Acatistul Sfinţilor Ciprian şi Iustina

Viaţa şi pătimirea Sfantului Sfinţitului Mucenic Ciprian şi a Sfintei Muceniţe Iustina fecioara (2 octombrie)

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1

Pe cel ce din întunericul înşelăciunii ca o stea a răsărit, pe Ciprian cugetătorul de Dumnezeu să-l cinstim; si împreună cu dânsul pe fecioara Iustina să o fericim. Pe cei ce au surpat înşelăciunea diavolească şi lui Hristos jertfă bine-primită s-au adus, care si de la noi aud: Bucurati-vă alesilor ostasi ai lui Hristos.

Icosul 1

Lepădând întunericul slujirii diavoleşti, te-ai îmbrăcat în veşmântul cel luminos al lui Hristos, şi ca un înger petrecând pe pământ de cele ceresti te-ai învrednicit; pentru care si noi minunându-ne, îţi cântăm:

Bucură-te, prin care Hristos S-a arătat;
Bucură-te, prin care diavolul a suspinat;
Bucură-te, îndreptătorul celor căzuţi în rătăcire;
Bucură-te, surpătorul dogmelor înşelăciunii;
Bucură-te, adâncime a cunoaşterii dumnezeieşti;
Bucură-te, înălţimea petrecerii creştineşti;
Bucură-te, văditorul înşelăciunii diavoleşti;
Bucură-te, arătătorul dragostei dumnezeieşti;
Bucură-te, stea aleasă a crugului ceresc;
Bucură-te, făclie luminoasă a celor ce rătăcesc;
Bucură-te, prin care Hristos S-a slăvit;
Bucură-te, prin care diavolul s-a biruit;
Bucură-te, Cipriane fericite!

Condacul 2

Deschisu-ţi-a Hristos ochii sufletului tău şi ai văzut lumina cea adevărată şi la cunoaşterea Lui te-a tras, cântându-I cu credinţă: Aliluia!

Icosul 2

Luminându-te cu adevărata credinţă, ai lepădat deşertăciunea idolească si te-ai arătat fecioară aleasă, Iustina fericită; pentru care te lăudăm cu acestea:

Bucură-te, floarea fecioriei;
Bucură-te, crinul curăţiei;
Bucură-te, alabastru ce păstrezi mirul sfinţeniei;
Bucură-te, cădelniţă ce împrăştii mireasma smeremei;
Bucură-te, vistieria dragostei dumnezeieşti;
Bucură-te, diamantul răbdării muceniceşti;
Bucură-te, cămara faptelor bune;
Bucură-te, candelă nestinsă de rugăciune;
Bucură-te, pământul cel bun, care ai rodit sământa credintei;
Bucură-te, ceea ce ai cules cu-mbelşugare roadele nevoinţei;
Bucură-te, dispreţuitoarea celor pământeşti;
Bucură-te, doritoarea celor cereşti;
Bucură-te, Iustina, fecioară preaslăvită!

Condacul 3

Cu putere de sus fiind îmbrăcată, ai depărtat de la tine toată lucrarea vrăjmaşului şi toate măiestriile lui întru nimic le-ai socotit, Iustina fericită cântând cu credintă: Aliluia!

Icosul 3

Ars-ai cu râvnă înflăcărată toate cărţile vrăjitoreşti, cele pricinuitoare de pierzare şi ai primit înăuntrul sufletului tău strălucirea Mângâietorului, Cipriane strălucite, prin care ai luminat pe cei ce strigă:

Bucură-te, surpătorul înşelăciunii;
Bucură-te, izgonitorul minciunii;
Bucură-te, cel ce ai cunoscut a vrăjmaşului răutate;
Bucură-te, cel ce te-ai îndulcit de a lui Hristos bunătate;
Bucură-te, vas ales al bunei prefaceri;
Bucură-te, bogăţie neîmpuţinată a dumnezeieştii cunoaşteri;
Bucură-te, cel ce te-ai umplut de lumină cerească;
Bucură-te, cel ce te-ai ridicat de la cugetarea pământească;
Bucură-te, cel ce ţi-ai omorât a patimilor pornire;
Bucură-te, cel ce te-ai însufleţit cu dumnezeiasca dorire;
Bucură-te, al sărăciei lui Hristos următor;
Bucură-te, al slavei celei deşarte urâtor;
Bucură-te, Cipriane fericite!

