Acatist către Dumnezeu Fiul pentru izbăvire de necazuri

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1:
„Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârşit? Până când vei întoarce faţa Ta de la mine? Până când voi îngrămădi gânduri în su fletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea?”, se întreba David proorocul, cu prins de tulburare. Dar când sufletul său s a ve selit de milele Tale, Ţi-a cântat cu dragoste şi mulţumire: Aliluia!

Icosul 1:
Ştim că la nunta din Cana Galileii ai prefăcut apa în vin, Preadulce Iisuse, şi credem că aşa poţi schimba slăbiciunea noastră în putere, frica noastră în curaj, deznădejdea noastră în nădejde; venim la Tine ca la singurul nostru ocrotitor, ca la singurul nostru sprijin. Cine ne va izbăvi de neputinţele noastre dacă nu o vei face Tu? Sau cine ne va da cele de trebuinţă? Numai Tu, Doamne, eşti limanul nostru şi la Tine căutăm alinare:

Doamne, Cel ce ne înconjuri cu iubire nemărginită, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, Împăratul împăraţilor, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, Care eşti Răsăritul Răsăriturilor, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, mângâietorul sufletelor noastre, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, înfrumuseţătorul făpturilor, fie voia Ta, nu voia noastră;
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte ne precum ştii!

Condacul 2
„Luaţi, fraţilor, ca pildă de suferinţă şi de în delungă răbdare pe proorocii care au grăit în numele Domnului”, ne îndeamnă Sfântul Apos tol Iacov, iar noi, urmând sfatul său, pur tăm în cugetele noastre nu numai sufe rin ţele sfinţilor prooroci, ci şi pe ale tuturor sfin ţilor care, gustând din paharul durerii, I au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2
Ştim neputinţele şi slăbiciunile noastre, dar ştim şi că Îţi stă în putere să ne întăreşti aşa cum L ai întărit pe David când s a luptat cu Goliat şi cum i ai întărit pe sfinţii Tăi în lup ta cu puterile întunericului. Pentru acesta ne ru găm Ţie:

Doamne, precum i ai păzit pe cei trei ti neri în cuptorul cel de foc, păzeşte ne şi pe noi;
Doamne, ocroteşte ne aşa cum l ai ocro tit pe Proorocul Daniil când se afla în groapa cu lei;
Doamne, care în grele încercări i ai fost aco peritor Sfântului Apostol Pavel, acope ră ne cu harul Tău;
Doamne, dă ne puţin din puterea ce i ai da t o tânărului mucenic Nestor când l a bi ru it pe puternicul Lie;
Doamne, învaţă ne să râvnim la răbdarea Sfântului Alexie, cel numit Omul lui Dum ne zeu;
Doamne, ajută ne să îi cinstim şi să îi ur măm pe sfinţii pe care nimic nu i a putut des părţi de dragostea Ta;
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte ne precum ştii!

Condacul 3
Ştim cuvântul Evangheliei că „cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui” şi ne temem să nu pierim din pricina nerăbdă rii noastre. O, dacă am avea mucenicească răb dare, atunci ar fi primită de Dumnezeu ca o tămâie cu bun miros şi s ar înălţa la ce ruri ca un tainic: Aliluia!

Icosul 3
Decât să ne plângem că suferim cum nu a mai suferit nimeni vreodată, mai bine ne am adu ce aminte de Dreptul Iov. Bunătăţi felu ri te a avut şi pe toate le a pierdut, dar pentru că nu L a hulit pe Dumnezeu s a învrednicit de bi necuvântarea Sa şi a primit la urmă mai multe decât avea la început. Ajută ne să ne împărtă şim de răbdarea sa, Doamne, Cel ce ai fost răstignit pe cruce pentru mântuirea noastră, şi să ne împărtăşim şi de binecu vân tările Tale:

Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, mi luieşte ne;
Doamne, dătătorul celor ce cer, dă ru ieşte ne darul răbdării;
Doamne, îmbrăcămintea săracilor, îm bra că ne cu răbdarea Dreptului Iov;
Doamne, folositorul văduvelor, înţelep ţeş te ne ca să nu mai cădem în deznădejde;
Doamne, apărătorul celor lipsiţi, în va ţă ne să Îţi cerem ajutorul;
Doamne, deschizătorul celor ce bat, des chi de ne nouă uşa binecuvântărilor Tale;
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mân tuirea noastră, mântuieşte ne precum ştii!

Condacul 4
Grijile ne apasă şi ne tulbură, îndepărtân du ne mintea de la Dumnezeu, şi sufletele noas tre nu găsesc alinare. Nu este cu putinţă să scăpăm de tirania lor dacă nu ne vom în drep ta nădejdea spre Domnul, Cel ce aş teap tă să primească de la noi cântarea: Aliluia!

