Despre Sfintele lui Hristos Taine

Sfântul Ignatie Briancianinov – Predică în Joia Mare, la Liturghie

Pâinea inima omului o întăreşte (Ps. 103, 17), a prorocit Prorocul despre o pâine minunată, care, spre deosebire de obişnuita pâine materială, ce întăreşte trupul, trebuia să întărească inima omenească. Inima noastră are nevoie de întărire! Ea s-a clătinat înspăimântător la căderea noastră şi nu poate să se oprească singură din clătinarea aceasta. Ea este clătinată neîncetat de feluritele patimi. Zadarnic şi în deşert propovăduieşte omul căzut, în orbirea sa, despre tăria voinţei omeneşti. Tăria aceasta nu există: voinţa e mânată silnic de păcat, care o stăpâneşte. Este nevoie, este neapărată nevoie de minunata pâine prevestită, ca să întărească inima omenească slăbită, clătinată.

Întărirea inimii omeneşti se săvârşeşte prin pâinea care din cer s-a pogorât, pâinea vieţii (Ioan 6, 58, 48). Această pâine este Domnul nostru Iisus Hristos. El a zis: Eu sunt pâinea vieţii, care s-a pogorât din cer: de va mânca cineva din pâinea aceasta, va fi viu în veci; şi pâinea pe care Eu voi da, trupul Meu este, pe care îl voi da pentru viaţa lumii… Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu întru Mine petrece, şi Eu în el (Ioan 6, 51-56). Ce minunat aşezământ! Este firesc pentru mintea omenească să se uimească înaintea acestui aşezământ mai presus de fire şi neurmat. Au auzit de acest aşezământ oamenii întunecaţi de cugetarea trupească şi necredinţă, nu au vrut să primească lămurire de la Dumnezeu cu privire la aşezământul dumnezeiesc, au rostit despre aşezământul dumnezeiesc judecata proprie, spre osânda şi pierzarea lor. „Greu este cuvântul acesta; cine poate să îl asculte?” Dintr-aceasta, mulţi dintre ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu Dânsul (Ioan 6, 60, 66). Şi acum sunt luptaţi de îndoială cu privire la marea taină cei care poartă doar numele de creştini, ţinându-se la arătare de obiceiurile creştineşti, dar după viaţă şi după aşezarea inimii sunt străini de creştinism. Greu ar fi cuvântul de l-ar rosti un om; ascultarea cuvântului ar fi cu neputinţă dacă el ar fi rostit de un om. Cuvântul însă a fost rostit de Dumnezeu, Care din bunătatea Sa nemărginită a luat omenitatea spre mântuirea oamenilor: şi de aceea luarea-aminte la cuvânt şi judecarea lui nu trebuie să fie superficiale. Ascultarea cuvântului trebuie primită prin credinţă, din tot sufletul, cum trebuie primit şi Dumnezeu înomenit. Luarea de către Dumnezeu a omenităţii este de nepătruns cu mintea pentru oameni; tot atât de nepătrunse cu mintea sunt aşezămintele şi faptele Dumnezeu-Omului: pe om, care este zămislit întru fărădelegi şi născut în păcate, pe om, care este sortit pierzării veşnice şi veşnicului chin în închisorile şi în adâncurile iadului, ele îl fac să devină al lui Dumnezeu, îl fac Dumnezeu după har, îl suie la cer spre vieţuire veşnică şi spre veşnică fericire în cer. Cei ce au osândit cuvântul şi aşezământul Dumnezeu-Omului, care au lepădat cuvântul şi aşezământul Lui, au judecat şi lepădat Cuvântul – Duh şi viaţă (Ioan 6, 63), au judecat şi lepădat aşezământul prin care ucenicului lui Hristos i se dă Duh şi viaţă. Amin, amin zic vouă, a grăit Domnul, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă întru voi (Ioan 6, 53). „Se cuvine să învăţăm”, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, „minunata însuşire şi lucrare a Sfintelor Taine: Ce sunt ele? Pentru ce au fost predanisite? Ce folos aduc ele? Noi suntem un trup cu trupul Domnului nostru Iisus Hristos, suntem trupul din
trupul Lui, os din oasele Lui (Fac. 2, 23). Cei botezaţi să ia aminte ce se grăieşte: noi ne unim cu atotsfântul trup al Domnului nu doar prin dragoste, ci şi prin taina însăşi. Atotsfântul trup al Domnului se face hrană a noastră! El ne-a dăruit această hrană, dorind să ne arate dragostea pe care o are către noi. El S-a amestecat cu noi şi a amestecat în noi trupul Său pentru ca noi să fim uniţi cu El cum este unit trupul cu capul: aşa e firea dragostei negrăite. Preînchipuindu-L prin sine pe Domnul, Iov spunea despre robii săi, de care era foarte iubit, că aceştia, ca să-şi arate marea dragoste către dânsul, ziceau: Cine ne-ar da nouă din cărnurile lui să ne saturăm? (Iov 31, 31). Hristos ne-a dat aceasta, aducându-ne în cea mai mare dragoste cu putinţă şi arătând dragostea Sa faţă de noi, dându-le doritorilor nu doar vederea Lui, ci şi atingerea Lui, mâncarea Lui, unirea Lui şi împlinirea oricărei dorinţe”. Domnul, înlocuindu-l pentru noi prin Sine pe strămoşul Adam, din care ne naştem spre moarte, făcându-Se începător de neam al nostru, înlocuieşte trupul şi sângele luate de noi din Adam cu trupul şi sângele Său. Această lucrare a Domnului, rămânând nepătrunsă cu mintea şi mai presus de fire, devine totodată, la cucernica privire duhovnicească asupra răscumpărării oamenilor prin înomenirea lui Dumnezeu, atât limpede cât şi firească. Trupul şi sângele netrebnic ale firii căzute şi lepădate trebuie să fie înlocuite în firea pe care a înnoit-o Dumnezeu-Omul cu atotsfântul trup şi sânge al Dumnezeu-Omului. „Bunul, Atotbunul şi Preabunul Dumnezeu”, teologhiseşte Sfântul Ioan Damaschin, „fiind cu totul bunătate, pentru covârşitoarea bogăţie a bunătăţii sale n-a suferit ca binele, adică firea Sa, să fie singur, neîmpărtăşit de nimeni”. Aceasta este vederea minţii omeneşti luminate de Sfântul Duh asupra lucrărilor dumnezeieşti; aceasta este lămurirea pe care o dă ea lucrărilor dumnezeieşti; aşa îşi tâlcuieşte ea sieşi lucrările dumnezeieşti: acestea şi temeiurile lor sunt înţelese fără greş şi cu totul limpede numai de Dumnezeu. Mintea omenească luminată de Sus face următoarea vestire sfinţită: Dumnezeu a binevoit ca bunătatea atotdesăvârşită, adică fiinţa lui Dumnezeu, să se răsfrângă în alte fiinţe cum se răsfrânge soarele în lucrurile pe care le atinge cu razele sale. Pentru aceasta, Dumnezeu a făcut mai întâi duhurile şi lumea în care locuiesc ele, după aceea lumea simţită, şi în cele din urmă pe om, care după suflet ţine de duhurile zidite, iar după trup, în care este îmbrăcat sufletul, ţine de lumea simţită. Dumnezeu, fiind viaţă, viaţă de sine fiitoare, a revărsat din Sine viaţă în tot ce trăieşte şi fiinţează. Viaţa lumii este răsfrângere în aceasta a vieţii de sine fiitoare – a lui Dumnezeu. Şi duhurile, şi omul, tot restul zidirii au ieşit din mâinile Făcătorului desăvârşite – desăvârşite după măsura firii lor mărginite -, pline de bine neştirbit, fără cel mai mic amestec al răului. Binele din făpturi, aflat în potrivire cu firea lor, era răsfrângere a nemărginitei bunătăţi a Nemărginitului Făcător. Desăvârşirea mărginită a făpturilor era răsfrângere a atotdesăvârşitei desăvârşiri ce stă numai în firea Făcătorului. Duhurile şi omul au fost făcute între făpturi ca cele mai apropiate şi mai limpezi răsfrângeri ale lui Dumnezeu. În însăşi fiinţa lor, Făcătorul a însemnat trupul Său; El a împodobit acest chip cu însuşiri asemeni celor care adunate în nemărginirea lor alcătuiesc fiinţa lui Dumnezeu. Dumnezeu este bunătate: şi pe făpturile Sale înţelegătoare le-a făcut bune. Dumnezeu este înţelepciune: şi pe făpturile Sale înţelegătoare le-a făcut înţelepte. Spre a pecetlui desăvârşit asemănarea, El le-a dăruit făpturilor înţelegătoare Sfântul Său Duh, şi prin aceasta a unit duhul lor, toată fiinţa lor cu Sine.