Condacul 4

Râvna spre cele rele ţi-ai schimbat-o, Părinte, în dorirea şi setea de cele dumnezeieşti, slujitor râvnitor al Domnului făcându-te. Şi umplându-te de înţelepciune şi har, cu vrednicie ai strigat: Aliluia!

Icosul 4

Suitu-te-ai la înălţimea faptelor bune prin viaţa ta cea minunată, fericită Iustina, şi ai tras din adâncul pierzării pe vrăjitorul Ciprian si multime de popor; pentru care, cinstindu-te, îţi cântăm:

Bucură-te, a fecioriei păzitoare;
Bucură-te, a harului lucrătoare;
Bucură-te, ceea ce pe Hristos l-ai dorit;
Bucură-te, ceea ce pe diavolul l-ai urât;
Bucură-te, chip nepătat de viaţă curată;
Bucură-te, pildă însufleţită de petrecere înaltă;
Bucură-te, că ai înfrânt a vrăjmaşului pornire;
Bucură-te, că ai arătat a Domnului putere;
Bucură-te, mieluşeaua cea frumoasă a lui Hristos;
Bucură-te, al fecioriei neprihănit prinos;
Bucură-te, prin care răutatea s-a alungat;
Bucură-te, prin care Veliar s-a ruşinat;
Bucură-te, Iustina, fecioară preaslăvită!

Condacul 5

Lui Hristos ai urmat cu inimă arzând de dragoste dumnezeiască şi bine te-ai nevoit în stadionul nevoinţelor, Iustina fecioară; iar acum în sălasurile ceresti strigi neîncetat: Aliluia!

Icosul 5

Ierarh însuflat de Dumnezeu si iconom credincios al tainelor dumnezeieşti te-ai arătat, Cipriane fericite, şi lui Hristos ai adus, prin cuvânt şi prin faptă, pe cei ce-ţi strigă unele ca acestea:

Bucură-te, păstorul oilor cuvântătoare;
Bucură-te, izvorul apelor tămăduitoare;
Bucură-te, cel ce ai urmat bunătatea lui Hristos;
Bucură-te, cel ce te-ai dovedit iconom credincios;
Bucură-te, ierarh cuvios în dogme iscusit;
Bucură-te, cuvântător ales şi ritor nebiruit;
Bucură-te, că-ţi păstoreşti turma cu credincioşie;
Bucură-te, că alungi de la ea negura ereziei;
Bucură-te, semănătorul dogmelor credinţei;
Bucură-te, plivitorul relelor seminte;
Bucură-te, povăţuitorul cel bun al sufletelor;
Bucură-te, tămăduitorul cel milostiv al trupurilor;
Bucură-te, Cipriane fericite!

Condacul 6

Propovăduitorul adevărului, luminătorul Bisericii si trâmbita milostivirii dumnezeieşti te-a arătat pe tine, Părinte Cipriane, Cel ce te-a împodobit cu veşmântul virtuţilor, Căruia Îi strigi neîncetat: Aliluia!

Icosul 6

Petrecere cuvioasă si sfântă ai adus, Iustino vrednică de laudă, ca o zestre Domnului şi nevoindu-te cu suflet bărbătesc ţi-ai vărsat sângele pentru dragostea Mirelui tău; pentru care cu îndrăzneală îţi cântăm:

Bucură-te, făclie a dragostei dumnezeieşti;
Bucură-te, sabie omorâtoare a înşelăciunii diavoleşti;
Bucură-te, ceea ce ai suferit durerile muceniciei;
Bucură-te, ceea ce ai biruit a tiranului măiestrie;
Bucură-te, căci cu trup neputincios pe satana l-ai zdrobit;
Bucură-te, căci în stadionul nevoinţei pe Hristos L-ai slăvit;
Bucură-te, căci pentru Cel iubit capul ţi l-ai pus;
Bucură-te, că întru slavă te-ai suit spre cele de sus;
Bucură-te, a strălucirii lui Hristos văzătoare;
Bucură-te, a sufletelor omorâte de păcat însufleţitoare;
Bucură-te, ceea ce ai dobândit viaţa cea fericită;
Bucură-te, ceea ce te-ai sălăşluit în bucuria cea nesfârşită;
Bucură-te, Iustina, fecioară preaslăvită!