Icosul 4
„Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine, căci zi ua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zi lei răutatea ei.” Aşa ne ai povăţuit Tu, Prea bunule Doamne, dar noi nu am ur mat acest cu vânt, ci fiind plini de mândrie ne am pus nă dejdea în lucrul mâinilor noas tre. Dar acum, ruşinaţi fiind şi lipsiţi de cele de tre bu in ţă, că dem cu umilinţă la aju torul Tău, nă dăj duind că vei ierta greşeala noastră:

Doamne, vezi lipsurile noastre şi dăru ieş te ne toate cele de trebuinţă;
Doamne, întăreşte ne să putem răbda în cer cările prin care ai îngăduit să trecem;
Doamne, dăruieşte le celor lipsiţi de hra nă să se îndestuleze de milele Tale;
Doamne, Care ai înmulţit pâinile şi peştii în pustie, înmulţeşte darurile cu care bine cu vân tezi familiile nevoiaşe;
Doamne, ajută ne să nu ne lipim inimile de bunătăţile lumeşti;
Doamne, luminează ne gândurile, ca să nu mai râvnim ceea ce nu ne este de folos;
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mân tuirea noastră, mântuieşte ne precum ştii!

Condacul 5
Ştiindu ne în vreme de boală cârtitori pre cum de demult iudeii în pustie, Te rugăm cu zdrobire de inimă să alungi de la noi aceas tă neputinţă şi să ne dai putere ca oricât de mari ar fi suferinţele noastre să Îţi cântăm, grăind: Aliluia!

Icosul 5
Toţi vom muri, toţi vom părăsi această lu me în care cunoaştem durerea şi boala. Să în ţelegem durerile trupeşti ca oglindire a su fe rinţei veşnice şi bold pentru a cere dum ne ze iasca milostivire:

Doamne, Vindecătorul bolnavilor, vin de că durerile noastre;
Doamne, dăruieşte răbdare celor aflaţi în suferinţe sufleteşti şi trupeşti;
Doamne, tămăduieşte-i pe cei cărora le este de folos aceasta;
Doamne, întăreşte i pe cei biruiţi de suferinţe de tot felul;
Doamne, pune în inimile celor bolnavi nădejdea veşnicei bucurii;
Doamne, povăţuieşte i pe cei care suferă să se teamă de veşnica suferinţă şi să se pocăiască;
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mân tuirea noastră, mântuieşte ne precum ştii!

Condacul 6
Ne temem de cutremur, ne temem de sa bie, dar nu ne temem de focul cel nestins şi de ce lelalte chinuri veşnice care ne aşteaptă da că ne lăsăm prinşi în lanţurile patimilor şi în cursele vrăjmaşului, şi dacă uităm să Îi cântăm Celui ce stăpâneşte întreaga lume: Aliluia!

Icosul 6
Credem, Hristoase, că sunt adevărate minunile pe care le mărturiseşte Evanghelia, prin care ai fost grabnic ajutător celor aflaţi în ne cazuri de tot felul, şi ştim că izvorul lor nu a secat, ci curge până în zilele noastre. Aler găm la ajutorul Tău, nădăjduind că nu vei trece cu vederea cererile noastre, ci vei rân dui toate spre folosul nostru:

Doamne, alungă de la sufletele noastre za darnica tulburare şi dăruieşte ne să gus tăm li niştea;
Doamne, apără toate aşezările creştine şi pe cei ce locuiesc într însele;
Doamne, păzeşte ne de cutremur, de po top, de foc şi de celelalte necazuri;
Doamne, păzeşte ne de căderea în păcat, pe noi şi pe cei pentru care ne rugăm Ţie;
Doamne, dăruieşte ne sfârşit creştinesc, fe rindu ne de moartea năprasnică;
Doamne, izbăveşte ne de focul cel ne stins şi de chinurile care îi aşteaptă pe păcă to şii care nu se pocăiesc;
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte ne precum ştii!

Condacul 7
Degeaba Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dă ru iască pace, degeaba Îl rugăm să ne pă zeas că de venirea altor neamuri asupra noas tră şi de războiul cel dintre noi, dacă mer gând pe dru mul pierzării nu vrem să pri ce pem că El ve de toate faptele noastre, şi nici nu vrem să ne po că im, ci doar Îi cântăm: Ali lu ia!

