Acatistul Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail

Pătimirea Sfinţilor Mucenici Manuil, Savel şi Ismail (17 iunie)

Rugaciunile incepatoare, apoi:

Condacul 1

Îngrozirile şi făgăduinţele tiranului defăimându-le bărbăteşte, stâlpule neclintite, împreună cu cei de un sânge, ai pătimit, mare cugetătorule. Ci, ca cel ce ai îndrăzneală către Domnul, izbăveşte-ne pe noi, Manuile, din primejdii ca să stirgăm ţie: Bucură-te, mucenice mult pătimitorule!

Icosul 1

Troiţa cea nezidită învăţând-o treimea mucenicilor, de la înţeleptul Evnoic, s-a botezat întru Hristos, pe maica lor bine râvnind-o. Deci să ne adunăm toţi să strigăm către dânşii unele ca acestea:

Bucură-te, treime de mucenici, care una cugeţi,
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu slujire te închini,
Bucură-te, că prin taină ai învăţat despre Troiţa cea nezidită;
Bucură-te, că ai învăţat despre Unimea cea fără de început;
Bucură-te, maică ce ai născut mucenicească trupeşte
Bucură-te, că Evnoic a doua oară pe dânşii i-a născut;
Bucură-te, că pe maica voastră, o, treime de mucenici, aţi urmat
Bucură-te, că învăţăturile lui Evnoic le-ai primit;
Bucură-te, întocmai la număr cu cinstita Troiţă
Bucură-te, apărătoarea dumnezeieştii Unimi;
Bucură-te, Savel, Manuil şi Ismail,
Bucură-te, treime de mucenici pe care fiecare te cheamă într-ajutor;
Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare!

Condacul 2

Către împăratul Rîmnlenilor te trimite Alamudar pe tine, o treime de mucenici, ca să aşezi pace între romani şi perşi. Iar el primind răspunsul cu bucurie, cugetă deşertăciuni asupra voastră fiind deşert la minte, pe când voi strigaţi: Aliluia!

Icosul 2

Daruri dai solilor şi îi îndemni cu vilceşug a ospăta cu tine o deşertule la minte, dar ei ca pe nişte netrebnice pe toate acestea ştiindu-le, se rugau la Dumnezeu ca să se izbăvească de rătăcirea ta, călcătorule de lege. Deci lăudându-i pe ei strigăm:

Bucură-te, treime de mucenici lăcaş al Troiţei;
Bucură-te, lauda mucenicilor
Bucură-te, a Persiei odraslă nemuritoare;
Bucură-te, şi al Traciei reazem neclintit;
Bucură-te, că ai călcat cinstirile tiranului;
Bucură-te, că te-ai scârbit de darurile împăratului;
Bucură-te, ceea ce te rogi a te păzi de rătăcire;
Bucură-te, ceea ce ceri de la Dumnezeu să se mântuiască toţi,
Bucură-te, că de la pământ la cele de sus te-ai ridicat;
Bucură-te, că te-ai unit cu Dumnezeu şi te bucuri,
Bucură-te, Savel, Manuil şi Ismail,
Bucură-te, treime de mucenici pe care tot credinciosul te laudă;
Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare!

Condacul 3

Rugăciune către Domnul cu osârdie aduceau solii când jetfea tiranul şi văzând el acestea, urgie a poruncit să-i aducă la jertfă cu sila, dar de la ei auzeau: Aliluia!

Icosul 3

Se bucurau cele trei solii, traşi fiind fărădelege la temniţă din porunca tiranului şi mergând pe calea Domnului, laude şi versuri cântau. Pentru aceea noi credincioşii să zicem către treimea mucenicilor aşa:

Bucură-te, treime de mucenici propovăduitoare a Toiţei;
Bucură-te, trâmbiţă a blagocestiei;
Bucură-te, vrednic vas al Troiţei;
Bucură-te, locaş al Troiţei,
Bucură-te, că cel fărădelege te-a închis în temniţă;
Bucură-te, că pe Dumnezeu l-ai lăudat intrând într-însa;
Bucură-te, ceea ce ai surpat graiurile Paravatului;
Bucură-te, ceea ce ai primit plata chinurilor tale;
Bucură-te, a dreptei slujiri apărătoare,
Bucură-te, împotriva rătăcirii elineşti luptătoare;
Bucură-te, treime de mucenici a blagocestivilor mijlocitoare;
Bucură-te, a mea mai ales solitoare;
Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare!

