobit.
Bucură-te, că şi acum din Sfintele Moaşte sânge izvorăşte;
Bucură-te, că mucenicescul sânge tămăduiri dăruieşte.
Bucură-te, că de fiarele cu chip omenesc la fiare ai fost dată;
Bucură-te, că de fiare nu te-ai spăimântat, muceniţă prealăudată.
Bucură-te, că prin sânge mucenicesc te-ai arătat tămăduitoare;
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Condacul 5:

O, minune! Cum cea din raclă ca şi cum ar fi pătimind vie, muceniceşte izvorăşte sângiuri şi adesea dă daruri, pentru care cântăm : Aliluia!

Icosul 5:

În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi desăvârşit şi ieşirea lor din lume li se pare mare nenorocire, şi plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în faţa oamenilor ei au răbdat suferinţe, nădejdea lor este plină de nemurire. Şi fiind pedepsiţi cu puţin, mare răsplată vor primi. Înţelegând aceasta, te cinstim pe tine, Sfântă Muceniţă, cu cântări de laudă:

Bucură-te, că pentru Hristos ai răbdat suferinţe;
Bucură-te, că Domnul ţi-a rânduit nevoinţe.
Bucură-te, că şi răsplătire ai primit cu prisosinţă;
Bucură-te, prealăudată purtătoare de biruinţă;
Bucură-te, că pentru Hristos ai fost prigonită;
Bucură-te, că fericirea fără de sfârşit ţi-a fost pregătită.
Bucură-te, că precum aurul în topitoare ai fost lămurită;
Bucură-te, că prin har te-ai arătat strălucită;
Bucură-te, că pentru Hristos ai părăsit bogăţiile pământeşti;
Bucură-te, că de la Dânsul ai dobândit comorile cereşti.
Bucură-te, a veşnicei fericiri râvnitoare;
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Condacul 6:

Întru chinuirea ta bine te-ai nevoit, iar după moarte pe noi ne sfinţeşti cu izvoarele minunilor, prealăudată; pentru care cântăm: Aliluia!

Icosul 6:

Sfintele tale Moaşte la Calcedon cu cinste au fost aşezate. Iar după multă vreme, rânduind Domnul a se ţine acolo Sobor a toată lumea împotriva eresului monofizit, minune mare s-a arătat prin tine pentru adeverirea dreptei credinţe; pentru care te lăudăm cântând unele ca acestea :

Bucură-te, că cetatea Calcedonului cu bucurie te-a primit;
Bucură-te, că aşa minunat Dumnezeu a rânduit;
Bucură-te, că binecredincioşii împăraţi Marchian şi Pulheria Sobor a toată lumea au adunat;
Bucură-te, că de la Niceea la Calcedon locul Soborului s-a schimbat.
Bucură-te, că în acest chip Domnul minunea cea prin tine o a pregătit;
Bucură-te, că prin minune de ciuma eresului ne-am izbăvit.
Bucură-te, că prin râvna cea bună cununa muceniciei ai dobândit;
Bucură-te, că prin muceniceştile Moaşte dreapta credinţă s-a pecetluit.
Bucură-te, că lucrătoare de mari minuni te-ai arătat;
Bucură-te, că prin mijlocirile tale credinţa cea adevărată s-a apărat.
Bucură-te, pentru Adevăr cu preţul vieţii râvnitoare;
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Condacul 7:

Calcedonul, prăznuind împreună cu noi, cinsteşte luptele tale, Muceniţă, şi cu sângiurile tale se sfinţeşte poporul lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 7:

Rătăciţii Eutihie şi Dioscor rău cugetând au împrăştiat veninul ereziei monofizite, zicând că în Hristos este doar o singură fire; iar cei rătăciţi de ei nu s-au îndreptat decât atunci când au văzut minunea ta. Că punându-se cele două mărturisiri în cinstita ta raclă, după rugăciune s-a aflat mărturisirea ortodoxă în mâna ta cea dreaptă, iar mărturisirea eretică lepădată sub picioarele tale. Pentru aceasta îţi cântăm ţie cu bucurie:

