Acatistul Sfintelor Paşti

Acest acatist se citeşte de la Paşti până la Înălţarea Domnului

Se cântă: Hristos a înviat (de trei ori), apoi:

Condacul 1:

Aleasă dintre toate zilele, această numită şi sfântă zi, Praznic al praznicelor este si Sărbătoare a sărbătorilor, în care Hristos a înviat din mormânt, iadul prădându-1 şi pe oameni înviindu-i. Pe Acesta preaslăvindu-l toţi să-I cântăm: Hristos a înviat, moartea a călcat, oameni, veseliti-vă!

Icosul l:

Ingerii astăzi, Hristoase Dumnezeule, cântă în ceruri Învierea ta din morţi şi pe noi pe pământ ne învredniceşte, cu inimă curată, să Te slăvim şi cu bucurie să-Ti cântăm:

Hristos a înviat, – Ingeri, veseliti-vă în ceruri.
Hristos a înviat, – oameni, sărbătoriţi pe pământ.
Hristos a înviat, – strigaţi Domnului tot pământul.
Hristos a înviat, – cântati Dumnezeului nostru cântare nouă.
Hristos a înviat, – astăzi drepţii să se veselească.
Hristos a înviat, – porţile iadului astăzi să se zdrobească.
Hristos a înviat, – moartea a călcat, oameni, veseliti-vă.

Condacul 2:

V ăzând pe Fiul Ei şi Dumnezeu înviat, Cea plină de Har, Curată, Una cea Bună şi Neprihănită între femei, şi care, prima, a auzit de la Dânsul: „Bucură-te”, primind bucuria tuturor, Maica Preanevinovată, bucurându-se a grăit din inimă: Aliluia.

Icosul 2:

Cerurile cu înţelepciune să se veselească, iar pământul să se bucure, să prăznuiască toată lumea, cea văzută si cea nevăzută, învierea lui Hristos; cântându-I Lui:

Hristos a înviat, – veselie veşnică.
Hristos a înviat, – nimeni să nu fie întristat.
Hristos a înviat, – să prăznuiască toată făptura.
Hristos a înviat, – să se bucure toate cele de sub cer împreună cu noi.
Hristos a înviat, – astăzi este mântuirea lumii.
Hristos a înviat, – astăzi Soarele cel Preafrumos a strălucit tuturor din mormânt.
Hristos a înviat, – moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă.

Condacul 3:

Cu putere Dumnezeiască l-ai mântuit pe strămoşul Adam, cu moartea Ta ai stricat locaşurile morţii şi pe toate le-ai luminat cu razele Învierii, ai trezit pe morţii cei din veac, Hristoase Mântuitorul nostru, fiind începătura celor adormiţi, ca să auzi de la toţi: Aliluia.

Icosul 3:

Având nemăsurată bunătate, Te-ai pogorât din cer şi, întrupându-Te, mai presus de minte, Hristoase Dumnezeul nostru, Te-ai coborât întru cele mai de jos ale pământului şi l-ai ridicat cu Tine pe Adam şi pe toţi cei legaţi cu legăturile iadului. La lumină mergând, cu picioare vesele, Hristoase, Paştile cele veşnice au lăudat aşa:

Hristos a înviat, – unde îţi este, iadule, biruinţa?
Hristos a înviat, – unde îţi este moarte, boldul?
Hristos a înviat, – nici un mort să nu mai fie în mormânt.
Hristos a înviat, – să stăpânească acum viata.
Hristos a înviat, – iadul s-a robit cei morti, îndrăzniti.
Hristos a înviat, – mormintele s-au deschis, cei din iad, sculaţi-vă.
Hristos a înviat, – moartea a călcat oameni, veseliţi-vă.

Condacul 4:

Furtuna de întristare a încetat acum, iar ceata de femei alergând în grabă, cu miresme, foarte de dimineată la mormântul Dătătorului de viată, căutând mai înainte de soare pe Soarele ce odinioară a apus în mormânt. Iar Preacuratul Tău Trup, Hristoase negăsindu-1 au grăit: cine a luat un om mort, gol şi îngropat? Văzând însă pe Îngerul cel purtător de lumină, au cântat cu frică lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 4:

Mironositele femei, auzind de la înger: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? De ce plângeţi pe Cel Nestricăcios ca si cum ar fi întru stricăciune? s-au bucurat, închinându-se Dumnezeului Celui Viu. Şi pricepând Paştile le tainice, au cântat cu bucurie:

Hristos a înviat, – Paştile cele mari astăzi nouă ne-au strălucit.
Hristos a înviat, – timpul suspinelor pentru noi a încetat.
Hristos a înviat, – astăzi blestemul Evei s-a dezlegat.
Hristos a înviat, – astăzi plânsul nostru s-a prefăcut în bucurie.
Hristos a înviat, – în loc de mir să aducem cântare Stăpânului.
Hristos a înviat, – în loc de lacrimi să ne curătim simtirile si să-L vedem pe Hristos.
Hristos a înviat, – moartea a călcat, oameni, veseliti-vă.