Condacul 7

Calea muceniciei ai săvârşit-o cu cuget viteaz, Iustina, cugetătoare de Dumnezeu, şi te-ai învrednicit de slava cea mai presus de ceruri, alungând pornirile diavolilor de la cei ce cântă: Aliluia!

Icosul 7

Omorându-te faţă de cele lumeşti, ierarhe Cipriane, ai urmat lui Hristos şi te-ai nevoit ca un fără de trup, stricând, cu rugăciunile tale, măiestriile diavoleşti de la cei ce-ţi strigă:

Bucură-te, vestitorul credinţei creştineşti;
Bucură-te, surpătorul rătăcirii idoleşti;
Bucură-te, ierarh şi mucenic nebiruit;
Bucură-te, că în cele cereşti te-ai sălăşluit;
Bucură-te, sabie cu două tăişuri ce tai a vrăjilor legătură;
Bucură-te, bici usturător ce desfaci a farmecelor ţesătură;
Bucură-te, cel ce ai mustrat vătămarea idolească;
Bucură-te, cel ce ai apucat pe calea cerească;
Bucură-te, cel ce ai propovăduit a lui Hristos pogorâre;
Bucură-te, cel ce ai surpat a lui Veliar înălţare;
Bucură-te, izvorul cel neîmpuţinat al tămăduirilor;
Bucură-te, rază strălucitoare a minunilor;
Bucură-te, Cipriane fericite!

Condacul 8

Străină viaţă petrecând pe pământ, Părinte Cipriane, ţi-ai săvârşit alergarea în stadionul nevointei si ai fost încununat ca un biruitor, Sfinţite Mucenice, cântând neîncetat Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 8

Toată viaţa ta a fost o rugăciune şi o nevoinţă întru smerenie, Iustina fericită, pentru care Hristos, Mirele tău, te-a încununat cu cununa muceniciei, îndemnând pe toţi să-ţi cânte:

Bucură-te, mireasa lui Hristos;
Bucură-te, că Lui te-ai adus prinos;
Bucură-te, mireasma dumnezeiască a fecioriei;
Bucură-te, nectarul cel dulce al înţelepciunii;
Bucură-te, organul cel tainic al Duhului;
Bucură-te, sălasul cel sfintit al harului;
Bucură-te, că te-ai aprins de dragostea Ziditorului;
Bucură-te, că ai stins aprinderea pătimaşă a trupului;
Bucură-te, podoaba fecioarelor smerite;
Bucură-te, frumuseţea sfintelor muceniţe;
Bucură-te, dezrădăcinătoarea sadurilor idoleşti;
Bucură-te, săditoarea cuvintelor dumnezeiesti;
Bucură-te, Iustina, fecioară preaslăvită!

Condacul 9

Plină fiind de dragostea dumnezeiască şi depărtându-ţi mintea de la cele pământeşti, nu ai simţit durerile cele trupeşti, ci, nevătămată rămânând, ai cântat: Aliluia!

Icosul 9

Râurile sângiuirilor tale ţi-au înroşit veşmântul, înţelepte mucenice al Domnului, şi te-ai suit la locaşurile cele de sus, cele mai presus de minte, Cipriane fericite, şi pe Hristos Îl rogi pentru cei ce-ti cântă cu credintă:

Bucură-te, împărţitorul dumnezeieştilor daruri;
Bucură-te, slava purtătorilor de chinuri;
Bucură-te, podoaba cea frumoasă a preoţilor;
Bucură-te, dascălul cel înţelept al credincioşilor;
Bucură-te, râvnitorul cel fierbinte al Apostolilor;
Bucură-te, atletul cel ales al cetei mucenicilor;
Bucură-te, că spre tăiere capul ţi l-ai plecat;
Bucură-te, că Dumnezeu după dreptate te-a încununat;
Bucură-te, că ai băut paharul lui Hristos;
Bucură-te, că ai surpat semeţia celui mincinos;
Bucură-te, al Bisericii Ortodoxe apărător;
Bucură-te, al farmecelor satanei distrugător;
Bucură-te, Cipriane fericite!

Condacul 10

După fericita ta adormire, Ierarhe Cipriane, trupul tău cel cinstit, împreună cu cel al Iustinei, au fost proslăvite de Dumnezeu; şi fiind duse cu credinţă în cetatea Romei, izvorăsc tămăduiri celor ce strigă cu credinţă: Aliluia!