Răul s-a arătat din voia slobodă a făpturilor înţelegătoare. Duhurile au fost cele care au zămislit răul în sineşi şi l-au născut întru dezgustătoarea lui fiinţare. Ele au împărtăşit otrava răului întregului neam omenesc, molipsind cu el rădăcina neamului, pe strămoşul Adam, amăgindu-l cu făgăduinţa unei stări deopotrivă cu cea a lui Dumnezeu. Aici se arată bunătatea lui Dumnezeu în chipul cel mai izbitor. Pentru a scoate omenirea din cădere şi pierzare, Dumnezeul Cel în Trei Ipostasuri ia omenirea prin una din Feţele Sale, îl înnoieşte în Sine şi prin Sine, îi dăruieşte prin aceasta unirea cu Sine, unire neasemuit mai strânsă decât cea dăruită la zidire. Cel ce era Fiu al lui Dumnezeu după firea Sa, înomenindu-se şi făcându-se începător de neam al oamenilor, i-a făcut fii ai lui Dumnezeu după har. Zămislirea şi naşterea asemănătoare celor dobitoceşti, cărora omul li s-a supus după cădere, sunt lepădate: ele sunt acoperite, ca să zic aşa, de naşterea de la Sfântul Duh prin botez. Oamenii renăscuţi sunt prefăcuţi din trup în duh – nu după fire, ci ca însuşire: Ce este născut din trup, trup este; şi ce este născut din Duh, duh este (Ioan 3, 6). Creştinii, care s-au născut din Adam spre moarte, se nasc prin botez spre viaţă, se nasc de la Dumnezeu, se nasc fii ai lui Dumnezeu (Ioan l, 12-13). Fiinţarea lor este numită naşterea cea de-a doua (Matei 19, 28; Tit 3, 5): ea este fiinţareîn viaţa veşnică, fiinţare cu totul alta decât era fiinţarea spre moarte; ea este o a doua fiinţare, dată pentru a doua oară după pierderea prin cădere, prin moartea veşnică, a fiinţării celei dintâi. Stării celei de-a doua fiinţări i se dă hrană potrivită. Precum naşterea întru fiinţarea cea de-a doua este naştere de la Sfântul Duh, aşa şi hrana dată omului înnoit este pregătită de Sfântul Duh. Această hrană este trupul şi sângele Dumnezeu-Omului. „Duh de viaţă făcător este Trupul Domnului”, a zis sfântul Ioan Damaschin, „fiindcă s-a zămislit din Duhul Cel de viaţă făcător: spun asta nu înlăturând firea trupului, ci voind să arăt că este de viaţă făcător şi dumnezeiesc”.