Condacul 5:

Înviind Hristos cu slavă din morţi, Maria Magdalena a venit în grabă la mormântul Dătătorului de viată şi văzând că piatra a fost răsturnată de pe mormânt, cu lacrimi a grăit Îngerului ce şedea: Unde s-a ascuns, deci Viaţa Veşnică? Sau pe Domnul meu Mi-L daţi, sau toţi, împreună cu mine să-I cântăm cu credintă: Aliluia!

Icosul 5:

Văzând lângă mormânt, ca pe un grădinar, pe Hristos, Maria Magdalena L-a întrebat zicând: Spune-mi, unde l-ai pus, ca să-L iau! Cunoscând, însă Învierea Ta, Hristoase, la toată lumea a binevestit asa:

Hristos a înviat, – femei, părăsiti-vă de lacrimi.
Hristos a înviat, – fecioare, intrati întru bucuria Domnului vostru.
Hristos a înviat, – Apostoli, săltaţi cu bucurie Dumnezeiască.
Hristos a înviat, – oameni, îndulciţi-vă cu toţi de această sărbătoare.
Hristos a înviat, – cei dintâi şi cei de pe urmă, cinstiţi această zi.
Hristos a înviat, – bogaţii şi săracii împreună, veseliti-vă.
Hristos a înviat, – moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă.

Condacul 6:

Propovăduitoarele femei au binevestit feciorelnicului Apostol, că Domnul, Dătătorul de Viaţă, astăzi a înviat din mormânt. Acesta repede alergând, s-a dus în grabă la mormânt, mai repede decât Petru şi aplecându-se, a văzut doar veşmintele zăcând. Şi a intrat în mormânt si a văzut si a crezut. Şi încă nevăzând cu ochii trupeşti pe Hristos, L-a văzut cu iubirea inimii şi cu credintă I-a cântat: Aliluia.

Icosul 6:

Sculându-se Hristos din mormânt s-a arătat întâi femeilor, pentru că i-au dovedit iubire caldă când era pe Cruce. Văzându-L, însă, pe Petru, venind întristat la mormânt, s-a arătat si lui, ca unul ce avea inimă bună şi era milostiv, înaintea celorlalti ucenici. Acesta s-a umplut de nespusă bucurie şi întregii lumi a binevestit aşa:

Hristos a înviat, – astăzi celor morti li s-a dat înviere.
Hristos a înviat, – astăzi întregii lumi s-a vestit mântuirea.
Hristos a înviat, – astăzi oile cele rătăcite să se întoarcă la Păstor.
Hristos a înviat, – astăzi, oameni ai lui Dumnezeu, să vă liberati de întristare.
Hristos a înviat, – bucuraţi-vă toti cu bucurie negrăită.
Hristos a înviat, – sărutati-vă unul pe altul cu sărutare sfântă.
Hristos a înviat, – moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă.

Condacul 7:

Vrând Domnul, Dătătorul de Viaţă, să umple toată lumea de bucuria invierii Sale, le-a trimis pe femei să vestească Apostolilor că s-a sculat omorând moartea; acestea pe Îngeri uimind prin curăţia sufletelor, au alergat la Apostoli, cu picioare vesele, grăind: Cu adevărat, Hristos a înviat şi viu va fi în veci, cântati Lui, asadar, cu bucurie: Aliluia.

Icosul 7:

Cu minunată bucurie, Hristoase, au primit Apostolii vestea învierii Tale de la sfintele femei, că de voie Te-ai jertfit pentru toţi, jertfă vie, ca un miel de un an, Paştile Curăţitoare şi aşa au binevestit lumii întregi:

Hristos a înviat, – Paştile Cele Noi.
Hristos a înviat, – Jertfa Cea Vie.
Hristos a înviat, – Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatele lumii.
Hristos a înviat, – prin rana Sa pe toti i-a vindecat.
Hristos a înviat, – astăzi toată făptura să se bucure şi să se veselească.
Hristos a înviat, – astăzi Biserica lui Dumnezeu să prăznuiască.
Hristos a înviat, – moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă.