Bucură-te, că prin minune dreapta credinţă ai adeverit;
Bucură-te, că prin aceasta rătăcirea monofizită ai nimicit;
Bucură-te, că două firi în Hristos a mărturisi ai învăţat;
Bucură-te, că urâciunea monofizismului ai spulberat.
Bucură-te, că pe Sfinţii Părinţi duhovniceşte i-ai bucurat;
Bucură-te, că pe dascălii minciunii i-ai ruşinat;
Bucură-te, că binecredincioşii pe Dumnezeu au lăudat;
Bucură-te, că cei rătăciţi erezia au lepădat.
Bucură-te, hotar al dreptei credinţe;
Bucură-te, dreptar întărit prin nevoinţe.
Bucură-te, cu duhovnicească râvnă pentru Adevăr luptătoare;
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Condacul 8:

Să tacă tot eresul, văzând pe cea îngropată că ţine dumnezeiescul hotar al credinţei, ca pe nişte lespezi, şi izvorăşte izvoare de tămăduiri. Iar noi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Ereticul Nestorie întunecându-se la minte, două persoane în Hristos cugeta în chip nelegiuit, despărţind Dumnezeirea de omenitate; iar ereticii Eutihie şi Dioscor, din uneltirea vrăjmaşului, ferindu-se de o prăpastie, au căzut în alta; căci fugind de despărţirea firilor, au căzut în amestecarea lor, zicând că în Hristos a rămas doar o singură fire. Însă Sfinţii Părinţi adunaţi la Calcedon au stârpit amândouă rătăcirile, mărturisind pe Hristos Dumnezeu adevărat şi om adevărat, o singură Persoană în două firi. Şi adeverind prealăudata Eufimia învăţătura dreptslăvitoare, primeşte de la noi laudele acestea:

Bucură-te, că despărţirea lui Nestorie o ai stârpit;
Bucură-te, că amestecarea lui Eutihie o ai nimicit;
Bucură-te, că de amândouă rătăcirile ne-ai păzit;
Bucură-te, că dreapta credinţă prin minune ai pecetluit;
Bucură-te, că mărturisirea ortodoxă ai primit;
Bucură-te, că eresurile ai surpat;
Bucură-te, că adevărul ai arătat;
Bucură-te, că pe eretici ai ruşinat;
Bucură-te, că pe dreptslăvitori ai întărit;
Bucură-te, că Ortodoxia ai mărturisit;
Bucură-te, de eresuri izbăvitoare;
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Condacul 9:

Hotărârea cea scrisă de Dumnezeu a dreptslăvitoarei credinţe a fost adusă la tine ca la o credincioasă păzitoare de lege, Muceniţă a lui Hristos, Eufimia, pentru care cântăm: Aliluia!

Icosul 9:

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cum ai primit în cinstita ta mână mărturisirea ortodoxă şi cum ai lepădat sub picioare bârfelile nelegiuiţilor monofiziţi. Iar noi, credinţă având în Dumnezeu Cel ce este minunat întru Sfinţi, laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, că prin tine Dumnezeu Se slăveşte;
Bucură-te, că rătăcirea diavolească se nimiceşte;
Bucură-te, că ai întărit credinţa dreptslăvitorilor;
Bucură-te, că ai închis gurile ereticilor;
Bucură-te, că ai luminat mintea ortodocşilor;
Bucură-te, că ai zădărnicit rătăcirea monofiziţilor.
Bucură-te, că pe cei sinceri i-ai bucurat;
Bucură-te, că pe cei vicleni i-ai întristat.
Bucură-te, călăuzitoare a binecredincioşilor;
Bucură-te, mustrătoare a ereticilor.
Bucură-te, de preaslăvite minuni făcătoare;
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Condacul 10:

Ferecându-se cu credinţa Muceniţa în Calcedon, şi cu râvnă de Dumnezeu întrarmată ridicând sabia dogmelor, a biruit pe vrăjmaşi cântând: Aliluia!

Icosul 10:

Deschizând dumnezeieştile ploi ale cinstitelor tale sângiuiri, ai înecat în ele limbile cele pline de otravă ale celor răucredincioşi, izbăvind ca dintr-o iarnă grea credinţa ortodoxă cea încredinţată ţie, preamărită Eufimia; pentru aceasta te lăudăm pe tine zicând:

Bucură-te, că prin ploaia sângiuirilor tale ai stins focul născocirii diavoleşti;
Bucură-te, că prin mijlocirile tale s-au risipit semeţiile ereticeşti;
Bucură-te, că prin lumina harului ai alungat întunericul rătăcirii;
Bucură-te, ceea ce ai primit darul tămăduirii;
Bucură-te, că viaţa pentru Hristos Domnul o ai jertfit;
Bucură-te, că de la Dânsul daruri duhovniceşti ai primit;
Bucură-te, că prin mucenicie te-ai încununat;
Bucură-te, că râvna ta cea bună toată Biserica a adăpat.
Bucură-te, că prin căldura rugăciunilor tale ai secat apa cea tulbure a ereziei;
Bucură-te, că prin smerenie ai surpat înălţările mândriei.
Bucură-te, a noastră milostivă mijlocitoare;
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Condacul 11:

Într-armându-se Muceniţa cu harul Duhului Sfânt împotriva întunericului rătăcirii, ca un luminător preastrălucit a primit răsplătirea întru toţi vecii, cântând: Aliluia!

Icosul 11:

Astăzi Părinţii Sinodului celui a toată lumea adunându-se pentru Hristos, aduc ţie, prealăudată Eufimia, cartea dreptei credinţe, pe care luând-o în cinstitele tale mâini o păzeşti până la sfârşit. Pentru aceea, adunându-ne şi noi cei binecredincioşi la sfântă pomenirea ta,
grăim către tine:

Bucură-te, că Epistola Sfântului Leon ai adeverit;
Bucură-te, că hotărârea Sfântului Flavian ai pecetluit;
Bucură-te, că născocirile lui Eutihie şi Dioscor prin minune le-ai nimicit;
Bucură-te, că înşelăciunea lui Sever monofizitul mai dinainte o ai biruit;
Bucură-te, de lumină purtătoare;
Bucură-te, de întuneric izbăvitoare;
Bucură-te, a dreptslăvitorilor întărire;
Bucură-te, a ereziilor nimicire;
Bucură-te, a binecredincioşilor împăraţi ocrotitoare;
Bucură-te, a Sfinţilor Părinţi ajutătoare;
Bucură-te, a hotărârilor soborniceşti păzitoare;
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Condacul 12:

Adunarea Sfinţilor Părinţi a încredinţat ţie hotarul dogmelor, Sfântă Muceniţă, ca unei îndumnezeite propovăduitoare a Adevărului, cântând: Aliluia!

Icosul 12:

Adunându-ne, lăudăm pomenirea prealăudatei Muceniţe Eufimia; căci ea a primit hotărârea Ortodoxiei de la Sfinţii Părinţi, şi păstrând-o luminează pe cei dreptslăvitori care o cinstesc cu cântări ca acestea:

Bucură-te, hotarul credinţei;
Bucură-te, dătătoare de lege a Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, apărare a poporului binecredincios;
Bucură-te, de tămăduiri izvorâtoare;
Bucură-te, de eresuri izbăvitoare;
Bucură-te, a rătăciţilor îndreptare;
Bucură-te, învăţătoare a purtărilor celor evlavioase;
Bucură-te, lauda fecioarelor binecredincioase;
Bucură-te, a înţelepţilor îndrumătoare;
Bucură-te, a noastră ocrotitoare;
Bucură-te Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, a Ortodoxiei nebiruită apărătoare.

Condacul 13:

O, Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, primind acum această puţină rugăciune, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre, ca împreună cu tine să cântăm: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi Icosul 1 şi Condacul 1.

Rugăciune
Sfântă Mare Muceniţă Eufimia, caută cu milostivire spre lacrimile neamului nostru şi izbăveşte-ne de eresurile care s-au pornit asupra noastră din uneltirea diavolului. Îndură-te de eretici şi de trădătorii care batjocoresc moştenirea Credinţei Ortodoxe, şi îi ajută să lepede toate rătăcirile şi să vină la Ortodoxie ca să se facă bucurie în Cer pentru îndreptarea lor.
Ruşinatu-sa cu defăimare mulţimea ereticilor monofiziţi şi feţele lor s-au umplut de multă ocară, când au văzut cartea hulelor lor lepădată sub picioarele tale, iar cartea noastră cu dogmele cele adevărate, ţinând-o cinstita ta mână, prealăudată Muceniţă. Arată şi acum Credinţa cea adevărată şi nimiceşte eresurile cele pierzătoare de suflet. Ajută-ne pe noi, cei ce trăim în această vreme de apostazie, să păstrăm şi să mărturisim Dreapta Credinţă cu preţul vieţii noastre pământeşti, ca să dobândim viaţa cea veşnică şi fericită întru părtăşia Sfinţilor. Amin.