Dumnezeu-Omul, fiind Dumnezeu Atotdesăvârşit, era la arătare, pentru simţurile omeneşti trupeşti, pecetluite de cădere, numai un om. Oamenii sfinţi, care s-au făcut prin botez fii ai lui Dumnezeu, care s-au făcut duh, care au păzit şi sporit înfierea şi starea duhovnicească prin vieţuirea plăcută lui Dumnezeu, rămâneau pentru simţurile omeneşti din afară, pecetluite de cădere, oameni obişnuiţi, întru nimic deosebiţi de ceilalţi oameni. Sfintele lui Hristos Taine, fiind trupul şi sângele Dumnezeu-Omului, fiind Duh, păstrează pentru simţurile trupeşti înfăţişarea din afară de pâine şi vin. Şi se vede pâine şi vin, şi se miroase pâine şi vin, şi se pipăie pâine şi vin, şi se gustă pâine şi vin. Sfintele Taine se descoperă şi se vădesc prin lucrarea lor. Aşa S-a vădit Dumnezeu fiind acoperit cu omenitatea: El S-a descoperit şi S-a făcut mărturisit prin lucrările Sale. Aşa se vădeau sfinţii lui Dumnezeu, vasele Duhului: se vădeau şi se dădeau în vileag prin lucrările lor. Înfăţişarea de o smerenie adâncă, acoperită cu simplitatea, străină de poze, străină de afectare e o lucrare mai presus de fire, dumnezeiască! Prin lucrarea dumnezeiască e înălţată vrednicia înfăţişării minunatsmerite. Întocmai! Dumnezeu S-a smerit negrăit prin înomenire şi prin viaţa Sa pământească: toate lucrările Lui sunt negrăit de smerite, negrăit de frumoase şi de măreţe în smerenia lor. Asta priveşte şi Sfintele Taine. Ce poate fi la arătare mai smerit, mai obişnuit decât mâncarea dată oamenilor înnoiţi, decât neobişnuita, minunata, înfricosătoarea mâncare în care este dat spre mâncare Sfântul Duh, în care este dat spre mâncare Dumnezeu-Omul? Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, întru Mine rămâne şi Eu întru el (Ioan 6, 56-57). „Cel care se împărtăşeşte cu preasfântul trup şi preasfântul sânge”, a spus un mare Părinte, „stă împreună cu îngerii şi arhanghelii şi cu puterile de sus, înveşmântaţi în însăşi porfira cea împărătească a lui Hristos, încinşi cu arma cea duhovnicească. Prin asta încă nu am spus nici un lucru mare: ei sunt îmbrăcaţi în împăratul însuşi”. Când au fost rânduite jertfele preînchipuitoare au fost îngăduite spre mâncare cărnurile pregătite prin foc, a fost oprită mâncarea sângelui. Drept pricină a acestei oprelişti s-a arătat: Pentru că sângele este sufletul fiecărui trup (Lev. 17, 11). Când a fost adusă Jertfa Noului Legământ, cea preînchipuită de umbrele slabe ale jertfelor Vechiului Legământ, când a fost adusă Jertfa Noului Legământ de către Domnul, Care a fost şi Jertfa şi Jertfitorul, atunci a ieşit de la Dumnezeu altă poruncă privitoare la sângele jertfit. Beţi dintru acesta toţi, le porunceşte Domnul tuturor, chemându-i pe toţi, acesta este sângele Meu, al Legământului celui Nou (Matei 26, 27-28). Toţi sunt chemaţi să întrebuinţeze sângele lui Hristos! Chemarea e făcută din aceeaşi pricină pentru care s-a făcut oprirea. În sângele lui Hristos este sufletul Lui. La împărtăşirea cu Sfintele Taine se simte limpede atingerea sufletului lui Hristos de sufletul celui care se împărtăşeşte. Fără cuvinte, fără povăţuire prin cuvinte, sufletul începe să simtă în sine lucruri străine firii căzute: linişte, blândeţe, smerenie, dragoste către toţi, răceală faţă de cele stricăcioase şi trecătoare, împreună-simţire faţă de veacul care va să fie. Aceste simţăminte sunt sădite în suflet din sufletul lui Hristos, precum a grăit El: învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi afla odihnă sufletelor
voastre (Matei 11,29). „Învăţaţi-vă nu de la înger, nu de la om, nu din carte: învăţaţi-vă de la Mine”, spune Sfântul Ioan Scărarul, tâlcuind cuvintele Mântuitorului, „din sălăşluirea, din strălucirea şi lucrarea Mea în voi, că sunt blând şi smerit cu inima, şi cu cugetul, şi cu felul de a gândi, şi veţi afla odihnă de războiul lăuntric, uşurare sufletului vostru de apăsarea şi tulburarea pricinuite lui de gândurile aduse din latura duhurilor căzute”. Aşa este lucrarea Sfintelor Taine: ele, lucrând în noi, lucrează totodată asupra nevăzuţilor şi neadormiţilor noştri vrăjmaşi, asupra dracilor, îngrădind de ei vasul lor – omul care le primeşte în sine cu vrednicie. Hrana, materială la arătare, primită prin gură, lucrează împotriva duhurilor, le leagă ca şi cu nişte lanţuri! Masa alcătuită la arătare din pâine şi vin se luptă cu duhurile, le calcă în picioare! Gătit-ai înaintea mea masă, I-a strigat în răpire lui Dumnezeu Prorocul, arătând din depărtarea vremii spre jertfelnicul creştinesc, gătit-ai masă împotriva celor ce mă necăjesc! (Ps. 22, 6). Această lucrare a Sfintelor Taine este cunoscută îndeosebi monahilor care duc viaţă de liniştire şi sunt supuşi unor puternice năvăliri a gândurilor drăceşti. „Ei ard”, a zis Preacuviosul Pimen cel Mare, „de otrava răilor draci, şi cu nerăbdare aşteaptă sâmbăta şi duminica pentru a veni la izvoarele apei vii – la trupul şi sângele Domnului – şi a se curăţa prin ele de amărăciunea cu care i-a adăpat vrăjmaşul”. Şi duhurile căzute cunosc puterea Sfintelor Taine.