Icosul 10

În cămara de nuntă cea dumnezeiască dănţui eşti acum, ca o mireasă a lui Hristos, Iustina. Adu-ţi aminte şi de noi, cei cuprinşi de multe ispite, ca neîncetat să-ţi cântăm:

Bucură-te, văzătoarea frumuseţii lui Hristos;
Bucură-te, solitoare pentru noi, cei de jos;
Bucură-te, cu îngerii împreună-vorbitoare;
Bucură-te, cu mucenicii împreună-locuitoare;
Bucură-te, acoperământ şi sprijin împotriva măiestriilor vrăjitoresti;
Bucură-te, căderea şi zdrobirea pornirilor diavoleşti;
Bucură-te, că alungi duhul deznădejdii;
Bucură-te, că ne dăruieşti bucuria nădejdii;
Bucură-te, ceea ce ne ridici din mocirla patimilor;
Bucură-te, ceea ce înveseleşti multimea credinciosilor;
Bucură-te, prin care înşelăciunea s-a biruit;
Bucură-te, prin care adevărul a strălucit;
Bucură-te, Iustina, fecioară preaslăvită!

Condacul 11

Ridică-ti mâinile tale si roagă-te Domnului, împreună cu Sfinţitul Ciprian, pentru noi cei ce pururea suntem în nevoi şi în scârbe, ca neîncetat să strigăm: Aliluia!

Icosul 11

Îndulcindu-te de lumina cea nematerială a Sfintei Treimi, Părinte Cipriane nu uita de turma ta cea cuvântătoare ci slobozeste-o de noaptea patimilor, căci spre tine năzuieşte totdeauna, cântându-ţi cu evlavie:

Bucură-te, apărătorul turmei tale;
Bucură-te, mângâietorul celor în supărare;
Bucură-te, dezlegătorul puterii vrăjitoreşti;
Bucură-te, tăietorul legăturii diavolesti;
Bucură-te, că ai tămăduit pe femeia ce pătimea;
Bucură-te, că ai alungat pe diavolul ce o chinuia;
Bucură-te, al patimii celui tânăr vindecător;
Bucură-te, al chinului său îndelungat slobozitor;
Bucură-te, risipitorul nălucirilor diavolesti;
Bucură-te, tămăduitorul bolilor omeneşti;
Bucură-te, cel ce alungi întunericul patimilor;
Bucură-te, cel ce alinezi durerile sufletelor;
Bucură-te, Cipriane fericite!

Condacul 12

Văzând viaţa ta cea minunată te lăudăm, Sfinţite mucenice al lui Hristos şi cântăm isprăvile tale. Nu uita de turma ta care te cinsteste cu credintă, ci o păzeşte şi o apără pururea, ca să propovăduim neîncetat minunile tale strigând: Aliluia!

Icosul 12

Cântări de laudă îţi aducem noi cântăretii nevointelor tale, Iustina, muceniţa lui Hristos; nu înceta a ruga pe Mirele tău să ne dăruiască mila Sa nouă celor ce-ti cântăm cu credintă:

Bucură-te, a lui Hristos mireasă nepătată;
Bucură-te, a credincioşilor mijlocitoare neîncetată;
Bucură-te, prin care s-a răspândit credinta crestinească;
Bucură-te, prin care s-a risipit rătăcirea idolească;
Bucură-te, primitoarea cununei de biruinţă;
Bucură-te, păzitoarea celor ce te cinstesc cu credintă’
Bucură-te, povăţuitoarea nerătăcită a celor ce se nevoiesc;
Bucură-te, făclia cea tainică a celor ce se mântuiesc;
Bucură-te, prin care de întunericul patimilor mă tămăduiesc;
Bucură-te, prin care de lumina virtuţilor mă împărtăşesc;
Bucură-te, luminătoarea turmei lui Hristos;
Bucură-te, folositoarea poporului celui credincios;
Bucură-te, Iustina, fecioară preaslăvită!

Condacul 13

O, doime preafericită, Cipriane de Dumnezeu cugetătorule şi Iustina preaslăvită, nu încetaţi a vă ruga pururea Prea Sfintei Treimi pentru noi, ca învrednicindu-ne de viaţa cea veşnică, să cântăm: Aliluia! ( de trei ori)

Apoi se zic iarasi Icosul 1 si Condacul 1