Condacul 8:

Înfricoşătoare şi preaslăvită este Învierea Ta, Hristoase, că Te-ai sculat din morţi şi nu ai rupt peceţile mormântului, precum porţile Fecioarei nu le-ai deschis întru Nasterea Ta. Acum însă, cu Învierea Ta, ne-ai deschis porţile Raiului ca, împreună cu tâlharul, să intrăm cu Tine în Palat, cântându-Ti ca unui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 8:

Astăzi, nouă, tuturor credincioşilor, Hristoase, ne-au strălucit Paştile cele Sfinte si ni s-au deschis usile raiului, ca toţi să mergem la lumina învierii Tale. De la apus şi de la miazăaoapte, şi de la răsărit, şi de la miazăzi, fiii Tăi, binecuvântând Pastile cele veşnice cu astfel de cântări strigă:

Hristos a înviat, – din mormânt iertare tuturor ne-a strălucit.
Hristos a înviat, – tuturor credincioşilor ne-a venit izbăvire de întristare.
Hristos a înviat, – să se îndulcească toţi de acest ospăţ al credinţei.
Hristos a înviat, – primiţi toţi bogăţia harului.
Hristos a înviat, – nimeni să nu plângă pentru păcate.
Hristos a înviat, – nimeni să nu se mai teamă de moarte.
Hristos a înviat, – moartea a călcat, oameni, veseliti-vă.

Condacul 9:

Acum toate s-au umplut de lumină cerul pământul cele de dedesubt: cerul, că se urcă la Tatăl, Domnul de Viaţă Dătătorul, pământul, că a strălucit astăzi din mormânt Soarele dreptăţii, cele dedesubt, că a coborât Fiul lui Dumnezeu, Cel Unul Născut, acolo unde este însusi întunericul, toate plinindu-le în chip de negrăit. Să se închine Lui tot pământul şi să prăznuiască învierea Lui toată făptura, cântându-I: Aliluia.

Icosul 9:

De Dumnezeu grăitorul Isaia să stea împreună cu noi şi să arate cum a văzut mai înainte ziua cea purtătoare de lumină a Învierii Tale, vorbind despre Tine, Hristoase: Moartea va fi biruită, mortii vor învia si se vor scula din morminte. Iar noi, împlinite văzând toate acestea, să ne veselim Dumnezeieste, cântându-Ti:

Hristos a înviat, – să prăznuim astăzi omorârea morţii.
Hristos a înviat, – să vestim astăzi începutul vietii vesnice.
Hristos a înviat, – astăzi primăvara îşi revarsă miresmele şi făptura cea nouă se bucură.
Hristos a înviat, – astăzi s-a gonit furtuna cea întunecată a păcatului şi oamenii cei noi ai bisericii sărbătoresc.
Hristos a înviat, – toate cele vechi noi s-au făcut.
Hristos a înviat, – astăzi cerul s-a deschis şi tot trupul vede Faţa Lui.
Hristos a înviat, – moartea a călcat, oameni, veseliti-vă.

Condacul 10:

Vrând să mântuieşti toate, ai făgăduit să fii cu noi, Hristoase, până la sfârşitul veacului. Iar noi auzind glasul Tău Dumnezeiesc, având întărire de nădejde, ne bucurăm de Învierea Ta, cântându-Ti ca unui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 10:

Văzându-L pe Împăratul Hristos ieşind din groapă ca un Mire, femeile de Dumnezeu înţelepţite au venit în grabă după Domnul. Iar noi purtând făclii, ieşim în întâmpinarea Mirelui şi prăznuim împreună cu cetele cele iubitoare de praznice Paştile lui Dumnezeu cele mântuitoare, cântând cu bucurie acestea:

Hristos a înviat, – ieşiţi, precum fecioarele, întru întâmpinare a Mirelui.
Hristos a înviat, – veniţi purtătorii de lumină la Hristos.
Hristos a înviat, – umpleţi sufletele voastre de frumusete Dumnezeiască.
Hristos a înviat, – aprindeţi luminile voastre cu untdelemnul curătiei.
Hristos a înviat, – să ne bucurăm Dumnezeieste, că Mirele este împreună cu noi.
Hristos a înviat, – să ne bucurăm prealuminat, că s-a gătit logodnicei Palat.
Hristos a înviat, – moartea a călcat, oameni, veseliti-vă.

Condacul 11:

Cântare de bucurie în loc de miruri aducem astăzi şi sărbătoarea de acum o prăznuim în această sfântă, mântuitoare şi prealuminoasă zi, că în ea Lumina cea fără de ani, cu trupul, a răsărit din mormânt, ca o vestitoare şi purtătoare de lumină zi a împărăţiei celei Neînserate, iar pe Tine, Hristoase, Te fericim si îti cântăm: Aliluia.