Ele se cutremură de aceasta, o urăsc, îi zavistuiesc pe cei care se împărtăşesc – îi zavistuiesc cu acea zavistie de care sunt în stare dracii… Adeseori, ei tabără cu încrâncenare asupra celui care se pregăteşte de împărtăşanie, îi răpesc gândurile, aduc asupra inimii răceală şi învârtoşare, aduc amintiri şi închipuiri apăsătoare ale păcatelor, se străduiesc să întineze conştiinţa, să îl aducă pe creştin în nedumerire, să îi împiedice împărtăşirea; adeseori, după împărtăşanie, ele săvârşesc o năvălire de acest fel, tot cu scopul de a arunca în nedumerire, de a tulbura, cu scopul de a clătina credinţa, de a semăna gândul că împărtăşirea cu Sfintele Taine nu va aduce nici un folos. Acest război nevăzut pornit de duhurile răutăţii asupra celor ce se împărtăşesc dă mărturie despre însemnătatea şi folosul cum nu se poate mai mari ale Sfintelor Taine. Scumpă este comoara a cărei primire se străduiesc atât de mult să n-o îngăduie omului vrăjmaşii lui! Scumpă este comoara pe care se străduiesc cu atâta încrâncenare să i-o răpească omului vrăjmaşii lui! Să ne întărim prin credinţă şi să ne împotrivim cu bărbăţie potrivnicilor noştri! Să ne străduim, când ne pregătim pentru primirea Sfintelor Taine, să păzim pe cât e cu putinţă trezvia! După primirea Sfintelor Taine, să ne străduim iarăşi a păstra această trezvie! Să nu ne temem de furtuna sufletească stârnită de năvălirea duhurilor! Să nu îngăduim trândăviei şi tulburării să pună stăpânire pe noi! Lucrarea Sfintelor Taine nu va întârzia să se arate în sufletul nevoitorului răbdător, aşa cum se arată soarele pe cer după curăţirea acestuia de nori. Asupra vrăjmaşilor mei a privit ochiul meu (Ps. 53, 7), a zis Sfântul David după trecerea tulburării pricinuite de aceştia în sufletul lui. Aceeaşi mărturisire despre sine o va rosti şi părtaşul Sfintelor Taine după ce se va fi slobozit de năvălirea duhurilor, pe care cu atât mai limpede le dă în vileag înaintea lui lucrarea Sfintelor Taine. Oricine se împărtăşeşte cu luare-aminte şi evlavie, cu pregătirea cuvenită, cu credinţă, simte în sine o schimbare – dacă nu îndată după împărtăşire, atunci după trecerea a oarecare vreme. O minunată pace se pogoară în minte şi în inimă; se îmbracă în linişte mădularele trupului; pecetea harului se aşterne pe faţă; gândurile şi simţămintele sunt legate cu legături sfinţite, duhovniceşti, care împiedică mişcarea slobodă lipsită de dreaptă socotinţă şi uşurătatea, care le înfrânează. La cel care trăieşte mereu în luare-aminte şi evlavie, lucrarea Sfintelor Taine devine mai limpede, mai simţită, mai îmbelşugată. Lucrarea aceasta a fost asemuită de Scriptură cu ungerea capului, adică a minţii, cu untdelemn duhovnicesc, a fost asemuită unui potir împărătesc, ce adapă ca un puternic sufletul cu simţăminte care purced de la Sfântul Duh, care purced de la Hristos. Celui care duce necurmat viaţă de luare-aminte şi evlavie i se face înţeleasă în parte neînţeleasa milă a lui Dumnezeu, cea arătată oamenilor în dăruirea hranei cereşti. Această milă a lui Dumnezeu îl va urma spre mântuire, cu puterea sa cea mai presus de fire, pe cel ce se împărtăşeşte cât se poate de des şi cât se poate de vrednic, în toate zilele vieţii lui, îl va sălăşlui în casa cerească a Domnului întru nesfârşită lungime de zile (Ps. 22, 7).

Pâinea cea materială este chip al pâinii cereşti, şi vinul este chip al adevăratei băuturi duhovniceşti. Lucrarea pâinii materiale şi vinului material închipuie lucrarea trupului şi sângelui lui Hristos. Lucrarea pâinii materiale şi vinului material este materială. Prin pâine sunt sprijinite şi întărite puterile trupeşti; vinul, lucrând în sânge, stârneşte în el lucrarea, împreună-lucrează cu pâinea spre hrănirea şi întărirea trupului. Lipsit de hrana materială, trupul cade negreşit pradă morţii. Pâinea duhovnicească – trupul lui Hristos – întăreşte inima omului, întăreşte toată fiinţa lui, îi întăreşte voia, îi întăreşte mintea, aduce la calea dreaptă poftele şi pornirile sufletului şi trupului, sloboade însuşirile fireşti ale oamenilor de neputinţele cu care firea noastră s-a molipsit la cădere şi care se numesc patimi – adică suferinţe, boli. Băutura duhovnicească împreună-lucrează cu mâncarea duhovnicească. Ea împărtăşeşte sufletului calitatea însuşirilor lui Hristos. Hristos a luat asupra Sa toate însuşirile omeneşti, afară de păcat: însuşirile sufletului omenesc al lui Hristos sunt străine de vătămarea păcatului, sunt fără de prihană; din pricina unirii cu Dumnezeirea, ele sunt dumnezeieşti. Cu aceste însuşiri îndumnezeite se adapă sufletul celui care bea sângele lui Hristos. „Precum vinul cel material”, a grăit Sfântul Marcu, „se amestecă în toate mădularele celui ce bea şi ajunge vinul în el şi el în vin: aşa şi cel ce bea sângele lui Hristos se adapă cu Duhul Dumnezeirii, se amestecă în sufletul cel desăvârşit (al lui Hristos) şi acest suflet în el. Sfinţindu-se în acest chip, se face vrednic de Domnul”79. Cel care se îndepărtează de împărtăşirea cu Sfintele Taine se înstrăinează de Hristos, este lăsat în seama sa, în firea sa răpusă de moartea veşnică. Moartea veşnică este nimicită în om, înăuntrul lui, în minte şi în inimă, doar de Hristos. El intră, Dumnezeu Atotputernic fiind, în nepătrunsele vistierii ale omului şi acolo loveşte moartea cu moarte. Dacă nu se săvârşeşte aceasta, moartea veşnică rămâne în om, rămâne în el ca temei şi chezăşie a pierzaniei veşnice. Nu este cu putinţă să scape de veşnica pierzanie cel care are şi păstrează în sine temeiul şi chezăşia ei: moartea veşnică.