Icosul 7
Izbăveşte ne, Doamne, de toată răutatea oa menilor şi dă ne putere să ne rugăm pen tru cei care ne prigonesc. Picură în inimile noas tre o picătură din dragostea Ta, a Celui ce Te ai rugat pentru cei ce Te au răstignit, ca să putem plini porunca iubirii de vrăjmaşi:

Doamne, împacă i pe cei ce se vrăjmă şesc, făcându se unelte ale diavolului;
Doamne, învaţă ne să ne iertăm unii pe alţii şi să uităm răul care ni s a făcut;
Doamne, alungă de la noi duhul mâniei şi pi cură în inimile noastre iubirea pentru cei ce ne duşmănesc;
Doamne, întoarce răul în bine, spre slava nu melui Tău;
Doamne, iartă i pe toţi cei care ne au gre şit, cu ştiinţă sau fără de ştiinţă;
Doamne, umple cu dragostea Ta inimile ce lor apăsaţi de singurătate, care nu găsesc în ţelegere la oameni;
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mân tuirea noastră, mântuieşte ne precum ştii!

Condacul 8
Mieluşeaua Ta, Iisuse, Sfânta Iustina fe cioa ra, simţind săgeţile vrăjmaşului năpus tin du se asupra ei, nu s a biruit de dez nă dej de, ci însemnându se cu credinţă cu semnul cru cii a gonit de la ea puterile întune ricului, în văţându i pe cei ispitiţi de diavol să Îi cânte Iz băvitorului celor slabi: Aliluia!

Icosul 8
Mântuieşte, Doamne, poporul Tău, şi bi ne cuvântează moştenirea Ta. Biruinţă bine cre dincioşilor creştini asupra celui po triv nic dă ruieşte şi cu crucea Ta păzeşte pe popo rul Tău, pe toţi cei care se roagă Ţie:

Doamne, izbăveşte ne din toate cursele în tinse de necuratul diavol;
Doamne, nu îngădui să fim batjocoriţi de urâ torul de oameni;
Doamne, ai milă de cei care suferă din lu crare drăcească;
Doamne, fă neputincioase farmecele care sunt îndreptate asupra robilor Tăi;
Doamne, împiedică i pe creştini să caute aju tor la vrăjitori, la fermecătoare sau la doc torii închipuiţi;
Doamne, dă putere celor care în ispite se în semnează cu semnul sfintei cruci;
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte ne precum ştii!

Condacul 9
Se aude încă glasul Înaintemergătorului: „Pocăiţi vă, că s a apropiat Împărăţia Ceru ri lor”. Să părăsim iubirea de sine, să pără sim desfătările lumeşti şi să alergăm la Doc to rul care tămăduieşte sufletele, cântându I cu umi linţă: Aliluia!

Icosul 9
Doamne Iisuse Hristoase, noianul păca te lor noastre ne apasă şi zăcem ca bolnavul de la Scăldătoarea Siloamului, neavând pu tere să intrăm în scăldătoarea pocăinţei. Aju tă ne, Tu, Milostive Doamne, să primim cu ra jul de a pă răsi şi de a urî păcatul, de a aler ga la scaunul spovedaniei şi de a ne măr turisi prea multele noastre păcate:

Doamne, Care nu Te ai scârbit de păcă toa sa care Ţi a sărutat picioarele, milostiv fii nouă, păcătoşilor;
Doamne, oricât de mari ar fi căderile noas tre, ajută ne să ne ridicăm;
Doamne, nu ştim să ne pocăim de nu ne vei trimite gândul cel bun;
Doamne, alungă l de la noi pe vrăjmaşul care ne opreşte să ne spovedim cu zdrobire de inimă;
Doamne, iartă ne toate păcatele făcute cu cu vântul, cu lucrul sau cu gândul, cu voie sau fără de voie;
Doamne, învaţă ne să punem început bun mân tuirii;
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte ne precum ştii!

Condacul 10
Ca o desfrânată lumea aceasta ne ispi teş te să părăsim calea cea strâmtă şi să îm bră ţi şăm trecătoarele desfătări. Noi însă Te ru găm să ne dăruieşti darurile Duhului Sfânt: du hul înţe lepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfa tului, du hul puterii, duhul cunoş tinţei, du hul temerii de Dumnezeu şi duhul bu nei cre dinţe, ca stând neclintiţi în faţa ispite lor să Îţi înălţăm cântarea: Aliluia!

Icosul 10
Cei care ascultă poruncile Evangheliei vor auzi din gura Ta, Doamne, cuvânt de bu cu rie: „Flămând am fost şi Mi aţi dat să mă nânc, gol am fost şi M aţi îmbrăcat, bol nav am fost şi M aţi cercetat. Veniţi, bine cu vân ta ţii Părinte lui Meu, de moşteniţi Îm pă răţia cea pregătită vouă de la întemeierea lu mii”. În vaţă ne să fa cem faptele credinţei, Doam ne, învaţă ne să trăim plini de dra gos te pen tru ceilalţi, ca să avem nădejde de mântuire:

Doamne, dăruieşte ne să Te iubim din toa tă inima şi din tot cugetul nostru;
Doamne, dăruieşte ne să ne iubim aproa pe le cu dragoste jertfelnică;
Doamne, Care ai spălat picioarele uceni ci lor Tăi, învaţă ne să slujim aproapelui nos tru ori de câte ori este nevoie;
Doamne, Tu care eşti Samarineanul mi los tiv, îndeamnă ne să îngrijim rănile seme ni lor noştri;
Doamne, luminează ne ca în cei pe care îi ajutăm, flămânzi, goi sau bolnavi, să Te ve dem pe Tine;
Doamne, dă ne puterea de a nu şovăi să îm plinim poruncile Tale;
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte ne precum ştii!