Condacul 4

Râvnă dumnezeiască având treimea mucenicilor în privelişte a propăvăduit pe Stăpânul tuturor şi fără frică vedeau rătăcirea idolilor şi pe a împăratului şi strigau cântarea de laudă a îngerilor cea mântuitoare, aşa: Aliluia!

Icosul 4

Strălucit-au în lume, o treime de mucenici purtătoare de chinuri, mulţimea luptelor voastre celor strălucite, cu bătăi fărădelege răsplătindu-ţi ţie vrăjmaşul pentru credinţa ta; toate le-ai suferit neînduplecată şi fericită pentru care şi noi strigăm ţie:

Bucură-te, treime mucenicească prea pătimitoare,
Bucură-te, treime mucenicească cea prea viteajă;
Bucură-te, ceea ce ai propovăduit Unimea Troiţei;
Bucură-te, că ai învăţat Treimea Unimii;
Bucură-te, că între cetele îngerilor acum locuieşti;
Bucură-te, că împreună cu toate cetele pe Dumnezeu Îl slăveşti,
Bucură-te, ceea ce în privelişte fără de frică te-ai arătat;
Bucură-te, ceea ce bătăile cu răbdare le-ai suferit;
Bucură-te, că mulţimea necredincioşilor ai ruşinat;
Bucură-te, că ceata credincioşilor ai veselit;
Bucură-te, prin care Hristos s-a propovăduit;
Bucură-te, prin care Paravatul s-a biruit,
Bucură-te, treime de mucenicească mult pătimitoare!

Condacul 5

De mânie tiranul umplându-se pentru că n-au vrut sfinţii să slujească idolilor a poruncit să le pătrundă mâinile şi picioarele cu piroane cumplite şi pe lemn să-i pironească. Pentru care suferindu-le lui Dumnezeu au strigat: Aliluia!

Icosul 5

Ai văzut pe fiii Caldeilor, o chinuitorule, că, nicidecum de munci nu s-au înspăimântat. Pentru ce, dar, porunceşti ca fără de cruţare cu strujiri de fier pe dânşii să-i muncească? O, stăruire a mucenicilor, cărora cu limpede limbă binevoitoare şi lăudătoare, le cântăm aşa:

Bucură-te, treime de mucenicească ceea ce munci ai primit;
Bucură-te, că pentru pătimiri cununi ai dobândit;
Bucură-te, că de cerească desfătare te-ai învrednicit să te-ndulceşti;
Bucură-te, că pe credincioşi de cele cumplite îi izbăveşti,
Bucură-te, că toată cântarea de biruinţă lui Dumnezeu îi cânţi;
Bucură-te, că cetele aleşilor alăturea le ai;
Bucură-te, că strujirile de fier le-ai răbdat;
Bucură-te, că vitejeşte pe împăratul l-ai mustrat,
Bucură-te, că mucenicilor celor tari moştenitoare eşti;
Bucură-te, a nevoinţelor acestora la fel următoare,
Bucură-te, prin care se laudă Ziditorul;
Bucură-te, prin care se huleşte rătăcitorul;
Bucură-te, treime de mucenicească mult pătimitoare!

Condacul 6

Spânzurată fiind de lemn treimea fraţilor buni, pe Dumnezeu a le ajuta Îl roagă şi de năpraznă arătându-se lor, durerile trupurilor le-au uşurat, întărindu-i a suferi celelalte munci şi Domnului a cânta: Aliluia!

Icosul 6

Bârfiri spunea nebunul către doi dintre mucenici, pe Manuil cu vicleşug depărtându-l, dar această dumnezeiască pereche, pe dumnezeii lui, cu multă înţelepciune înaintea lui i-a ruşinat pentru care îl rugăm aşa:

Bucură-te, doime a lui Dumnezeu lăudătoare;
Bucură-te, trecerea vrăjmaşului desăvârşită;
Bucură-te, cea care vicleniile Paravatului le-ai batjocorit;
Bucură-te, cea care vicleşugul idolilor ai mustrat;
Bucură-te, că ai defăimat darurile tiranului,
Bucură-te, că nu te-ai îngrozit de mânia împăratului;
Bucură-te, Savele, al celor din primejdii sprijinitorule;
Bucură-te, Ismaile, al celor din nevoi apărătorule,
Bucură-te, că ai luminat prin Dumnezeu şi L-ai mărturisit;
Bucură-te, că trupul vitejeşte nu ţi-ai cruţat;
Bucură-te, doime a pătimitorilor, cinstită;
Bucură-te, doime mie apărătoare;
Bucură-te, treime de mucenicească mult pătimitoare!