O! Ce lesne de înţeles, cât de firească se face chemarea Atotmilostivului nostru Domn la gustarea atotsfântului Său trup şi sânge, la hrănirea cu ele! Această chemare ar trebui să aibă cea mai mare putere de înduplecare: ea e unită cu mari făgăduinţe şi mari ameninţări. Domnul, din dragostea Sa cea negrăită către noi, ne-a mântuit prin Sine, înlocuind pedepsele noastre prin pedeapsa Sa, înlocuind vrednicia noastră spurcată prin vrednicia Sa preasfântă: din aceeaşi negrăită dragoste, în minunata rânduială şi minunatul sistem rânduite de această dragoste, El ne cheamă în cea mai strânsă unire cu Sine prin împărtăşirea Sfintelor Taine, arătând-o pe aceasta drept cea mai neîndoielnică şi neapărat trebuincioasă condiţie a mântuirii noastre. Lucraţi nu mâncarea cea pieritoare, ci mâncarea aceea care rămâne spre viaţă veşnică, pe care fiul Omului o va da vouă (Ioan 6, 27). Tatăl Meu dă vouă din cer pâinea cea adevărată: pentru că pâinea lui Dumnezeu este ceea ce se pogoară din cer şi dă viaţă lumii (Ioan 6, 32-33). Eu sunt pâinea vieţii (Ioan 6, 48). Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer; de va mânca cineva din pâinea aceasta, va fi viu în veci; şi pâinea pe care o voi da Eu, trupul meu este, pe care îl voi da pentru viaţa lumii (Ioan 6, 51). Că trupul Meu este adevărată mâncare, şi sângele Meu adevărată băutură (Ioan 6, 55). Amin, amin grăiesc vouă: de nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă întru voi (Ioan 6, 53). împărtăşirea cu Sfintele Taine a fost rânduită pentru fiecare zi. Împărtăşirea zilnică de viaţa lui Hristos trebuie să dea în fiecare zi creştinului viaţă duhovnicească. „Deasa împărtăşire de viaţă”, a zis Vasile cel Mare, „ce altceva înseamnă decât deasă luare de viaţă?” Deasa împărtăşire ce altceva înseamnă decât înnoirea în noi a însuşirilor Dumnezeu-Omului, dacă nu înnoirea noastră prin aceste însuşiri? Înnoirea, sprijinită şi hrănită mereu, sfârşeşte prin a fi însuşită de către om. În urma ei şi prin ea este nimicită învechirea cea dobândită prin cădere; moartea veşnică este biruită şi omorâtă prin viaţa veşnică, cea viindă în Hristos, ce izvorăşte din Hristos; viaţa – Hristos – se sălăşluieşte în om. Deosebita lucrare a cuvântului lui Dumnezeu, descrisă de Sfântul Apostol Pavel, o au şi Sfintele Taine. Este firesc! Precum în cuvântul lui Dumnezeu lucrează Hristos, lucrează Sfântul Duh, lucrează Hristos şi Sfântul Duh, împreună-lucrând unul cu celălalt, lucrând din izvorul cel unul, de o cinste şi de o fire cu Ei: din Tatăl. Aşa lucrează Ei şi în Sfintele Taine. Viu este cuvântul lui Dumnezeu, a vestit marele Pavel, şi lucrător şi mai ascuţit decât toată sabia ascuţită de amândouă părţile, şi străbate până la despărţirea sufletului şi a duhului, şi a mădularelor şi a măduvei, şi este judecător cugetelor şi gândurilor inimii (Evr. 4, 12).

Acelaşi lucru trebuie spus şi despre Sfintele Taine! „Ele intră în fiinţa noastră”, spune Sfântul Ioan Damaschinul, „pentru a ne păzi şi curaţi de toată întinăciunea, pentru a depărta de la noi toată vătămarea. Iar dacă află în noi aur măsluit, îl curăţă prin focul judecăţii, ca să nu fim osândiţi împreună cu lumea în veacul care va să fie: ne curăţă prin boli şi prin toate necazurile”. Cel care se împărtăşeşte cu Sfintele Taine este dator să ştie că primindu-le judecată îşi mănâncă şi bea (I Cor. 11, 29), precum a zis Apostolul. Această judecată îndreptăţeşte pe cei ce îşi duc viaţa în chip plăcut lui Dumnezeu, le împarte din belşug răsplăţi duhovniceşti: el judecă păcătoşenia celor care nu au plăcut destul lui Dumnezeu, vindecă greşelile prin pedepse vremelnice spre înlăturarea celor veşnice; ea loveşte cu pedepse, cu pedepse, înfricoşătoare, pe cei care cutează să se apropie de Sfintele Taine, ducând de bună voie viaţă păcătoasă, potrivnică poruncilor lui Hristos.

Pe acest temei, celor care doresc să se apropie de Sfintele Taine li s-a poruncit să se cerceteze pe sine cu toată râvna. Să se cerce omul pe sine, şi aşa din pâine să mănânce şi din pahar să bea (I Cor. 11, 28). Ei sunt datori să se cufunde în cercetarea de sine; sunt datori să se cureţe de păcate, să le dezrădăcineze prin spovedanie şi pocăinţă; sunt datori să îşi îndrepteze abaterile de la calea poruncilor lui Hristos, chiar şi pe cele mai subţiri, prin întoarcerea la această cale; sunt datori să pună în sufletul lor hotărârea de a se ţine din răsputeri de această cale, să-şi întărească această hotărâre prin citirea, prin învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu, prin rugăciuni cât se poate de fierbinţi, prin deasa împărtăşire cu Sfintele Taine. Ei sunt datori să cerceteze nimicnicia, sărăcia, păcătoşenia, căderea omenească pe de o parte, iar pe de alta – măreţia lui Dumnezeu, nepovestita bunătate a Mântuitorului, Care a dat pentru noi spre omorâre trupul Său, spre vărsare sângele Său; negrăita dragoste a Mântuitorului, Care ne hrăneşte cu trupul şi sângele Său şi prin aceasta ne aduce în cea mai strânsă unire cu Sine. În urma acestei cercetări şi judecări de sine apare umilinţa inimii, şi creştinul este pregătit de vrednica primire a Sfintelor Taine prin recunoaşterea nefăţarnică a nevredniciei sale. Această cercetare de sine a fost înfăţişată de Sfinţii Părinţi în rugăciunile dinaintea împărtăşaniei, prin care ei ajută îngustimii şi împietririi noastre, prin care ei îmbracă sufletele noastre, ca în nişte haine de nuntă, în smerenia pe care o iubeşte atât de mult Mântuitorul nostru. Cel ce se smereşte pe sine va fi înălţat (Luca 18, 14), a zis Mântuitorul, şi de va mânca cineva din pâinea aceasta, va fi viu în veci (Ioan 6, 51).

Împărtăşirea vrednică cu Sfintele Taine este cu putinţă doar pentru cel ce duce mereu viaţă evlavioasă sau după pocăirea de viaţa păcătoasă şi părăsirea ei hotărâtă, mărturisită şi pecetluită prin aducerea pocăinţei după cum povăţuieşte Sfânta Biserică. Viaţa împrăştiată, fără luare-aminte, neluminată şi necălăuzită de cuvântul lui Dumnezeu, îndreptată după închipuirile propriei cugetări, după pornirile inimii şi trupului iubitoare de păcat, îi lasă omului numele deşert de creştin şi, în schimb, îl lipseşte de cunoaşterea temeinică de Dumnezeu şi de sine, îl lipseşte de vederea cuvenită asupra Sfintelor Taine, îl lipseşte de pregătirea cuvenită înaintea acestora, de cuviincioasa aşezare şi stare sufletească în timpul primirii Tainelor, de neapărat trebuitoarea păstrare a acesteia după primirea lor. Cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, judecată luişi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului (I Cor. 11, 29), nedându-i preţul cuvenit, nepregătind vasul nostru pentru primirea celei mai mari şi mai sfinte comori. Comoara cea mai mântuitoare e, totodată, prin negrăita sa sfinţenie, şi cea mai înfricoşătoare. Nu ne-ar fi pedepsit judecata lui Dumnezeu de am fi dus viaţă de trezvie după poruncile lui Hristos, împlinindu-le cu osârdie, vindecând cu râvnă prin pocăinţă scăpările în împlinirea lor. De ne-am fi judecat pe noi înşine, n-am fi fost osândiţi (I Cor. 11, 31). Uşurătatea şi viaţa neîndestul de îmbunătăţită este pedepsită de judecata lui Dumnezeu, pe care o stârneşte primirea cu nevrednicie a Sfintelor Taine – este pedepsită cu milostivire în vremelnicie cu scopul mântuirii în veşnicie. Iar judecaţi fiind, suntem certaţi de Dumnezeu, ca să nu fim osândiţi împreună cu lumea (I Cor. 11, 32). Înşirând pedepsele sub care au căzut corintenii pentru nevrednica împărtăşire cu Sfintele Taine, din pricină că nu aveau viaţă destul
de plăcută lui Dumnezeu, Apostolul grăieşte: Pentru aceasta, pentru împărtăşirea fără îndestulă vrednicie cu Sfintele Taine, între voi mulţi sunt bolnavi şi neputincioşi, şi dorm mulţi (I Cor. 11, 30).