Condacul 11
A început războiul, se aude trâmbiţa care ne cheamă la luptă, care ne cheamă să pără sim lenevia cea pierzătoare de suflet şi să ne în ar măm cu sabia Duhului, cu coiful mân tui rii şi cu pavăza credinţei, luptând până la sân ge îm potriva patimilor şi a poftelor şi cân tând cântarea: Aliluia!

Icosul 11
Ori de câte ori cădem în luptă, să ne ridi căm degrabă, ca să nu se primejduiască su fle tele noastre. Să luptăm cu curaj şi cu nă dej de, fără să ne plângem că rănile noastre sunt prea adânci, căci Împăratul nostru le ve de şi le va tămădui cu multă pricepere:

Doamne, ajută-ne să sporim în rugăciune;
Doamne, povăţuieşte-ne să ducem o viaţă sme rită, lepădând gândurile de mândrie;
Doamne, dă-ne să iubim nevoinţa şi să dis preţuim desfătările pătimaşe;
Doamne, luminează-ne şi sfinţeşte-ne, ca să păstrăm şi să mărturisim dreapta credinţă;
Doamne, dăruieşte-ne să trăim ca fii înţelepţi ai Bisericii Tale;
Doamne, nu îngădui să părăsim predaniile Părinţilor şi să ne lipim inimile de învăţături rătăcite;
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte ne precum ştii!

Condacul 12
„Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii!”, ne spune marele Pavel, Apos tolul neamurilor, apostolul care strigă cu glas mare către creştini să nu aştepte vremuri de linişte şi odihnă pentru a dobândi mântui rea, ci în mijlocul încercă rilor să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12
Nu suntem singuri în faţa ispitelor, ci sun tem ocrotiţi de Preasfânta Născătoare de Dum nezeu, de soborul sfinţilor şi de ce tele în gereşti. Îţi mulţumim, Doamne, pen tru toa te milele Tale cele arătate şi pentru cele as cunse şi Te rugăm să ne îndrumi pa şii pe ca lea mântuirii, pe calea care duce în curţile raiului:

Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, mântuieşte ne precum ştii;
Doamne, pentru rugăciunile tuturor Cuvio şilor Părinţi şi ale Cuvioaselor Maici, ale sfin ţilor ştiuţi şi neştiuţi, mântuieşte ne pre cum ştii;
Doamne, pentru rugăciunile Sfinţilor În geri pe care de la botez i ai trimis să ne ocrotească, mântuieşte ne precum ştii;
Doamne, pentru rugăciunile tuturor cetelor îngereşti, mântuieşte ne precum ştii;
Doamne, pentru rugăciunile ierarhilor, preoţilor şi ale celor care ne pomenesc, mântuieşte ne precum ştii;
Doamne, pentru rugăciunile care se înalţă în Sfânta noastră Biserică, mântuieşte ne pre cum ştii;
Doamne, Cel ce toate le rânduieşti spre mântuirea noastră, mântuieşte ne precum ştii!

Condacul 13
O, nu suntem vrednici de milele Tale, Fiu le al lui Dumnezeu, Hristoase, dar în drăz nim să Te rugăm să primeşti şi puţina noas tră rugăci une, precum ai primit oare când cei doi bani ai văduvei, şi să alungi de la noi tulburarea care ne a cuprins, ca să Îţi pu tem cânta cu inimă smerită: Aliluia!(de trei ori)

Apoi iarăşi se zice Icosul 1 şi Condacul 1

Rugăciune
Doamne, viforul necazurilor se ridică asu pra noastră şi au intrat ape până la su fle te le noastre, dar întru Tine este toată nă dej dea noastră. Tu cunoşti pricina răului care ne apasă. La Tine perii capetelor noas tre sunt număraţi. La Tine deci scăpăm şi pe Ti ne Te rugăm să depărtezi de la noi orice rău pierză tor de suflet şi să ne ajuţi a birui toa te ispitele care ne învăluie, că Tu eşti în tă rirea, scăparea şi izbăvitorul nostru, Hris toa se Dumnezeule, şi Ţie slavă Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Amin.