Condacul 7

Mădulările mucenicilor, ale lui Savel şi Ismail, cu totul arzându-se cu făclie fără milostivire, dar suferind ei focul cu veselie, slavă lui Dumnezeu au înălţat. Pe care veniţi să-i lăudăm cu cântări, lui Dumnezeu strigând: Aliluia!

Icosul 7

Nou vicleşug tiranul arată iarăşi către tine Manuile, întorcându-te, dar tu, ca un înţelept, sfinte, ai învăţat, dovedind către toţi pe Sfânta Troiţă şi cum că una este socoteala frăţiei întru toate, pentru aceasta strigăm:

Bucură-te, prin care Troiţa se mărturiseşte;
Bucură-te, prin care rătăcirea se goneşte,
Bucură-te, al lui Ismail şi Savel bun frate;
Bucură-te, propovăduitorul neclintit al socotelii voastre;
Bucură-te, că pe tiranul cel neomenos l-ai ruşinat viteajule Manuil,
Bucură-te, că Domn iubitor de oameni numeşti pe Emanuil;
Bucură-te, al dascălului meu Iisus, iubire;
Bucură-te, asupra împotrivirilor săgeată arzătoare;
Bucură-te, dulce lucru şi nume;
Bucură-te, dăruirea minunilor celor strălucite;
Bucură-te, de obşte solidar şi mijlocitor;
Bucură-te, al meu mai ales părtimitor şi apărător;
Bucură-te, treime de mucenicească mult pătimitoare!

Condacul 8

Minunate sunt luptele tale pe care după vrednicie nimeni nu le poate a le cinsti, o Manuil, ca prinzându-se de mânie tiranul cumplit, fără de omenie, sub coastele tale făclii de foc a aprins spre biruirea ta. Dar tu te-ai arătat biruind şi cântând: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul fiind sălbatic asupra ta Paravatul, fărădelege porunceşte Manuile, ca înfăşurat fiind cu trestii, cumplit de muncitor să fii strâns tare, iar noi de stăruirea ta minunându-ne strigăm:

Bucură-te, cel ce mai mult decât pe Dumnezeu, nimic n-ai ales;
Bucură-te, că tare pentru Dânsul ai pătimit;
Bucură-te, pătimitorule cel de un lăcaş cu îngerii;
Bucură-te, solitorule neruşiant pentru suflete;
Bucură-te, că tu cânţi lui Hristos cântarea întreit sfântă cu îngerii
Bucură-te, că vieţuieşti lui Dumnezeu cele patru slove cu proorocii,
Bucură-te, că trupul tău cu trestie s-a înfăşurat;
Bucură-te, că fără milostivire cu dânsele te-au strâns;
Bucură-te, stea care arăţi soarele;
Bucură-te, luminător care luminezi pe cei de sub soare,
Bucură-te, că împreună cu ceilalţi doi de un sânge cu tine străluceşti;
Bucură-te, că pe noi împreună cu dânşii ne priveşti;
Bucură-te, treime de mucenicească mult pătimitoare!

Condacul 9

Toată firea îngerilor Manuile, s-a înspăimântat cum săgeţi ascuţite ai răbdat, căci de răni trupul tău fără de omenie, plin s-a văzut. O, pătimitorule! Deci lăudându-te pe tine lui Dumnezeu cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Cu râurile sângelui tău, o, treime mucenicească purtătoare de chinuri, s-a roşit pământul cucerindu-se; căci fără cruţare dumnezeieştile voastre capete cu piroane le-a străpuns tiranul, iar noi pe Dumnezeu cu frică slăvindu-L, vouă strigăm:

Bucură-te, strălucirea blagocestiei;
Bucură-te, minunea răbdării;
Bucură-te, treime de buni fraţi cea dumnezeiască;
Bucură-te, a Troiţei jertfă fără prihană;
Bucură-te, că tu ai suferit tari piroane în cap;
Bucură-te, că nicidecum muncile nu te-au înspăimântat;
Bucură-te, că îngerilor te-ai făcut minune;
Bucură-te, că tiranului te-ai făcut rană;
Bucură-te, izvor de minuni nedeşertat;
Bucură-te, rana dracilor nevindecată;
Bucură-te, prin care se închină Ziditorul;
Bucură-te, prin care nu se slujeşte făptura;
Bucură-te, treime de mucenici mult pătimitoare!