Altceva înseamnă împărtăşirea nevrednică cu Sfintele Taine a celui care duce de bună voie şi dinadins viaţă păcătoasă, la cel ce cade în păcate de moarte, la cel necredincios şi rău credincios. Cei care se împărtăşesc într-o asemenea stare săvârşesc o fărădelege care atrage după sine pedepse care deja nu mai sunt îndreptătoare, ci sunt nestrămutate; fărădelege care atrage după sine chinurile veşnice82. Fărădelegea aceasta este deopotrivă celei pe care au săvârşit-o ucigaşii Dumnezeu-Omului83, care L-au acoperit cu batjocuri, L-au lovit peste obraz, au umplut de scuipări faţa Lui, I-au sfâşiat trupul cu bătăi, piroane, răstignire. Oricare va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, spune Sfântul Apostol Pavel, vinovat va fi trupului şi sângelui Domnului (I Cor. 11, 29). …O aşteptare oarecare înfricoşată a judecăţii şi iuţimea focului, care va să mănânce pe cei potrivnici. Lepădând cineva legea lui Moisi, fără de milă prin doi sau trei martori moare – cu cât mai amară muncă socotiţi că va lua cel ce a călcat pe Fiul lui Dumnezeu şi a socotit a fi un lucru oarecare sângele legei, cu care a fost sfinţit, şi a ocărât Duhul harului? (Evr. 10, 27-29). Să se cerce omul pe sine (I Cor. 11, 28), să se cerceteze pe sine înainte să se apropie de Sfintele Taine – şi dacă este cufundat în spurcăciunea păcatului să se depărteze de înfricoşata împărtăşire, ca să nu se umple măsura păcatelor sale şi să nu le pecetluiască desăvârşit prin cel mai greu păcat: batjocorirea Sfintelor Taine ale lui Hristos, batjocorirea lui Hristos. Mai înainte de a intra cutezător la nunta Fiului lui Dumnezeu, să se îngrijească de haina sufletului său: aceasta e spălată, curăţită de petele păcatelor, oricare ar fi acestea, prin negrăita milă a lui
Dumnezeu, atunci când ne pocăim. Preacuviosul Marcu Ascetul a băgat de seamă următorul lucru: „Între semănătură şi seceriş a fost rânduită o anumită întindere de vreme: din această pricină nu credem în răsplătire”84. Acestui fel de necredinţă îi sunt supuşi aproape toţi cei care se împărtăşesc cu nevrednicie. Apropiindu-se de Tainele lui Hristos din putoarea păcatului, aruncându-se în putoarea păcatului după primirea Tainelor, nevăzând asupra lor pedeapsă neîntârziată, ei presupun că nu urmează niciodată vreo pedeapsă. Greşită părere! Iudeilor le-a fost prezisă desăvârşită şi nestrămutată pedepsire pentru uciderea de Dumnezeu; aceasta însă a urmat la câteva zeci de ani după săvârşirea neîntrecutei nelegiuiri. Negrăita milostivire şi îndelungă răbdare a lui Dumnezeu încă mai aştepta pocăinţa lor. Această milostivire şi îndelungă răbdare aşteaptă şi pocăinţa noastră. Pedeapsa este amânată iar şi iar: ea însă va veni negreşit asupra păcătoşilor nepocăiţi, îndărătnici, care săvârşesc dinadins păcatul. Începutul ei se vede cel mai des în moartea năprasnică sau într-o boală care înlătură putinţa pocăinţei. Pedeapsa ca atare e împlinită în tărâmul de dincolo de mormânt. Nu vă amăgiţi, spune Apostolul: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; că ce va semăna omul, aceea va şi secera. Că cel ce seamănă în trupul său, din trup va secera stricăciune, iar cel ce seamănă întru Duhul, din Duhul va secera viaţă veşnică (Galateni 6, 7-8).

Dumnezeu-Omul a rânduit Taina Euharistiei astăzi, după gustarea paştilor preînchipuitoare şi a cinei ce a urmat acestora, înaintea mergerii la patimile cele mântuitoare pentru noi. Părtaşii cinei au fost cei doisprezece Apostoli. Pomenind şi prăznuind această mare întâmplare, Sfânta Biserică îşi adună acum fiii în sânul său la dumnezeiasca Liturghie – în chip neobişnuit, după amiază, la ceas de seară, ca săvârşirea şi împărtăşirea Sfintelor Taine să aibă loc chiar în vremea la care Domnul a săvârşit Taina Euharistiei pentru întâia oară, chemând la hrănirea cu trupul şi sângele Său. În acest fel, marea întâmplare, chiar prin împrejurările pomenirii sale, este puternic întipărită în sufletele noastre, şi porunca Domnului: Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea (I Cor. 11, 25) este împlinită întocmai. „Domnul”, spune Sfântul Vasile cel Mare întemeindu-se pe Sfânta Scriptură şi Sfânta Predanie, „vrând să meargă la cea de voie şi pururea pomenită şi de viaţă făcătoare moarte a Sa, în noaptea în care S-a dat pe Sine însuşi pentru viaţa lumii, luând pâine în sfintele şi preacuratele Sale mâini, arătând-o Ţie, lui Dumnezeu-Tatăl, mulţumind, binecuvântând, sfinţind şi frângând, a dat Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli, zicând: Acesta este trupul Meu, Care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea şi paharul, din roadă viţei luând, amestecând, mulţumind, binecuvântând şi sfinţind, a dat Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli, zicând: Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu al Legii celei Noi, Care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor”. Acest trup şi acest sânge sunt trupul şi sângele adevărat al Dumnezeu-Omului, luate de El din Preasfânta Fecioară; acest trup şi acest sânge sunt dumnezeieşti, fiind întru adevăr unite cu Dumnezeirea. „Nu trupul înălţat se pogoară din ceruri”, spune Sfântul Ioan Damaschin, „ci pâinea şi vinul se prefac în trupul şi sângele dumnezeiesc. Iar de vei întreba în ce chip se săvârşeşte aceasta, destul îţi este ţie să auzi că se săvârşeşte prin Duhul Sfânt, la fel cum şi din Sfânta Născătoare de Dumnezeu Domnul Şi-a alcătuit Sieşi şi întru Sine trup prin Duhul Sfânt: mai mult nu ştim nimic, ci numai că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat şi lucrător şi atotputernic. Chipul lucrării lui Dumnezeu este necercetat”.

Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea, le-a zis Mântuitorul lumii oamenilor aleşi de El, unindu-Se cu ei în foişor, la Cina cea de taină. Şi porunca Domnului e împlinită până acum în toată lumea, în toate bisericile ortodoxe. Ce poruncă atotputernică! Ea a fost dată unui număr de doisprezece pescari şi vameşi dintre cei mai simpli – dată la o cină smerită dinainte de moarte, la care au fost rostite multe preziceri amare, care aveau să se împlinească fără întârziere; dată în liniştea şi întunericul serii, în singurătatea foişorului, care alcătuia partea de sus, osebită, a casei: şi lucrează pe tot pământul, lucrează peste veacuri, peste miile de ani. Dumnezeiasca Liturghie, pe toată întinderea sa, prin toate ale sale, înfăţişează un şir de pomeniri ale Domnului. Însăşi pregătirea pâinii şi vinului pentru sfinţire începe cu această pomenire. Îmbrăcat în toate veşmintele, preotul, înainte de începerea dumnezeieştii Liturghii, săvârşeşte proscomidia – aşa se numeşte aducerea pâinii şi a vinului şi pregătirea lor în felul cum trebuie să fie ele pentru săvârşirea Liturghiei. Preotul ia o prescură şi, făcând cruce pe ea cu copia de trei ori, rosteşte de trei ori cuvintele: „Întru pomenirea Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos” 89. În continuare, el spune că Domnul ca o oaie spre junghiere S-a adus şi ca un miel fără de glas înaintea celui ce-L tunde, aşa nu îşi deschide gura Sa (Is. 53, 7). În continuare, sunt pomenite felurite întâmplări ce ţin de patimile Domnului. Pâinea şi vinul pregătite, sfinţite prin preasfintele pomeniri, capătă însemnătatea şi numele de chipuri ale trupului şi sângelui lui Hristos91. După aceea începe dumnezeiasca Liturghie. După chemarea Duhului Sfânt de către arhiereu sau preot şi după sfinţirea chipurilor, aceste chipuri ale trupului şi sângelui lui Hristos se prefac în trupul şi sângele lui Hristos. În timpul săvârşirii marii taine se cântă cântarea: Pe Tine Te lăudăm, pe Tine bine Te cuvântăm, Ţie îţi mulţumim şi ne rugăm Ţie, Dumnezeului nostru. Cântarea aceasta este o repetare a binecuvântării, mulţumirii, laudei rostite de Mântuitorul la sfinţirea şi preschimbarea pâinii şi vinului în trupul şi sângele Lui la Cina cea de taină. Nu este loc pentru alte cuvinte la săvârşirea marii taine. Taina este de neurmat, de netâlcuit. Înaintea ei şi mintea omenească, şi cea îngerească trebuie să stea cu evlavie şi, din covârşirea evlaviei, să tacă. Iar dacă sunt îngăduite cuvintele şi glasul, prin ele trebuie să se vădească numai mulţumire şi slavoslovie de aceeaşi putere şi de aceeaşi însemnătate cu tăcerea evlavioasă. Preţul nespus al darului, sfinţenia, înălţimea lui cea dumnezeiască pot fi tâlcuite în chip netâlcuit doar prin mulţumire şi slavoslovire adusă lui Dumnezeu.

Măreţia tainei pune asupra noastră îndatoriri pe măsură. Suntem datori să ne înfăţişăm nu numai sufletele, ci şi trupurile jertfă vie, sfântă, bine-plăcută lui Dumnezeu (Romani 12, 1). Trupul pentru Domnul, şi Domnul pentru trup (I Cor. 6, 13). Trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos (I Cor. 6, 15), spune Apostolul. Menirea atât a sufletului, cât şi a trupului omului este de a fi locaş al lui Dumnezeu (II Cor. 6, 16), vas al Dumnezeirii (I Tes. 4, 4). Potrivit acestei meniri a omului trebuie pus în rânduială sufletul, precum şi trupul. Cu neputinţă, cu neputinţă este să fie primit Dumnezeu într-un suflet care şi-a luat rânduială de la satana! Cu neputinţă este să fie primit Dumnezeu într-un trup în care stăpânesc poftele necurate. Dumnezeu a oprit aceasta sub ameninţarea celor mai înfricoşătoare pedepse. Cei care calcă opreliştea lui Dumnezeu, care calcă măreţia lui Dumnezeu, care îl calcă pe însuşi Dumnezeu, săvârşesc un păcat de o nemăsurată greutate.