Icosul 11:

Lumină nemăsurată, mai luminoasă decât soarele, nouă, tuturor, celor ce şedem în întuneric, ne-a răsărit din mormântul Tău, Hristoase, şi lumea întreagă ai luminat, pentru aceasta se bucură toate marginile pământului, se veseleste si cântă Biserica Ta Hristoase, proslăvind asa învierea Ta:

Hristos a înviat, – cu adevărat sfântă si luminoasă este această mântuitoare noapte.
Hristos a înviat, – cu adevărat sărbătoare a sărbătorilor este această numită si sfântă zi.
Hristos a înviat, – bucură-te şi te veseleste acum, Sioane Sfinte.
Hristos a înviat, – luminează-te si te bucură acum, Biserică a lui Hristos.
Hristos a înviat, – că slava Domnului peste Tine a strălucit.
Hristos a înviat, – să se umple toti fiii Tăi de bucurie vesnică.
Hristos a înviat, – moartea a călcat oameni, veseliti-vă.

Condacul 12:

Harul Tău, Hristoase, tuturor credinciosilor ai izvorât astăzi, în această vestită zi a Învierii Tale, pe care ai arătat-o preaslăvită. Veniţi să ne bucurăm să ne veselim într-însa, să ne împărtăşim de veselia Dumnezeiască a împărăţiei lui Hristos, cântându-I ca unui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 12:

Cântând a Ta prealuminată Înviere, Hristoase, ne închinăm Ţie, celui înviat, şi cu credinţa şi cu dragoste cădem la picioarele Tale, şi cu o singură gură îti cântăm, ca niste frati asa:

Hristos a înviat, – unul pe altul să ne îmbrăţişăm cu bucurie.
Hristos a înviat, – să-i iertăm şi pe cei ce ne urasc pe noi.
Hristos a înviat, – toate simturile lăuntrice să le curătim.
Hristos a înviat, – unul pe altul să ne sărutăm cu sărutarea sfintilor.
Hristos a înviat, – cu cântări să intrăm în curtile Lui.
Hristos a’ înviat, – în casa Lui vom petrece toate aceste zile luminoase.
Hristos a înviat, – moartea a călcat, oameni, veseliţi-vă.

Condacul 13:

O, Pastile cele mari şi Preasfinţite Hristoase, o, întelepciunea si Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea! În loc de mir primeste această cântare a noastră si, ca un Dumnezeu Puternic, ridică-ne împreună cu Tine şi pe noi şi ne îndumnezeieste, ca să ne bucurăm în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale, în ceruri si acolo cu toti sfintii să cântăm: Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Apoi se zice Icosul 1 şi Condacul 1.

RUGĂCIUNE

O Preasfântă si Preaslăvită Lumină Hristoase, care ai strălucit întregii lumi întru Învierea Ta mai mult decât Soarele! În această prealuminată, preaslăvită mântuitoare zi a Sfintelor Paşti toţi Îngerii în ceruri se veselesc şi toată făptura se bucură pe pământ şi toată suflarea Te preaslăveşte pe Tine, Făcătorul ei. Astăzi s-au deschis usile raiului si cei morti au fost sloboziţi prin coborârea Ta în iad. Acum toate s-au umplut de lumină, şi cerul şi pământul şi cele de dedesubt. Să vină, dar, Lumina Ta în sufletele şi în inimile noastre întunecate şi să lumineze noaptea păcatului ce se găseşte acolo, ca şi noi să fim luminaţi şi curătiti cu lumina adevărului în aceste ,;ealuminoase zile ale Învierii Tale, ca o nouă făptură întru Tine. Şi astfel luminati, să venim întru întâmpinarea Ta, ca a unui Mire ce iese din mormânt. Si precum ai adus bucurie, cu arătarea Ta, sfintelor femei, care au venit toate de dimineată cu miruri la mormântul Tău, aşa şi acum luminează noaptea adâncă a patimilor noastre nouă dimineata despătimirii şi a curăţiei, ca să Te v’edem pe Tine cu ochii inimii, mai frumos decât soarele, şi să auzim preadoritul Tău glas: Bucuraţi-vă! Şi astfel gustând din Dumnezeiasca bucurie a Sfintelor Paşti, încă aici pe Pământ, să fim părtaşi veşnicelor şi marilor Pasti, în ceruri, în ziua cea neînserată a împărăţiei Tale, unde va fi bucurie nespusă, glasul neîncetat al celor ce prăznuiesc şi dulceaţa celor ce privesc Faţa Ta. Că Tu eşti Lumina cea adevărată si luminezi toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, şi Ţie se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.