Condacul 10

Mucenicilor, ca cei ce sunteţi făcători de minuni tămăduiţi bolile sufletelor şi dezlegaţi de rele pe cei ce aleargă la voi pururea cu cântarea: Aliluia!

Icosul 10

O, vitejilor mucenici Manuil, Savel şi Ismail tiranul cel fără de minte, a poruncit a se înfige pe sub unghiile voastre trestii ascuţite. Deci voioşi pe voi văzându-vă întru muncile acestea, strigăm către voi aşa:

Bucură-te, prin care Troiţa se închină;
Bucură-te, o, treime de mucenici care pe păgâni îi vădeşti;
Bucură-te, ceea ce minunat pe credincioşi îi străluceşti;
Bucură-te, că pe cele stricăcioase cu cele cereşti le-ai schimbat;
Bucură-te, că în cetele mucenicilor te-ai numărat;
Bucură-te, ceea ce munci nesuferite te-au rănit;
Bucură-te, că şi trestii sub unghii ţi s-au înfipt;
Bucură-te, prin care se urăsc idolii;
Bucură-te, prin care cad cele cioplite,
Bucură-te, prin care credinţa se întăreşte;
Bucură-te, prin care rătăcirea se risipeşte;
Bucură-te, treime de mucenicească mult pătimitoare!

Condacul 11

Înălţatu-v-aţi mucenicilor mâinile către Stăpânul tuturor, trimiţându-i rugăciunea cea mai de pe urmă. Şi din cer glas dorit aţi auzit chemându-vă pe voi către viaţă, ca să dobândiţi cunună şi să strigaţi lui Dumnezeu cu îngerii: Aliluia!

Icosul 11

Duşi au fost la loc prăpăstios dumnezeieştii mucenici şi acolo li s-au tăiat capetele, iar trupurile lor a se arunca în foc în zadar a poruncit tiranul, căci Dumnezeu le-a păzit; pentru aceea cu frică strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, Treime mucenicească , uimirea Paravatului;
Bucură-te, asupra căreia vrăjmaşul se tulbură;
Bucură-te, ceea ce tuturor vindecări izvorăşti;
Bucură-te, ceea ce marginile lumii le luminezi;
Bucură-te, că pe Ziditorul tuturor L-ai propovăduit;
Bucură-te, că la Însuţi Făcătorul te-ai suit;
Bucură-te, că pe Dânsul cu osârdie L-ai slujit;
Bucură-te, că pentru Dânsul te-ai junghiat;
Bucură-te, că meşteşugirea tiranului ai surpat;
Bucură-te, că tămăduiri sufleteşti izvorăşti;
Bucură-te, că patimile de la noi le goneşti;
Bucură-te, Treime duhovnicească, desfătarea pravoslavnicilor creştini,
Bucură-te, arderea tuturor răi credincioşilor;
Bucură-te, treime de mucenicească mult pătimitoare!

Condacul 12

Trupurile cele de daruri izvorâte ale celor trei fraţi buni, pământul desfăcându-se le-a ascuns, iar muncitorii, îndată cuprinşi fiind de frică de frică, au fugit; dar cei mai mulţi dintre elini, crezând în Dumnezeu, au strigat: Aliluia

Icosul 12

Cântând cu plângere şi cu credinţă rugându-se Domnului, cei luminaţi, fără de veste au văzut trupurile mucenilor cu chip minunat, ieşind din pământ; pe care cu râvnă le-au sărutat şi le-au lăudat strigând:

Bucură-te, Treime mucenicească, primitoare de lumină;
Bucură-te, ceea ce tare chinurile le-ai suferit;
Bucură-te, ceea ce lupta bine o ai săvârşit;
Bucură-te, că Har de minuni de la Dumnezeu ai luat;
Bucură-te, că trupurile iarăşi nouă ni le-ai dat;
Bucură-te, a mântuirii noastre solire;
Bucură-te, cea către Dumnezeu pentru noi mijlocire;
Bucură-te, că pe noi din rătăcire ne-ai scos;
Bucură-te, că pe mulţi la cunoştinţă i-ai luminat;
Bucură-te, prin care credinţa lui Hristos a strălucit;
Bucură-te, prin care fierea muncilor s-a biruit;
Bucură-te, treime de mucenicească mult pătimitoare!

Condacul 13
O, trei mucenici dumnezeieşti! luând dreptcredincioşilor trupurile voastre cu frică şi îngropându-le strigau: “Izbăviţi-ne pe noi toţi de cele cumplite şi de munca ce va să fie”, iar lui Dumnezeu strgându-I: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1 si Condacul 1