Să ne slobozim trupul de grosime, de poftele, năzuinţele, pornirile păcătoase. Să ne curăţăm sufletul atât de patimile ce sunt doar ale lui – de mânie, de iubirea averilor, de slava deşartă şi de celelalte de acest fel – cât şi de cele cu care îl molipseşte trupul, precum ar fi înverşunarea pântecelui şi patima dulceţii. Să ne curăţim duhul de întinăciunea proprie lui, de gândurile mincinoase, hulitoare de Dumnezeu, de simţămintele rătăcite, din care se alcătuiesc amăgirea de sine, orbirea, omorârea cu moartea veşnică. Slobozirea noastră este lucrată de sfântul Adevăr (Ioan 8, 32). Slobozirea şi curăţirea noastră este lucrată prin înfrânarea de la prisosul în mâncare şi băutură, prin priveghere, prin starea în picioare şi plecarea genunchilor la rugăciune, prin înfrânarea privirii, pipăitului, auzului şi celorlalte simţuri trupeşti, prin a căror nepază păcatul intră în suflet, spurcând atât trupul, cât şi sufletul. Slobozirea şi curăţirea noastră este lucrată de Cuvântul lui Dumnezeu (I Cor. 11, 29). Să ne hrănim cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu, să îi dăm viaţă în noi, să împreună-lucrăm cu Cuvântul cel lucrător al lui Dumnezeu prin lucrarea după voia şi porunca Domnului, care ne sunt vestite de Cuvântul lui Dumnezeu. Să se reînnoiască ades în pomenirea noastră, prin cugetarea evlavioasă, patimile Mântuitorului nostru, moartea Lui pe cruce, prin care am fost răscumpăraţi de la moartea cea veşnică, viaţa Lui pământească, în care s-au vădit mereu smerenia şi dragostea, pe care şi a petrecut-o în mijlocul lipsurilor şi care a fost plină de necazuri. Să luăm hotărârea nestrămutată de a petrece în chip înţelept şi plăcut lui Dumnezeu scurta noastră pribegie pe acest pământ. Să o petrecem pregătindu-ne pentru veşnicie, pregătindu-ne pentru judecata lui Dumnezeu. Pentru aceasta este neapărată nevoie să luăm aminte cu osârdie la noi înşine, să ne punem în rânduială cu osârdie după învăţătura Evangheliei, să ne îndreptăm cu osârdie prin pocăinţă scăpările şi abaterile. Înfricoşătoare sunt săltarea fiilor lumii, necontenita lor împrăştiere şi multa grijă de cele stricăcioase, beţia lor de amăgirea lumii deşarte. Această stare aduce după sine pierzania. Moartea veşnică şi-a deschis deja către jertfele sale cele de bunăvoie botul întunecat, de iad, gata să le înghită la primul semn al îngăduinţei lui Dumnezeu, la semnul îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, care aşteaptă pocăinţa păcătoşilor, la depărtarea hotărâtoare a lui Dumnezeu de păcătoşii nepocăiţi. Să ne temem de căderea într-o stare atât de înspăimântătoare! Să tindem în vreme şi la bună vreme toate puterile noastre spre Dumnezeul nostru, ca să devenim ai Lui în veşnicie şi să aflăm în asta mântuirea şi fericirea noastră în timp şi în veşnicie. Dacă vom vieţui astfel în chip statornic şi astfel vom dovedi credincioşia noastră faţă de Dumnezeu, ne va adumbri harul dumnezeiesc, va întări nevoinţă noastră şovăitoare, o va preface şi renaşte, ne va dărui nevoinţă nouă, puternică, duhovnicească, cerească: prin această nevoinţă ne va duce la îmbelşugată şi grabnică sporire. Şi în treapta nevoinţei proprii – care se bucură şi ea de împreună-lucrarea harului, dar nu în chip vădit – slujitorul lui Dumnezeu, deşi încă se luptă cu patimile, se împărtăşeşte deja cu vrednicie de trupul şi sângele lui Hristos, atunci când se împărtăşeşte cu ele întru umilinţa duhului şi deplina recunoaştere a nimicniciei sale. Trupul şi sângele lui Hristos împreună-lucrează cu nevoinţa lui, care este nevoinţă mucenicească: ele îl curăţesc şi îl ceartă potrivit milostivei, dumnezeieştii lor judecăţi, arzând şi nimicind în el toate întinăciunile pe care nu poate să le vadă, nici să le nimicească singur. Adumbrindu-l cu harul pe nevoitor, trupul şi sângele lui Hristos îi dau viaţă, insuflă în el gânduri şi simţăminte noi, pe care nu le cunoştea deloc mai înainte, duhovniceşti şi înalte, îi descoperă taine dumnezeieşti, împlinesc lucrările Sfântului Duh, aduc o smerenie care nu suferă, prin adâncimea sa şi minunata linişte căreia îi dă naştere, asemănare cu smerenia adusă de pătimirile sub jugul patimilor şi duhurilor căzute. Cel ce se lipeşte de Domnul, un duh cu Domnul este (I Cor. 6, 17). Domnul este Duh, şi pe omul care se lipeşte de El îl uneşte cu Sine, îl face duh, în ciuda faptului că omul cu pricina rămâne în trup: omul acela devine duhovnicesc, primind de la Duhul Sfânt însuşiri duhovniceşti şi, în schimb, se desfac de el şi cad de la el, precum coaja unei răni vindecate, însuşirile dobitoceşti cu care l-a molipsit căderea. Vieţuirea după poruncile evanghelice, rugăciunea întru umilinţa duhului duc la unirea cu Domnul: această unire este săvârşită prin harul dumnezeiesc şi împărtăşirea cu atotsfântul şi dumnezeiescul trup şi sânge al Domnului.

Dumnezeu a hrănit cu mana căzută din cer poporul Său ales, pe israiliteni, când acest popor călătorea prin pustie din Egipt în Pământul Făgăduinţei: Le-a plouat lor mană să mănânce, spune Scriptura, pâine cerească le-a dat lor. Pâine îngerească a mâncat omul (Ps. 77, 28-29). Prin această pâine era preînchipuit Hristos, Care hrăneşte cu cuvântul Său (Matei 4, 4), cu trupul şi sângele Său pe creştini, care pribegesc în valea plângerii, care merg şi se înalţă spre patria de Sus prin felurite şi numeroase piedici, pătimiri, încercări. Egiptul înseamnă starea căderii omeneşti, starea de robie faţă de păcat şi de duhurile căzute. Prin ieşirea din Egipt este închipuită lepădarea vieţii păcătoase, primirea credinţei în Hristos, intrarea în vieţuirea după poruncile lui Hristos. Pământul făgăduinţei este cerul; călătoria prin pustie este viaţa pământească; pâinea cerească este Hristos. Pentru că pâinea lui Dumnezeu este ceea ce se pogoară din cer şi dă viaţă lumii (Ioan 6, 33). Părinţii voştri, spune Hristos noului Israil despre Israilul cel vechi, au mâncat mană în pustie şi au murit. Aceasta este pâinea care se pogoară din cer ca de mănâncă cineva dintr-însa să nu mai moară (Ioan 6, 49-50) cu moarte veşnică nici în vremea vieţii pământeşti, nici după despărţirea sufletului de trup. Amin.
(din Predici la Triod şi Penticostar)